7. Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat

Zasady rachunkowości

Przychody z tytułu prowizji i opłat niepodlegających rozliczeniu metodą efektywnej stopy procentowej ujmuje się w taki sposób, aby odzwierciedlić przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług na rzecz klienta w kwocie, która odzwierciedla wynagrodzenie, do którego – zgodnie z oczekiwaniem Grupy Kapitałowej– będzie uprawniona w zamian za te dobra lub usługi, zgodnie z pięciostopniowym modelem ujmowania przychodów.

Raport roczny
2019

Do przychodów prowizyjnych zaliczane są jednorazowo opłaty pobierane przez Grupę Kapitałową za wykonanie czynności niezwiązane bezpośrednio z powstaniem składnika aktywów finansowych, a także rozliczane liniowo opłaty za świadczenie usług przez Grupę Kapitałową. Do przychodów prowizyjnych zalicza się także opłaty i prowizje rozliczane w czasie metodą liniową, otrzymane od udzielonych kredytów i pożyczek o nieustalonych harmonogramach przyszłych przepływów pieniężnych, dla których nie można ustalić efektywnej stopy procentowej.

Dla każdego zobowiązania do wykonania świadczenia Grupa Kapitałowa ustala w momencie zawarcia umowy, czy będzie spełniać zobowiązanie do wykonania świadczenia w miarę upływu czasu czy też spełni je w określonym momencie.

Zasady rachunkowości dotyczące ujęcia przychodów prowizyjnych z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych powiązanych z kredytami i pożyczkami opisane zostały w nocie „Przychody i koszty z tytułu odsetek”.

Informacje finansowe

PRZYCHODY Z TYTUŁU PROWIZJI I OPŁAT 2019 2018
Kredyty i ubezpieczenia 866 761
udzielanie kredytów i pożyczek 711 636
oferowanie produktów ubezpieczeniowych 155 125
Fundusze inwestycyjne, emerytalne i działalność maklerska 740 833
obsługa funduszy inwestycyjnych oraz OFE (w tym opłaty za zarządzanie) 545 640
obsługa i sprzedaż produktów inwestycyjno-ubezpieczeniowych 43 51
prowadzenie działalności maklerskiej 152 142
Karty 1 340 1 243
Rachunki bankowe i pozostałe 1 184 1 205
obsługa rachunków bankowych 850 836
operacje kasowe 75 90
obsługa masowych operacji zagranicznych 99 104
sprzedaż i dystrybucja znaków opłaty sądowej 1
zlecenia klientowskie 48 46
usługi powiernicze 6 6
inne 106 122
Razem 4 130 4 042

KOSZTY Z TYTUŁU PROWIZJI I OPŁAT 2019 2018
Fundusze inwestycyjne, emerytalne i działalność maklerska (34) (39)
Karty (775) (713)
Rachunki bankowe i pozostałe (274) (277)
prowizje poniesione na rzecz podmiotów zewnętrznych za sprzedaż produktów (46) (55)
kontrola inwestycji budowlanych i wycena nieruchomości (46) (44)
usługi rozliczeniowe (35) (31)
prowizje za usługi operacyjne banków (11) (15)
wysyłka SMS (33) (27)
Inne (103) (105)
Razem (1 083) (1 029)

2019
PRZYCHODY Z TYTUŁU PROWIZJI I OPŁAT WEDŁUG SEGMENTÓW Segment detaliczny Segment korporacyjny
i inwestycyjny
Centrum transferowe
i pozostały
Razem
Kredyty i ubezpieczenia 621 245 866
udzielanie kredytów i pożyczek 479 232 711
oferowanie produktów ubezpieczeniowych 142 13 155
Fundusze inwestycyjne, emerytalne i działalność maklerska 582 158 740
obsługa funduszy inwestycyjnych oraz OFE (w tym opłaty za zarządzanie) 492 53 545
obsługa i sprzedaż produktów inwestycyjno-ubezpieczeniowych 43 43
prowadzenie działalności maklerskiej 47 105 152
Karty 1 286 54 1 340
Rachunki bankowe i pozostałe 961 223 1 184
obsługa rachunków bankowych 742 108 850
operacje kasowe 45 30 75
obsługa masowych operacji zagranicznych 64 35 99
zlecenia klientowskie 27 21 48
usługi powiernicze 6 6
inne 83 23 106
Razem 3 450 680 4 130

2018
PRZYCHODY Z TYTUŁU PROWIZJI I OPŁAT WEDŁUG SEGMENTÓW Segment detaliczny Segment korporacyjny
i inwestycyjny
Centrum transferowe
i pozostały
Razem
Kredyty i ubezpieczenia* 558 203 761
udzielanie kredytów i pożyczek 443 193 636
oferowanie produktów ubezpieczeniowych 115 10 125
Fundusze inwestycyjne, emerytalne i działalność maklerska 719 114 833
obsługa funduszy inwestycyjnych oraz OFE (w tym opłaty za zarządzanie) 631 9 640
obsługa i sprzedaż produktów inwestycyjno-ubezpieczeniowych 51 51
prowadzenie działalności maklerskiej 37 105 142
Karty* 1 178 65 1 243
Rachunki bankowe i pozostałe 961 244 1 205
obsługa rachunków bankowych 752 84 836
operacje kasowe 61 29 90
obsługa masowych operacji zagranicznych 61 43 104
sprzedaż i dystrybucja znaków opłaty sądowej 1 1
zlecenia klientowskie 27 19 46
usługi powiernicze 6 6
inne 60 602 122
Razem 3 416 626 4 042

*W celu zachowania porównywalności Grupa Kapitałowa dokonała zmiany danych przezentowanych za 2018 rok w pozycji “kredyty i ubezpieczenia” oraz “karty”. Zmiana ta, polegająca na przesunięciu pomiędzy segmentami, wynika z ujednolicenia zasad i bardziej precyzyjnego podziału kategorii przychodów.

 

Wyniki wyszukiwania: