8. Przychody z tytułu dywidend

Zasady rachunkowości

Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w dniu ustalenia praw udziałowców/akcjonariuszy do ich otrzymania, jeżeli Grupa Kapitałowa jest uprawniona do otrzymania dywidendy, istnieje prawdopodobieństwo, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne związane z dywidendą oraz wysokość dywidendy można wycenić w wiarygodny sposób.

Raport roczny
2019

Informacje finansowe

PRZYCHODY Z TYTUŁU DYWIDEND 2019 2018
Z tytułu:
Aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu 1 1
Instrumentów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 13 11
Razem 14 12

Wyniki wyszukiwania: