21. Rachunkowość zabezpieczeń

Strategia zarządzania ryzykiem

Grupa Kapitałowa stosuje rachunkowość zabezpieczeń do zabezpieczania ryzyka stopy procentowej i ryzyka walutowego. Transakcje zabezpieczające zawiera się w celu ograniczenia ryzyka poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian kursów walut i stóp procentowych. Zabezpieczaniu podlegają przepływy pieniężne związane z zawartymi transakcjami oraz wartość godziwa posiadanych aktywów.

Raport roczny
2019

Ryzyko stopy procentowej obejmuje w szczególności:

 • ryzyko związane z niedopasowaniem częstotliwości i terminów zmiany oprocentowania (przeszacowania) aktywów i zobowiązań oraz pozycji pozabilansowych (ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania),
 • ryzyko wynikające ze zmian nachylenia i kształtu krzywej dochodowości (ryzyko krzywej dochodowości),
 • ryzyko wynikające z niedoskonałego dopasowania stawek referencyjnych stosowanych w produktach bankowych do zmian stóp rynkowych lub niedoskonałych mechanizmów transmisji zmian stóp rynkowych na oprocentowanie tych produktów (ryzyko bazowe),
 • ryzyko wynikające z opcji, w tym opcji wbudowanych dotyczących np. ograniczenia oprocentowania kredytów (ryzyko opcji).

Ryzyko walutowe w Grupie Kapitałowej powstaje w wyniku operacji przeprowadzanych w ramach:

 • podstawowej działalności biznesowej,
 • działalności handlowej,
 • zawieranych przez Grupę Kapitałową umów generujących ryzyko walutowe.

Ryzykiem walutowym powstającym w działalności Grupy Kapitałowej, w spółkach, w których jest to niezbędne, zarządzają wyspecjalizowane jednostki, na podstawie otrzymanych danych na temat otwartych pozycji walutowych w ramach własnej działalności.

W Grupie Kapitałowej funkcjonuje system wartości progowych i limitów przypisanych poszczególnym rodzajom ryzyka stopy procentowej i ryzyka walutowego, których celem jest określenie maksymalnego, dopuszczalnego poziomu ryzyka, zapewniającego niedopuszczenie do przekroczenia strategicznych limitów tolerancji.

Zasady rachunkowości

Grupa Kapitałowa podjęła decyzję o dalszym stosowaniu przepisów MSR 39 i nie zastosowała standardu MSSF 9 w zakresie rachunkowości zabezpieczeń.

 

Zmiany wartości godziwej pochodnego instrumentu zabezpieczającego wyznaczonego jako zabezpieczenie przepływów pieniężnych ujmowane są bezpośrednio w innych dochodach całkowitych w części stanowiącej efektywną część zabezpieczenia. Część nieefektywną zabezpieczenia ujmuje się w rachunku zysków i strat w pozycji „Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat” lub „Wynik z pozycji wymiany”.

Kwoty odniesione bezpośrednio na inne dochody całkowite przenoszone są do rachunku zysków i strat w tym samym okresie lub okresach, w których zabezpieczana planowana transakcja wywiera wpływ na rachunek zysków i strat. Odsetki i różnice kursowe wykazywane są w rachunku zysków i strat odpowiednio w pozycjach „Wynik z tytułu odsetek” oraz „Wynik z pozycji wymiany”.

Testy efektywności obejmują wycenę transakcji zabezpieczających po pomniejszeniu o wartość odsetek naliczonych oraz różnice kursowe od nominału transakcji zabezpieczających (w przypadku transakcji CIRS).

Efektywność zabezpieczenia jest weryfikowana poprzez zastosowanie prospektywnych i retrospektywnych testów efektywności. Testy wykonywane są z częstotliwością miesięczną.

Zmiany wartości godziwej pochodnego instrumentu zabezpieczającego wyznaczonego jako zabezpieczenie wartości godziwej ujmowane są w pozycji „Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej” z wyłączeniem komponentu odsetkowego. Komponent odsetkowy prezentuje się w tej samej linii, co przychody odsetkowe z tytułu pozycji zabezpieczanej, tj. w pozycji „Wynik z tytułu odsetek”.

Zmianę korekty wyceny do wartości godziwej pozycji zabezpieczanej ujmuje się w pozycji „Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat”.

Testy efektywności obejmują wycenę transakcji zabezpieczających po pomniejszeniu o wartość odsetek naliczonych.

Efektywność zabezpieczenia jest weryfikowana poprzez zastosowanie prospektywnych i retrospektywnych testów efektywności. Testy wykonywane są z częstotliwością miesięczną.

Rodzaje strategii zabezpieczających stosowanych przez grupę kapitałową

Na 31 grudnia 2019 roku Grupa Kapitałowa posiadała aktywne powiązania w ramach:

 • 8 strategii zabezpieczających zmienność przepływów pieniężnych
 • 3 strategii zabezpieczających zmienność wartości godziwej.

W 2019 roku Grupa Kapitałowa wprowadziła dwie nowe strategie zabezpieczające stanowiące zabezpieczenie wartości godziwej.

W 2018 roku Grupa Kapitałowa nie wprowadziła nowych strategii zabezpieczających.

W poniższych tabelach zaprezentowano podsumowanie rodzajów strategii stosowanych przez Grupę Kapitałową.

RODZAJ STRATEGII ZABEZPIECZAJĄCEJ ZABEZPIECZENIE ZMIENNOŚCI PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
ZABEZPIECZANE RYZYKO ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej ryzyko stopy procentowej
INSTRUMENT ZABEZPIECZAJĄCY transakcje CIRS float – float
transakcje CIRS float – float
transakcje IRS fixed – float
POZYCJA ZABEZPIECZANA
 • portfel kredytów o zmiennym oprocentowaniu w walutach obcych i
 • portfel krótkoterminowych lokat negocjowanych, w PLN łącznie z ich odnawianiem w przyszłości. Grupa desygnując pozycję zabezpieczaną zastosowała rozwiązania MSR39 WS 99C w wersji przyjętej przez Unię Europejską lub
 • zobowiązanie finansowe o stałym oprocentowaniu w walutach obcych lub
 • portfel produktów bankowych regularnego oszczędzania o zmiennym oprocentowaniu w PLN
portfel kredytów w PLN lub innych walutach
indeksowanych do stopy zmiennej
ŹRÓDŁA NIEEFEKTYWNOŚCI ZABEZPIECZENIA
 • marża na instrumencie zabezpieczającym
 • różnice w dyskoncie pozycji zabezpieczanej i instrumentu zabezpieczającego
 • korekta CVA/DVA instrumentu zabezpieczającego
zmiana parametrów rynkowych pomiędzy momentem zawarcia transakcji zabezpieczającej a zawiązaniem powiązania zabezpieczającego różnice w dyskoncie pozycji zabezpieczanej i instrumentu zabezpieczającego korekta CVA/DVA instrumentu zabezpieczającego
Okres, w którym oczekuje się wystąpienia
przepływów pieniężnych oraz kiedy należy
oczekiwać wywarcia przez nie wpływu na
wyniki: styczeń 2020 – październik 2026
Okres, w którym oczekuje się wystąpienia
przepływów pieniężnych oraz kiedy należy
oczekiwać wywarcia przez nie wpływu na
wyniki: styczeń 2020 – sierpień 2028

RODZAJ STRATEGII ZABEZPIECZAJĄCEJ ZABEZPIECZENIE ZMIENNOŚCI PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
ZABEZPIECZANE RYZYKO ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej
INSTRUMENT ZABEZPIECZAJĄCY transakcje CIRS fixed – float
POZYCJA ZABEZPIECZANA komponent ryzyka stopy procentowej kredytu lub papieru wartościowego w walucie wymienialnej o stałym oprocentowaniu odpowiadający rynkowej stopie IRS
ŹRÓDŁA NIEEFEKTYWNOŚCI ZABEZPIECZENIA
 • zmiana parametrów rynkowych pomiędzy momentem ustalenia zabezpieczanej a momentem zawarcia transakcji zabezpieczającej
 • korekta CVA/DVA instrumentu zabezpieczającego
 • różnica pomiędzy wartością bieżącą zmiennej nogi transakcji IRS a wartością bieżącą nominału papieru wartościowego

 

 

Informacje finansowe

Instrument pochodny zabezpieczający 31.12.2019

Wartość nominalna instrumentów pochodnych  zabezpieczających Średnia marża ważona nominałem/średnia stała stopa procentowa ważona nominałem Wartość bilansowa (wartość godziwa instrumentów zabezpieczających) Nieefektywna część zabezpieczenia przepływów pieniężnych rozpoznana w rachunku zysków/strat korekta wyceny do wartości godziwej pozycji zabezpieczanej Zmiana wartości godziwej instrumentu  zabezpieczającego od momentu desygnacji Numer strategii
Aktywa  Zobowiązania
CIRS CHF/PLN float CHF 1 250 0,0024% 14 378 1 (379) 1, 7
float PLN 4 524 0,0000%
IRS PLN PLN 40 783 2,2972% 239 8 2 63 2
IRS CHF CHF 400 -0,4425% 8 2 3
IRS EUR EUR 1 224 -0,1699% 15 2 6 3. 4
CIRS CHF/USD float CHF 818 0,0000% 189 (2) 124 5
fixed USD 875 2,4315%
CIRS CHF/EUR float CHF 2 567 0,0000% 86 186 (16) (220) 5
fixed EUR 2 301 0,2958%
CIRS EUR/PLN float EUR 100 0,0000% 11 11 6
float PLN 437 -0,0277%
CIRS PLN/EUR float PLN 2 964 0,0000% 79 8 (7) 67 9
fixed EUR 699 0,6177%
Zabezpieczenie zmienności wartości godziwej
IRS EUR EUR 257 -0,1874% 1 6 4 (1) 8, 10 i 11
IRS USD USD 134 1,5702% 3 1 (2) 1 11
RAZEM 645 589 (20) (326)

Instrument pochodny zabezpieczający 31.12.2018

Wartość nominalna instrumentów pochodnych  zabezpieczających Średnia marża ważona nominałem/średnia stała stopa procentowa ważona nominałem Wartość bilansowa (wartość godziwa instrumentów zabezpieczających) Nieefektywna część zabezpieczenia przepływów pieniężnych rozpoznana w rachunku zysków/strat korekta wyceny do wartości godziwej pozycji zabezpieczanej Zmiana wartości godziwej instrumentu  zabezpieczającego od momentu desygnacji Numer strategii
Aktywa  Zobowiązania
CIRS CHF/PLN float CHF 1 900 -0,0948% 78 428 (363) 1; 7
float PLN 6 902 0,0000%
IRS PLN PLN 11 575 2,4386% 101 (1) 57 2
IRS CHF CHF 400 -0,4425% 7 2 3
IRS EUR EUR 524 0,2087% 2 5 (3) 3; 4
CIRS CHF/USD float CHF 818 0,0000% 148 1 88 5
fixed USD 875 2,4315%
CIRS CHF/EUR float CHF 2 001 0,0000% 240 37 3 284 5
fixed EUR 1 802 0,3504%
CIRS EUR/PLN float EUR 125 0,0000% 7 6 6
float PLN 546 -0,0092%
CIRS PLN/EUR float PLN 2 101 0,0000% 75 7 76 9
fixed EUR 499 0,7690%
Zabezpieczenie zmienności wartości godziwej
IRS EUR EUR 103 -0,3090% 1 1 8
RAZEM 658 471 (11) (147)

POZYCJA ZABEZPIECZANA 31.12.2019 WARTOŚĆ BILANSOWA POZYCJI ZABEZPIECZANEJ POZYCJA W SPRAWOZDANIU Z SYTUACJI FINANSOWEJ ZMIANA WARTOŚCI GODZIWEJ STRATEGIA NR
Zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych
Kredyty w CHF 1 025 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 391 1
Lokaty negocjowane w PLN 3 653 Zobowiązania wobec klientów
Kredyty w CHF 3 385 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 96 5
Zobowiązanie finansowe w USD 875 Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych
Zobowiązanie finansowe w EUR 2 301 Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych
Kredyty w CHF 225 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 7 7
Produkty regularnego oszczędzania w PLN 872 Zobowiązania wobec klientów
Kredyty w CHF 400 Kredyty i pożyczki udzielone klientom  (2) 3
Kredyty w PLN 2 964 Kredyty i pożyczki udzielone klientom (67) 9
Zobowiązanie finansowe w EUR 699 Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych
Kredyty w PLN 40 783 Kredyty i pożyczki udzielone klientom (58) 2
Kredyty w EUR 100 Kredyty i pożyczki udzielone klientom (10) 6
Lokaty negocjowane w PLN 437 Zobowiązania wobec klientów
Kredyty w EUR 1 224 Kredyty i pożyczki udzielone klientom (7) 3; 4
Zabezpieczenie zmienności wartości godziwej
Papier wartościowy w EUR 74 Papiery wartościowe wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 10; 11
Papier wartościowy w USD 134 (1) 11
Kredyty w EUR 183 Kredyty i pożyczki udzielone klientom  1 8
RAZEM 350

POZYCJA ZABEZPIECZANA 31.12.2018 WARTOŚĆ BILANSOWA POZYCJI ZABEZPIECZANEJ POZYCJA W SPRAWOZDANIU Z SYTUACJI FINANSOWEJ ZMIANA WARTOŚCI GODZIWEJ STRATEGIA NR
Zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych
Kredyty w CHF 1 675 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 435 1
Lokaty negocjowane w PLN 6 030 Zobowiązania wobec klientów
Kredyty w CHF 2 818 Kredyty i pożyczki udzielone klientom (312) 5
Zobowiązanie finansowe w USD 875 Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych
Zobowiązanie finansowe w EUR 1 802 Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych
Kredyty w CHF 225 Kredyty i pożyczki udzielone klientom (15) 7
Produkty regularnego oszczędzania w PLN 872 Zobowiązania wobec klientów
Kredyty w CHF 400 Kredyty i pożyczki udzielone klientom  (2) 3
Kredyty w PLN 2 101 Kredyty i pożyczki udzielone klientom (69) 9
Zobowiązanie finansowe w EUR 499 Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych
Kredyty w PLN 11 575 Kredyty i pożyczki udzielone klientom (55) 2
Kredyty w EUR 125 Kredyty i pożyczki udzielone klientom (6) 6
Lokaty negocjowane w PLN 545 Zobowiązania wobec klientów
Kredyty w EUR 524 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 3 3; 4
Zabezpieczenie zmienności wartości godziwej
Kredyty w EUR 103 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 8
RAZEM (21)

W 2019 roku i w 2018 roku Grupa Kapitałowa nie stosowała strategii zabezpieczających, o których mowa w MSSF 7 23C, tj. w których zarówno instrument zabezpieczający, jak i pozycja zabezpieczana często się zmieniają (tj. kiedy jednostka wykorzystuje dynamiczny proces, w którym zarówno ekspozycja, jak i instrumenty zabezpieczające stosowane do zarządzania tą ekspozycją nie pozostają takie same przez dłuższy okres).

W 2019 roku i w 2018 roku Grupa Kapitałowa nie zidentyfikowała sytuacji, o których mowa w MSSF 7 23F, tj. planowanych transakcji, dla których w poprzednich okresach stosowana była rachunkowość zabezpieczeń, ale której zrealizowania się już nie oczekuje.

W 2019 roku i w 2018 roku Grupa Kapitałowa nie stosowała kredytowych instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem kredytowym i nie wyznaczyła instrumentu finansowego (lub jego części) jako wycenianego w wartości godziwej przez wynik finansowy, który byłby powiązany z tym instrumentem.

Informacje finansowe

WARTOŚĆ BILANSOWA INSTRUMENTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH 31.12.2019 31.12.2018
Aktywa Zobowiązania Aktywa Zobowiązania
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 641 582 658 470
ryzyka stopy procentowej – IRS 262 10 110 5
ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej – CIRS 379 572 548 465
Zabezpieczenie wartości godziwej 4 7 1
ryzyka stopy procentowej – IRS 4 7 1
Razem 645 589 658 471

ZMIANA INNYCH DOCHODÓW CAŁKOWITYCH Z TYTUŁU
ZABEZPIECZEŃ PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ NIEEFEKTYWNA
CZĘŚĆ ZABEZPIECZENIA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2019 2018
Inne dochody całkowite na początek okresu brutto 28 (142)
Zyski/straty odniesione na inne dochody całkowite w okresie 187 (62)
Kwota przeniesiona z innych dochodów całkowitych do rachunku zysków i strat: 72 232
– przychody odsetkowe (324) (355)
– wynik z pozycji wymiany 396 587
Inne dochody całkowite na koniec okresu brutto 287 28
Efekt podatkowy 55 (6)
Inne dochody całkowite na koniec okresu netto 232 22
Wpływ w okresie na inne dochody całkowite brutto 259 170
Efekt podatkowy (49) (32)
Wpływ w okresie na inne dochody całkowite netto 210 138
Nieefektywna część zabezpieczenia przepływów pieniężnych rozpoznana w rachunku zysków i strat, w tym kwota odniesiona na: 20 11
Wynik z pozycji wymiany (22) 12
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej 2 (1)

 

ZABEZPIECZENIE RYZYKA STOPY PROCENTOWEJ 31.12.2019 31.12.2018
Wycena do wartości godziwej instrumentu pochodnego zabezpieczającego – IRS (3) 1
Korekta do wartości godziwej instrumentu zabezpieczanego z tytułu zabezpieczanego ryzyka 5 1
Papiery wartościowe 1
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 4 1

Kalkulacja szacunków

SZACUNKOWA ZMIANA WYCENY PRZY PRZESUNIĘCIU RÓWNOLEGŁYM KRZYWYCH DOCHODOWOŚCI: 31.12.2019 31.12.2019
scenariusz +50bp scenariusz -50bp scenariusz +50bp scenariusz -50bp
IRS (190) 191 (146) 148
CIRS (167) 170 (200) 204
Razem (357) 361 (346) 352

Wyniki wyszukiwania: