Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Raport roczny
2019

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota 2019 2018
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 4 032 3 742
Inne dochody całkowite 219 438
Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat 224 439
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych, brutto 21 259 170
Podatek odroczony 18 (49) (32)
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych, netto 21 210 138
Aktualizacja wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite, brutto 115 493
Zyski/straty przeniesione do rachunku zysków i strat (z tytułu zbycia) 11 (158) (131)
Podatek odroczony 18 7 (64)
Wartość godziwa aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite, netto (36) 298
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 50 16
Udział w innych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć (13)
Pozycje, które nie mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat   (5) (1)
Zyski i straty aktuarialne, brutto (7) (1)
Podatek odroczony 2
Zyski i straty aktuarialne, netto (5) (1)
Dochody całkowite netto, razem 4 251 4 180
Dochody całkowite netto, razem przypadające na: 4 251 4 180
akcjonariuszy jednostki dominującej 4 250 4 179

Wyniki wyszukiwania: