Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Raport roczny
2019

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Nota 2019 2018
Zysk brutto 5 819 5 078
Korekty razem: (692) 5 818
Amortyzacja 15 1 049 821
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 45 (11) (57)
Odsetki i dywidendy 45 (863) (582)
Zmiana stanu:
należności od banków 45 (30) (17)
pochodnych instrumentów zabezpieczających 131 496
pozostałych instrumentów pochodnych (619) (89)
papierów wartościowych 45 (2 028) 687
– przeznaczonych do obrotu (877) 196
– nie przeznaczonych do obrotu wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 649 1 842
– wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite (1 456) (1 163)
– wycenianych według zamortyzowanego kosztu (344) (188)
kredytów i pożyczek udzielonych klientom 45 (14 461) (12 001)
– nie przeznaczonych do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (7 180) (36)
– wycenianych według zamortyzowanego kosztu (7 281) (11 965)
aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży 45 3 142
innych aktywów 45 (57) (297)
skumulowanych odpisów na oczekiwane straty kredytowe 45 (956) (2 374)
skumulowanych odpisów na aktywa niefinansowe i innych rezerw 45 179 86
zobowiązań wobec banków 45 220 (40)
– wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 317
– wycenianych według zamortyzowanego kosztu (97) (40)
zobowiązań wobec klientów 45 17 425 21 519
– wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 45
– wycenianych według zamortyzowanego kosztu 17 380 21 519
zobowiązań z tytułu działalności ubezpieczeniowej 348 410
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 45 (143) 238
zobowiązań podporządkowanych 45 (1) 11
pozostałych zobowiązań 45 566 (1 377)
Zapłacony podatek dochodowy (1 592) (1 845)
Inne korekty 45 148 87
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej   5 127 10 896

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Nota 2019 2018
Wpływy z działalności inwestycyjnej 218 185 267 760
Zbycie jednostek zależnych 177
Wykup i odsetki od papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 209 689 266 385
Wykup i odsetki od papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu 8 061 925
Zbycie wartości niematerialnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów do zbycia 385 239
Inne wpływy inwestycyjne (dywidendy) 45 50 34
Wydatki z działalności inwestycyjnej (232 357) (273 252)
Nabycie akcji/udziałów jednostek zależnych, po potrąceniu nabytych środków pieniężnych (275) (2)
Nabycie papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite (218 318) (269 204)
Nabycie papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu (12 433) (3 033)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (1 331) (1 013)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   (14 172) (5 492)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Nota 2019 2018
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 45 13 079 12 705
Wykup/umorzenie dłużnych papierów wartościowych 45 (10 665) (8 248)
Wpływy z tytułu emisji obligacji podporządkowanych 45 1 000
Wpływy z tytułu emisji obligacji podporządkowanych 45 1 000
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek 45 665 1 128
Spłata kredytów i pożyczek 45 (3 353) (3 264)
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom 41 (1 663) (688)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu 42 (221)
Spłata odsetek od zobowiązań długoterminowych 45 (642) (511)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej   (2 800) 2 122
Przepływy pieniężne netto   (11 845) 7 526
w tym z tytułu różnic kursowych od środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 17 217
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 30 526 23 000
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 45 18 681 30 526

Wyniki wyszukiwania: