Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Raport roczny
2019

AKTYWA  Nota 31.12.2019 31.12.2018
Kasa, środki w Banku Centralnym 19 14 677 22 925
Należności od banków 20 4 092 7 661
Pochodne instrumenty zabezpieczające 21 645 658
Pozostałe instrumenty pochodne 22 2 795 1 907
Papiery wartościowe 24 80 573 64 114
– przeznaczone do obrotu 1 112 235
– nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 2 199 2 848
– wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 63 807 52 558
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 13 455 8 473
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 25 231 434 214 912
– nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 8 286 1 106
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 223 148 213 806
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia 39 377 344
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 12 15
Wartości niematerialne 27 3 178 3 195
Rzeczowe aktywa trwałe 27 4 442 2 931
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 5 4
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18 2 243 2 135
Inne aktywa 28 3 571 3 454
SUMA AKTYWÓW   348 044 324 255

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Nota  31.12.2019 31.12.2018
Zobowiązania
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 7
Zobowiązania wobec banków 29 2 885 2 001
– wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 317
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 2 568 2 001
Pochodne instrumenty zabezpieczające 21 589 471
Pozostałe instrumenty pochodne 22 2 924 2 655
Zobowiązania wobec klientów 30 258 199 242 816
– wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 45
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 258 154 242 816
Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej 32 1 640 1 292
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 33 31 148 28 627
Zobowiązania podporządkowane 34 2 730 2 731
Pozostałe zobowiązania 35 5 075 3 685
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 455 371
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18 239 52
Rezerwy 36 582 446
SUMA ZOBOWIĄZAŃ 306 466 285 154
Kapitał własny 37
Kapitał zakładowy 1 250 1 250
Pozostałe kapitały 34 205 34 505
Niepodzielony wynik finansowy 2 101 (385)
Wynik roku bieżącego 4 031 3 741
Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 41 587 39 111
Udziały niekontrolujące (9) (10)
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM 41 578 39 101
SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 348 044 324 255
Łączny współczynnik kapitałowy 65 18,42% 18,88%
Wartość księgowa (w mln PLN) 41 578 39 101
Liczba akcji (w mln) 1 250 1 250
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 33,26 31,28
Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 250 1 250
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 33,26 31,28

Wyniki wyszukiwania: