Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Raport roczny
2019

ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2019 ROKU Kapitał zakładowy Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik finansowy Wynik okresu bieżącego Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, razem Udziały niekontrolujące, razem Kapitał własny ogółem
 

Kapitały
rezerwowe

 


Skumulowane inne dochody całkowite
Razem pozostałe kapitały
Kapitał Zapasowy Fundusz ogólnego ryzyka bankowego Pozostałe kapitały rezerwowe
31 grudnia 2018 roku 1 250 29 354 1 070 3 831 250 34 505 (385) 3 741 39 111 (10) 39 101
Zmiany wynikające z wdrożenia MSSF 16 (nota 42) (111) (111)  – (111)
1 stycznia 2019 roku (zmieniony) 1 250 29 354 1 070 3 831 250 34 505 (496) 3 741 39 000 (10) 38 990
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych 3 741 (3 741)
Wypłacona dywidenda (nota 41) (1663) (1663) (1 663)
Dochody całkowite razem, w tym: 219 219 4 031 4250 1 4 251
  Zysk netto 4 031 4 031 1 4 032
  Inne dochody    całkowite 219 219 219 219
Pokrycie straty z lat ubiegłych* (606) 606 606
Transfer zysku z przeznaczeniem na kapitał 75 12 219 87 (87)
31 grudnia 2019 roku 1 250 29 429 1 070 3 237 469 34 205 2 101 4 031 41 587  (9) 41 578

*Pozycja obejmuje między innymi pokrycie z pozostałych kapitałów rezerwowych straty z lat ubiegłych Banku w wysokości 535 milionów PLN powstałej w wyniku zmian zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem po raz pierwszy MSSF 9.

Skumulowane inne dochody całkowite
ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2019 ROKU Udział w innych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć Wartość godziwa aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite Zabezpieczenie przepływów pieniężnych Zyski i straty aktuarialne Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Razem
1 stycznia 2019 roku (13) 492 22 (10) (241) 250
Dochody całkowite razem, w tym: (36) 210 (5) 50 219
Inne dochody całkowite (36) 210 (5) 50 219
31 grudnia 2019 roku (13) 456 232 (15) (191) 469

ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2018 ROKU Kapitał zakładowy Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik finansowy Wynik okresu bieżącego Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, razem Udziały niekontrolujące, razem Kapitał własny ogółem
 

Kapitały
rezerwowe

 


Skumulowane inne dochody całkowite
Razem pozostałe kapitały
Kapitał Zapasowy Fundusz ogólnego ryzyka bankowego Pozostałe kapitały rezerwowe
31 grudnia 2017 roku 1250 27 374 1 070 3 645 (110) 31 979 (66) 3 104 36 267 (11) 36 256
Zmiany wynikające z wdrożenia MSSF 9 (78) (78) (567) (645)  – (645)
1 stycznia 2018 roku (zmieniony) 1 250 27 374 1 070 3 645 (188) 31 901 (633) 3 104 35 622 (11) 35 611
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych 3 104 (3 104)
Wypłacona dywidenda (688) (688) (688)
Dochody całkowite razem, w tym: 438 438 3 741 4 179 1 4 180
  Zysk netto 3 741 3 741 1 3 742
  Inne dochody    całkowite 438 438 438 438
Transfer zysku z przeznaczeniem na kapitał 2 101 65 2 166 (2 166)
Transfer w ramach pozostałych kapitałów (121) (121)
Przymusowy wykup akcji od udziałowców niekontrolujących (2) (2) (2)
31 grudnia 2018 roku 1 250 29 354 1 070 3 831 250 34 505 (385) 3 741 39 111 (10) 39 101

Skumulowane inne dochody całkowite
ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2019 ROKU Udział w innych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć Wartość godziwa aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite Zabezpieczenie przepływów pieniężnych Zyski i straty aktuarialne Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Razem
31 grudnia 2017 roku 272 (116) (9) (257) (110)
Zmiany wynikające z wdrożenia MSSF 9 (78) (78)
1 stycznia 2018 roku (zmieniony) 194 (116) (9) (257) (188)
Dochody całkowite razem, w tym: (13) 298 138 (1) (16) 438
Inne dochody całkowite
(13) 298 138 (1) (16) 438
31 grudnia 2018 roku (13) 492 22 (10) (241)

250

Wyniki wyszukiwania: