Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Raport roczny
2019

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota 2019 2018
Przychody z tytułu odsetek 6 12 760 11 594
Przychody z tytułu odsetek obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej 11 439 11 439
przychody z tytułu odsetek od instrumentów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu 10 071 9 986
przychody z tytułu odsetek od instrumentów wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 1 368 1 135
Przychody o charakterze zbliżonym do odsetek od instrumentów wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 368 1 135
Przychody o charakterze zbliżonym do odsetek od instrumentów wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 321 473
Koszty z tytułu odsetek 6 (2 481) (2 249)
Wynik z tytułu odsetek 10 279 9 345
Przychody z tytułu prowizji i opłat 7 4 130 4 042
Koszty z tytułu prowizji i opłat 7 (1 083) (1 029)
Wynik z tytułu prowizji i opłat 3 047 3 013
Przychody z tytułu dywidend 8 14 12
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 9 175 28
Wynik z pozycji wymiany 10 473 489
Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych niewycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 11 145 135
Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe 12 (1 147) (1 373)
Wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych 13 (114) (78)
Koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych 61 (451)
Pozostałe przychody operacyjne 14 905 630
Pozostałe koszty operacyjne 14 (368) (313)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 537 317
Ogólne koszty administracyjne 15 (5 611) (5 322)
Wynik z tytułu obciążeń regulacyjnych 16 (537) (575)
Podatek od niektórych instytucji finansowych 17 (1 022) (950)
Wynik z działalności operacyjnej  
 
5 788 5 041
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć 39 31 37
Zysk brutto  
 
5 819 5 078
Podatek dochodowy 18 (1 787) (1 336)
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 4 032 3 742
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli 1 1
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 4 031 3 741
Zysk na jedną akcję
– podstawowy z zysku za okres (PLN) 3,22 2,99
– rozwodniony z zysku za okres (PLN) 3,22 2,99
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie (w mln) 1 250 1 250
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w okresie (w mln) 1 250 1 250

Wyniki wyszukiwania: