Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Raport roczny
2019

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE okres od 01.01.2019
do 31.12.2019
okres od 01.01.2018
do 31.12.2018
okres od 01.01.2019
do 31.12.2019
okres od 01.01.2018
do 31.12.2018
Wynik z tytułu odsetek 10 279 9 345 2 389 2 190
Wynik z tytułu prowizji i opłat 3 047 3 013 708 706
Wynik z działalności operacyjnej 5 788 5 041 1 345 1 181
Zysk brutto 5 819 5 078 1 353 1 190
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 4 032 3 742 937 877
Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą 4 031 3 741 937 877
Zysk na jedną akcję – podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 3,22 2,99 0,75 0,70
Zysk na jedną akcję – rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 3,22 2,99 0,75 0,70
Dochody całkowite netto 4 251 4 180 988 980
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 127 10 896 1 192 2 554
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (14 172) (5 492) (3 294) (1 287)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 800) 2 122 (651) 497
Przepływy pieniężne netto (11 845) 7 526 (2 753) 1 764

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE stan na
31.12.2019
stan na
31.12.2018
stan na
31.12.2019
stan na
31.12.2018
Suma aktywów 348 044 324 255 81 729 75 408
Kapitał własny ogółem 41 578 39 101 9 764 9 093
Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 41 587 39 111 9 766 9 096
Kapitał zakładowy 1 250 1 250 294 291
Liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 33,26 31,28 7,81 7,27
Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 33,26 31,28 7,81 7,27
Łączny współczynnik kapitałowy 18,42% 18,88% 18,42% 18,88%
Kapitał Tier 1 36 717 35 150 8 622 8 174
Kapitał Tier 2 2 700 2 700 634 628

WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZELICZONO NA EUR WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH KURSÓW od 01.01.2019 do 31.12.2019 od 01.01.2018 do 31.12.2018
Średnia kursów NBP na koniec miesięcznych okresów (pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów i skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych) 4,3018 4,2669
31.12.2019 31.12.2018
Kurs średni NBP na dzień (pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) 4,2585 4,3000

Wyniki wyszukiwania: