9. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

Zasady rachunkowości

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat zawiera zyski i straty powstałe w wyniku zbycia instrumentów finansowych zaliczonych do aktywów/zobowiązań finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz efekt ich wyceny do wartości godziwej. W pozycji ujmowana jest również część nieefektywna zabezpieczenia zmienności przepływów pieniężnych dla strategii zabezpieczających, w których instrumentem zabezpieczającym są kontrakty IRS, a także zyski i straty na instrumencie zabezpieczającym oraz na pozycji zabezpieczanej związane z zabezpieczanym ryzykiem zabezpieczenie wartości godziwej).

 

Raport roczny
2019

Informacje finansowe

WYNIK NA INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WYCENIANYCH DO WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2019 2018
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu, w tym: 93 (36)
instrumenty pochodne 96 17
Instrumenty finansowe nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, w tym: 80 67
kredyty i pożyczki udzielone klientom (58) (11)
Rachunkowość zabezpieczeń 2 (3)
Razem 175 28

Wyniki wyszukiwania: