16. Wynik z tytułu obciążeń regulacyjnych

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Raport roczny
2019

SKŁADKI I WPŁATY NA BFG: Zgodnie z KIMSF 21 „Opłaty publiczne” – opłaty ponoszone przez Grupę Kapitałową na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie zajścia zdarzenia obligującego.

Grupa Kapitałowa wnosi składki na fundusz gwarancyjny banków (kwartalnie) i fundusz przymusowej restrukturyzacji banków (raz do roku). Składki na fundusz gwarancyjny i przymusowej restrukturyzacji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

OPŁATY NA RZECZ KNF Opłaty ponoszone przez Grupę Kapitałową na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego zgodnie z KIMSF 21 „Opłaty publiczne” ujmowane są w rachunku zysków i strat w momencie zajścia zdarzenia obligującego.

Obie opłaty (opłata na pokrycie kosztów nadzoru bankowego oraz opłata na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym) wnoszone są raz do roku. Opłaty na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego stanowią koszt uzyskania przychodu.

ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY Ustawą z 23 października 2018 roku o zmianie m.in. ustaw o podatkach dochodowych wprowadzono możliwość alternatywnego do poboru podatku u źródła opodatkowania 3% podatkiem niektórych odsetek wypłacanych na rzecz nierezydentów. W związku z powyższym, 29 marca 2019 roku Bank złożył w urzędzie skarbowym zawiadomienie o wyborze 3% formy opodatkowania w odniesieniu do:
  • odsetek od pożyczek, które wypłacane są przez Bank na rzecz PKO Finance AB z siedzibą w Szwecji (wybór opodatkowania zgodnie z ustawą dotyczy lat 2014-2022) oraz
  • odsetek od euroobligacji wyemitowanych przez Bank przed 1 stycznia 2019 roku.
POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY Podatek od nieruchomości, wpłaty dokonywane na rzecz Państwowego Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz opłaty komunalne i administracyjne.

Informacje finansowe

WYNIK Z TYTUŁU OBCIĄŻEŃ REGULACYJNYCH 2019 2018
Składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), w tym: (509) (427)
na fundusz przymusowej restrukturyzacji (348) (167)
na fundusz gwarancyjny banków (161) (260)
Opłaty na rzecz KNF (41) (28)
Zryczałtowany podatek dochodowy, w tym: 81 (49)
podatek potrącony u źródła 20% 138 (49)
zryczałtowany podatek dochodowy 3% (57)
Pozostałe podatki i opłaty (68) (71)
Razem (537) (575)

Z uwagi na to, że w odniesieniu do odsetek wypłacanych PKO Finance AB za lata 2017-2018 Bank dokonywał poboru 20% podatku u źródła, 12 lutego 2019 roku Bank złożył wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektami deklaracji. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, co nastąpiło bez wydawania decyzji w tym przedmiocie. Organ podatkowy poinformował Bank o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o stwierdzenie nadpłaty, wnosząc o przekazanie dyspozycji co do sposobu zaliczenia kwoty nadpłaty.

Korekta 20% podatku potrąconego u źródła in plus 138 milionów PLN oraz rozpoznanie podatku 3% od odsetek naliczonych za lata 2014-2018 w wysokości 50 milionów PLN stanowią zdarzenia jednorazowe, natomiast kwota podatku 3% od odsetek naliczonych w 2019 roku wynosi 7 milionów PLN. Możliwość opodatkowania odsetek od pożyczek wypłacanych PKO Finance AB 3% podatkiem wynika z art. 21 ustawy z dnia 23 października 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 poz. 2193 z późn. zm.). Grupa Kapitałowa dokonała płatności podatku w ustawowym terminie, tj. do 31 lipca 2019 roku.

Wyniki wyszukiwania: