12. Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe

Raport roczny
2019

WYNIK Z TYTUŁU ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE 2019 2018
Dłużne papiery wartościowe (3) (10)
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite (9)
wyceniane według zamortyzowanego kosztu 6 (10)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (1 104) (1 292)
wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 1
konsumpcyjne 1
wyceniane według zamortyzowanego kosztu (1 105) (1 292)
mieszkaniowe (104) (165)
gospodarcze (362) (512)
konsumpcyjne (559) (562)
należności z tytułu leasingu finansowego (80) (53)
Inne aktywa finansowe 2 (1)
Rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje (42) (70)
Razem (1 147) (1 373)

SKUMULOWANE ODPISY NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE (STAN) 31.12.2019 31.12.2018
Należności od banków 1 1
Dłużne papiery wartościowe 25 36
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 5 10
wyceniane według zamortyzowanego kosztu 20 26
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 7 222 8 204
wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 1
wyceniane według zamortyzowanego kosztu 7 221 8 204
Rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje 269 227
Inne aktywa finansowe 92 97
Razem 7 609 8 565

Wyniki wyszukiwania: