13. Wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych

Raport roczny
2019

WYNIK Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH 2019 2018
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży (3)
Rzeczowe aktywa trwałe (15) (7)
Wartości niematerialne (51) (22)
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia (5) (32)
Inne aktywa niefinansowe, w tym zapasy (43) (14)
Razem (114) (78)

SKUMULOWANE ODPISY Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH 31.12.2019 31.12.2018
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 1
Rzeczowe aktywa trwałe 59 50
Wartości niematerialne 274 221
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia 183 178
Inne aktywa niefinansowe, w tym zapasy 192 175
Razem 709 624

Wyniki wyszukiwania: