11. Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych niewycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

Raport roczny
2019

ZYSKI LUB STRATY Z TYTUŁU ZAPRZESTANIA UJMOWANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NIEWYCENIANYCH DO WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2019 2018
Wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 158 131
Wycenianych według zamortyzowanego kosztu (13) 4
Razem 145 135

Wyniki wyszukiwania: