Raport roczny
2019

Bezpieczeństwo produktów i klientów

Grupa Kapitałowa Banku w zakresie oferowanych produktów prowadzi politykę, która ma zapewnić:

Zgodność produktów z obowiązującymi przepisami
Właściwe oznakowanie produktów
Bezpieczeństwo klientów w procesie wykorzystywania produktów

Zakres powyższej polityki obejmuje zarówno etap formułowania oferty produktu, jego prezentacji klientowi, nabycia (podpisania umowy), jak też etap korzystania z produktu przez klienta. Zasady i mechanizmy prowadzenia polityki zgodności i właściwego oznakowania produktów w banku obowiązują w całej Grupie.

 • [417-1]
 • [417-2]

Dokładamy wszelkich starań, by wszystkie oferowane produkty spełniały wymogi wynikające z przepisów prawa i standardów rynkowych. Wysiłki te koncentrują się na zapewnieniu, by:

 • oferowane produkty były adekwatne do potrzeb klientów, do których są kierowane,
 • sposób i forma proponowania nabycia produktów była adekwatna do ich charakteru,
 • przed zawarciem umowy, w sposób przystępny dla przeciętnego odbiorcy, udzielano klientom rzetelnej, przejrzystej i kompleksowej informacji o produkcie, w szczególności jego charakterze, konstrukcji, warunkach, korzyściach i ryzykach oraz opłatach, prowizjach i innych kosztach związanych z zawarciem, wykonaniem i ewentualnie wcześniejszym rozwiązaniem umowy.

Powyższe zasady są stosowane zarówno przez bank, jak i przez pozostałe podmioty Grupy, a także przedsiębiorstwa, którym bank powierzył wykonanie określonych czynności związanych ze sprzedażą lub obsługą produktów.

Aby zapewnić zgodność produktów z obowiązującymi przepisami, bank zarządza ryzykiem niewłaściwej sprzedaży (misselling) na etapie tworzenia i wdrażania produktu, jak również jego oferowania klientom. Każdy produkt podlega analizie przedwdrożeniowej, pod kątem generowanych przez niego ryzyk oraz określenia grup klientów, dla których jest przeznaczony. Bank identyfikuje także grupy klientów, którym nie należy proponować danego produktu, ze względu na nieadekwatność do potrzeb klienta albo z innych przyczyn (tzw. anty-grupy). W przypadku występowania anty-grup, wdrażane są mechanizmy kontrolne ograniczające ryzyko niewłaściwej sprzedaży. Ryzyko niewłaściwej sprzedaży jest również ograniczane na etapie podejmowania czynności sprzedażowych – przed zaproponowaniem klientowi określonego produktu dokonywana jest ocena, czy dany produkt jest adekwatny do potrzeb tego typu klientów. Dzięki temu eliminuje się przypadki polegające np. na sprzedaży ubezpieczenia od utraty pracy osobom utrzymującym się z emerytury lub długoterminowych produktów inwestycyjnych osobom w podeszłym wieku.

Dodatkowo bank za każdym razem udziela klientom wiarygodnej i wyczerpującej informacji na temat oferowanych produktów i usług tak, by mogli dokonać świadomego wyboru. Bank zapoznaje klientów z korzyściami, jak i ryzykiem wynikającym z zakupu poszczególnych produktów.

Wszelkie nieprawidłowości zgłaszane przez klientów banku, szczególnie reklamacje, są rozpatrywane w terminach wynikających z przepisów prawa. Zależnie od wyników podjętych ustaleń, bank podejmuje działania, aby usunąć nieprawidłowości, zapobiec ich wystąpieniu w przyszłości oraz podnieść jakość obsługi (szerzej w rozdziale Obszar zarządczy).

Podobne rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem niewłaściwej sprzedaży produktów, przy zachowaniu zasady proporcjonalności, funkcjonują również w pozostałych podmiotach Grupy będących twórcami produktów finansowych lub zaangażowanych w proces ich sprzedaży.

Postępowania administracyjne odnoszące się do zasady zgodności produktów Grupy, w tym PKO Banku Polskiego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa*. [GRI 417-2]

Opis postępowania administracyjnego toczącego się lub zakończonego w 2019 roku Status
BANK
1. Postępowanie wszczęte przez Prezesa UOKiK z urzędu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Zarzucane Bankowi naruszenie polega na stosowaniu we wzorcach umów, aneksach do umów kredytów i pożyczek hipotecznych waloryzowanych/indeksowanych/denominowanych do walut obcych i załącznikach do nich, postanowień umownych dotyczących sposobu ustalania kursów kupna i sprzedaży walut obcych, które w ocenie Prezesa UOKiK, mogą zostać uznane za niedozwolone w świetle art. 385 § 1 Kodeksu cywilnego. Postępowanie w toku.

23 grudnia 2019 roku Bank złożył pismo, w którym poinformował o woli zakończenia postępowania poprzez wydanie decyzji zobowiązującej oraz zwrócił się z prośbą o spotkanie z przedstawicielami UOKiK w celu omówienia stanowiska Banku w przedmiocie zobowiązań. Na 31 grudnia 2019 roku Prezes UOKiK nie podjął dalszych czynności w sprawie.”

2. Postępowanie wszczęte przez Prezesa UOKiK z urzędu w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Zarzucane Bankowi naruszenie polega na pobieraniu od konsumentów wyższych rat kredytów oraz pożyczek denominowanych do walut obcych niż wynikających z pouczeń o ryzyku kursowym przedstawianych konsumentom przed zawarciem umów oraz przerzucenia na konsumenta możliwego ryzyka walutowego. Postępowanie w toku.

Pismem z 14 marca 2019 roku Prezes UOKiK wezwał Bank do udzielenia odpowiedzi na 16 szczegółowych pytań w celu ustalenia okoliczności niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy, na które Bank udzielił odpowiedzi w piśmie z 10 maja 2019 roku. Na 31 grudnia 2019 roku Prezes UOKiK nie podjął dalszych czynności w sprawie.”

 

3. Postępowanie wszczęte przez Prezesa UOKiK z urzędu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Zarzucane Bankowi naruszenie polega na stosowaniu we wzorcach umów klauzul modyfikacyjnych uprawniających Bank do zmiany warunków umownych, które, w ocenie Prezesa UOKiK, mogą zostać uznane za niedozwolone w świetle art. 385 § 1 Kodeksu cywilnego. Postępowanie w toku.

Pismem z 31 maja 2019 roku Bank ustosunkował się do zarzutów Prezesa UOKiK. Pismem z 19 grudnia 2019 roku Prezes UOKiK przedłużył termin zakończenia postępowania do 30 kwietnia 2020 roku.”

POZOSTALE PODMIOTY GRUPY KAPITAŁOWEJ
Brak postępowań.

*Nie dotyczy spraw toczących się przed sądami powszechnymi oraz postępowań wyjaśniających.

W 2019 roku w banku prowadzone były dwa postępowania sądowe, dotyczące stosowania praktyk naruszających konkurencję (jedno toczy się przed Sądem Apelacyjnym, drugie toczyło się przed Sądem Najwyższym i zostało zakończone). W 2019 roku nie wszczęto żadnego nowego postępowania sądowego dotyczącego zachowań antykonkurencyjnych lub antyrynkowych.

Postępowania sądowe odnoszące się do Grupy PKO Banku Polskiego

Opis postępowania sądowego toczącego się w 2019 roku Status
Bank jest stroną postępowania sądowego wszczętego przez Prezesa UOKiK postanowieniem z 23 kwietnia 2001 roku na wniosek Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji – Związek Pracodawców przeciwko operatorom systemu płatniczego Visa, Europay oraz bankom – emitentom kart Visa oraz Europay/ Eurocard/ Mastercard. Postępowanie dotyczy praktyk ograniczających konkurencję na rynku płatności za pomocą kart płatniczych w Polsce, mających polegać na wspólnym ustalaniu opłaty „interchange” za transakcje dokonane kartami systemu Visa oraz Europay/ Eurocard/ Mastercard, a także ograniczaniu dostępu do rynku podmiotom zewnętrznym. Postępowanie w toku.

29 grudnia 2006 roku UOKiK uznał praktyki polegające na wspólnym ustalaniu opłaty „interchange” za ograniczające konkurencję oraz nakazał ich zaniechania, jednocześnie nakładając m.in. na Bank karę pieniężną w kwocie 16,6 mln PLN. Bank odwołał się od ww. decyzji Prezesa UOKiK do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK). Wyrokiem z 21 listopada 2013 roku SOKiK zmniejszył karę wymierzoną Bankowi do kwoty 10,4 mln PLN. Strony postępowania wniosły apelację. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 6 października 2015 roku przywrócił pierwotną wysokość nałożonych kar pieniężnych określonych w decyzji UOKiK, tj. karę w kwocie 16,6 mln PLN (kara nałożona na PKO Bank Polski SA) i karę w kwocie 4,8 mln PLN (kara nałożona na Nordea Bank Polska SA). Kary zostały zapłacone przez Bank w październiku 2015 roku. Na skutek wniesionej przez Banki skargi kasacyjnej Sąd Najwyższy wyrokiem z 25 października 2017 roku uchylił zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Kary zapłacone przez Bank zostały zwrócone Bankowi 21 marca 2018 roku. Sprawa toczy się obecnie przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie. Rozprawa w sprawie została odroczona bez terminu.”

Bank był stroną postępowania sądowego wywołanego decyzją Prezesa UOKiK w związku z podejrzeniem stosowania niedozwolonych postanowień umownych we wzorcach umów o kredyt konsumencki, z wyłączeniem umów o karty kredytowe. Postępowanie w toku.

Decyzją z 31 grudnia 2013 roku Prezes UOKiK uznał działania Banku za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożył na Bank karę pieniężną w wysokości 29 mln PLN. Bank odwołał się od tej decyzji do SOKiK. Wyrokiem z 9 lipca 2015 roku SOKiK uchylił w całości decyzję Prezesa UOKiK. 21 sierpnia 2015 roku Prezes UOKiK wniósł apelację od tego wyroku. 31 maja 2017 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał korzystne dla Banku rozstrzygnięcie SOKiK w przedmiocie uchylenia decyzji, w której UOKiK uznał, że Bank naruszył zbiorowe interesy konsumentów stosując tzw. klauzule zmiennego oprocentowania i w konsekwencji o uchyleniu kary w wysokości 17 mln PLN. Natomiast odnośnie do drugiej zarzucanej Bankowi praktyki dotyczącej stosowania formularza informacyjnego, Sąd Apelacyjny uznał apelację za częściowo zasadną, jednocześnie obniżył karę nałożoną na Bank przez UOKiK z 12 mln PLN do 6 mln PLN. Karę zapłacono 17 lipca 2017 roku. 23 października 2017 roku Bank wniósł skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego. Skargę kasacyjną wniósł także Prezes UOKiK. Sąd Najwyższy postanowieniem z 10 kwietnia 2019 roku odmówił przyjęcia obu skarg do rozpoznania.”

 

POZOSTALE PODMIOTY GRUPY KAPITAŁOWEJ
Brak postępowań.

[GRI 417-1] Grupa PKO Banku Polskiego realizuje wymogi w zakresie właściwego oznakowania produktów bankowych i inwestycyjnych poprzez dostarczenie klientom wszelkich niezbędnych informacji na ich temat, szczególnie na etapie przedkontraktowym.

Zakres przekazywanych informacji o produktach wyznaczają obowiązujące przepisy prawa i rekomendacje (KNF). Ogólną zasadą jest, iż najwyższy poziom ochrony przysługuje klientom detalicznym – konsumentom. Informacje są sformułowane w taki sposób, aby były zrozumiałe dla tzw. „przeciętnego konsumenta” w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, to jest konsumenta dostatecznie dobrze poinformowanego, uważnego i ostrożnego. Natomiast zakres informacji przekazywanych instytucjom finansowym i innym profesjonalnym odbiorcom produktów i usług finansowych jest odpowiednio węższy.

Bank realizuje ustawowe obowiązki informacyjne:

a) w odniesieniu do produktów depozytowych m.in. poprzez:

 • informowanie klientów o zasadach funkcjonowania systemu gwarantowania wkładów,
 • informowanie klientów o możliwości złożenia dyspozycji na wypadek śmierci,
 • przypominanie klientom o prowadzonych w banku rachunkach, na których od wielu lat nie odnotowano żadnej operacji, nie później niż na 6 miesięcy przed upływem 10-letniego okresu braku aktywności ze wskazaniem, że w przypadku braku dalszej aktywności umowa ulegnie rozwiązaniu z mocy prawa,
 • udostępnianie wzorców umownych wykorzystywanych do zawierania umów z klientami przed zawarciem umowy przy wykorzystaniu danego wzorca oraz w trakcie jej trwania – na każde żądanie klienta

b) w odniesieniu do produktów inwestycyjnych m.in. poprzez:

 • przekazywanie klientom informacji wymaganych na podstawie Regulacji MiFID (m.in. w formie Broszury Informacyjnej o Wymogach MiFID),
 • udostępnianie klientom przed zawarciem umowy/transakcji dla funduszy FIZ: „Dokumentów Zawierających Kluczowe Informacje”, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje dotyczące detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych,
 • udostępnianie klientom przed zawarciem umowy/transakcji dla funduszy FIO oraz SFIO: „Kluczowych Informacji dla Inwestorów” zgodnie z wymogami ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz Dyrektywy UCITS IV,
 • udostępnianie wzorców umownych wykorzystywanych do zawierania umów z klientami przed zawarciem umowy przy wykorzystaniu danego wzorca oraz w trakcie jej trwania – na każde żądanie klienta.

c) w odniesieniu do produktów kredytowych, zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim, ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami), m.in. poprzez:

 • przekazywanie klientom na etapie przedkontraktowym formularza informacyjnego oraz spersonalizowanego projektu umowy kredytu, a w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny – również decyzji kredytowej,
 • udostępnianie klientom w każdym czasie informacji ogólnych dotyczących umowy o kredyt hipoteczny,
 • informowanie klientów, którzy opóźniają się ze spłatą zobowiązań z tytułu udzielonego kredytu, o możliwości ubiegania się o restrukturyzację zadłużenia.

d) w odniesieniu do produktów ubezpieczeniowych, zgodnie z przepisami ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz Rekomendacji U Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance, m.in. poprzez:

 • okazywanie klientom przy podejmowaniu pierwszej czynności w ramach wykonywanej przez nank działalności agencyjnej oraz na każde żądanie klienta, dokumentu pełnomocnictwa, a w przypadku osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne – dokumentu upoważniającego do działania w imieniu agenta ubezpieczeniowego,
 • powiadamianie klientów, czy bank działa na rzecz jednego, czy wielu zakładów ubezpieczeń,
 • informowanie klientów o treści wpisu do rejestru pośredników ubezpieczeniowych i sposobie sprawdzenia wpisu do rejestru oraz o posiadanych przez bank akcjach albo udziałach zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników,
 • zapewnianie klientom informacji o ich prawach i obowiązkach związanych z nabyciem ochrony ubezpieczeniowej, w tym przekazanie karty informacyjnej o produkcie ubezpieczeniowym.

Właściwe oznakowanie produktów obejmuje również przekazy reklamowe banku wspierające działania sprzedażowe oraz kształtujące wizerunek jego marki. Wszystkie publikowane przez bank materiały o charakterze marketingowym uwzględniają specyficzne obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. ustawy o kredycie konsumenckim – w zakresie reklamy tego rodzaju kredytów), jak również standardy rynkowe i wytyczne KNF sformułowane w uchwalonych „Zasadach reklamowania usług bankowych”.

Bank dokłada najwyższych starań, aby przekazywane komunikaty marketingowe o charakterze produktowym w sposób jasny wskazywały, jakiego produktu lub usługi dotyczą oraz były sformułowane w sposób rzetelny i nie wprowadzały ich odbiorców w błąd, jak również wskazywały odbiorcom sposób dotarcia do pełnych informacji o cechach reklamowanego produktu oraz korzyściach i ryzykach z nim związanych.

Jednym z priorytetów banku jest wyznaczanie najwyższych standardów bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo klientów w procesie korzystania z produktów Grupy obejmuje przede wszystkim bezpieczeństwo środków klientów, ale także bezpieczeństwo fizyczne klientów w obiektach banku. Kwestię bezpieczeństwa określają przepisy wewnętrzne banku, w tym Polityka Bezpieczeństwa w PKO Banku Polskim oraz – szczegółowo – przepisy dotyczące konkretnych obszarów bezpieczeństwa: (i) ochrony osób i mienia, (ii) bezpieczeństwa systemu informatycznego, (iii) zarządzania incydentami bezpieczeństwa.

Działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa środków klientów dotyczą zarówno zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych środków, jak też środków inwestowanych za pomocą oferowanych produktów. Realizowane inicjatywy w zakresie zapewnienia stabilnej i bezpiecznej infrastruktury teleinformatycznej pozwoliły osiągnąć bardzo wysokie wskaźniki niezawodności działania aplikacji infrastruktury informatycznej.

Bezpieczeństwo inwestowanych środków – bank dokłada wszelkiej staranności, aby oferowane klientom produkty nie generowały ryzyka utraty środków. Ma to szczególne znaczenie w przypadku produktów inwestycyjnych. Dlatego też bank w ramach obowiązków nałożonych przez Dyrektywę MiFID, informuje klientów przed dokonaniem transakcji na instrumentach finansowych, czy dany produkt jest dla nich odpowiedni.

Bezpieczeństwo powierzonych depozytów – W odniesieniu do produktów depozytowych podstawowym mechanizmem gwarantującym bezpieczeństwo powierzonych przez klientów środków jest stabilność wyniku finansowego banku i pozostałych podmiotów Grupy. Dodatkowym mechanizmem jest uczestnictwo banku w obowiązkowym systemie gwarantowania wkładów, funkcjonującym na podstawie ustawy o BFG, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Bezpieczeństwo środków klientów gwarantują w banku także rozwiązania proceduralne zapewniające prawidłową identyfikację klienta w każdym przypadku realizowania jego dyspozycji.

Najistotniejszym identyfikowanym przez bank oraz PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zagrożeniem dla bezpieczeństwa klientów korzystających z produktów Grupy są potencjalne przestępcze działania osób trzecich, wymierzone w klientów korzystających z elektronicznych kanałów dostępu do usług bankowych i inwestycyjnych.

Po pierwsze, w banku stosowane są najnowsze rozwiązania bezpieczeństwa teleinformatycznego gwarantujące bezpieczny dostęp do posiadanych przez klientów środków, a bank stale podnosi bezpieczeństwo systemów IT, w szczególności w zakresie aplikacji wykorzystywanych przez klientów banku. Dotyczy to m.in. aktywnego zwalczania stron phishingowych podszywających się pod serwisy banku, śledzenia rozwoju złośliwego oprogramowania atakującego klientów banku, rozwoju mechanizmów detekcji zainfekowanych komputerów klientów oraz doskonalenia reguł i rozszerzania zakresu prowadzonego monitoringu transakcji elektronicznych.

Po drugie, bank przywiązuje bardzo dużą wagę do informowania i podnoszenia świadomości klientów w zakresie bezpiecznego korzystania z usług bankowości elektronicznej, a także z kart płatniczych, gdyż bezpieczeństwo w tym zakresie uzależnione jest w znacznej mierze od działań użytkownika. Działania te obejmują w szczególności:

 • masowe kampanie edukacyjne np. poprzez inicjowanie tekstów na temat bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej (magazyn Bankomania dystrybuowany w wersji papierowej w ponad 1 200 oddziałach i agencjach, portal edukacyjny Bankomania),
 • bieżące przekazywanie odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania klientów (e-mail, media społecznościowe),
 • przekazywanie poprzez środki masowego przekazu stanowiska banku dotyczącego fałszywych e-maili, zawierającego elementy edukacyjne,
 • reagowanie na inne sygnały dotyczące zagrożeń,
 • publikowanie na stronach internetowych banku, w serwisie transakcyjnym i dystrybuowanie do klientów drogą mailową informacji na temat bezpiecznego logowania i zasad korzystania z bankowości elektronicznej.

W 2019 roku doskonalono systemy wykrywania incydentów, anomalii oraz zaawansowanych typów złośliwego oprogramowania, a także automatyzację wielu działań związanych z obsługą incydentów. Wymieniony został stos technologiczny rozwiązań służących do realizacji zadań z zakresu informatyki śledczej.

Działająca w strukturach banku specjalistyczna komórka CERT realizuje strategię w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego świadczonych usług. CERT PKO Banku Polskiego jest członkiem międzynarodowego forum zrzeszającego zespoły reagujące – FIRST oraz należy do grupy roboczej europejskich zespołów reagujących – TERENA TF-CSIRT i działającej przy niej organizacji Trusted Introducer.

Dołączenie do międzynarodowych organizacji pozwala zespołowi CERT banku na bardziej skuteczne i szybsze reagowanie na zagrożenia cyberbezpieczeństwa poprzez współpracę operacyjną oraz wymianę doświadczeń i wiedzy z podobnymi jednostkami na całym świecie. Członkostwo jest również potwierdzeniem wysokiego poziomu usług oraz uznaniem dla profesjonalizmu i umiejętności w zakresie zapewniania bezpieczeństwa informatycznego banku. Przekłada się to na postrzeganie banku jako organizacji spełniającej najwyższe standardy nie tylko krajowe, ale również międzynarodowe w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Dodatkowo przedstawiciele banku angażują się w prace Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa (BCC), działającego w ramach Związku Banków Polskich. Celem BCC jest realizacja kompleksowych i długofalowych działań na kilku poziomach: wewnątrzsektorowym, międzysektorowym (m.in. współpraca z instytucjami z sektora telekomunikacji, transportu czy energetyki), ogólnokrajowym (współpraca z administracją państwową, organami ścigania) i międzynarodowym, zmierzających do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa bankowości mobilnej i elektronicznej oraz przygotowanie narzędzi (struktury, procedury, mechanizmy wymiany informacji) umożliwiających zarządzanie sytuacją kryzysową (np. w przypadku zmasowanego ataku cyberprzestępców na sektor bankowy).

W ramach współpracy w zakresie wymiany informacji o zagrożeniach, w 2019 roku bank korzystał z informacji o złośliwym oprogramowaniu, incydentach czy atakach phishingowych, w szczególności z danych o trendach i nowych zagrożeniach z CIRCL – The Computer Incident Response Center Luxembourg oraz NICP – instytucji biorących udział w NATO Industry Cyber Partnership, którego członkiem jest PKO Bank Polski, jako jedyny bank z Polski.

Wysoka dojrzałość organizacyjna w obszarze obsługi incydentów cyberbezpieczeństwa jest szczególnie istotna w świetle decyzji KNF z 2018 roku o uznaniu PKO Banku Polskiego operatorem usługi kluczowej w rozumieniu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

W obiektach Grupy stosowane są nowoczesne rozwiązania techniczne zapewniające fizyczne bezpieczeństwo klientów, pracowników, wartości pieniężnych oraz informacji chronionych, w tym tajemnicy bankowej i danych osobowych.

Ochrona realizowana jest w formie:

 • zabezpieczeń technicznych (budowlanych, mechanicznych i elektronicznych, w tym systemy sygnalizacji włamania i napadu, telewizji dozorowej i kontroli dostępu),
 • bezpośredniej stałej ochrony fizycznej wybranych obiektów banku,
 • monitorowania sygnałów alarmowych przez koncesjonowane przedsiębiorstwa ochrony i dojazdu tzw. grup interwencyjnych po odebraniu sygnałów alarmowych.

W trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników, w banku prowadzone są szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, w tym szkolenie dla wszystkich pracowników oddziałów i agencji „Przeciwdziałanie napadom i postępowanie w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa”.

Badanie satysfakcji klienta

W procesie dialogu z klientami dotyczącego m.in. oferowanych produktów prowadzone są w banku badania satysfakcji klienta w podziale na dwa główne segmenty: klienta detalicznego i korporacyjnego. W 2019 roku zwiększyła się liczba spółek w Grupie Kapitałowej Banku, które przeprowadzały własne procesy ankietowe.

W 2019 roku satysfakcja klienta oraz poziom rekomendacji banku po raz pierwszy zostały ujęte w celach wybranych jednostek banku odpowiedzialnych za rozwój produktów oraz procesów bankowych. Ugruntowaliśmy zasadę, iż czynnik zadowolenia klienta jest kluczowy w toku projektowania i wdrażania najważniejszych produktów i rozwiązań oferowanych przez bank.

Bank prowadził dwa rodzaje badań satysfakcji klientów detalicznych:

 1. Relacyjnych – realizowanych we wszystkich segmentach klientów, w tym w firmach i przedsiębiorstwach, mierzące siłę relacji z bankiem i satysfakcję ze współpracy w wymiarze ogólnym, obejmującym całość doświadczeń klienta,
 2. Transakcyjnych – realizowanych w kluczowych punktach relacji klienta z bankiem, bezpośrednio po zdarzeniu, mierzące zadowolenie z danej, określonej w miejscu i czasie interakcji, w tym także badania na potrzeby projektowania i wdrażania procesów.

W obu rodzajach badań wykorzystywane są zarówno wskaźniki Net Promoter Score (NPS), jak i Customer Satisfaction Index (CSI). W 2019 roku bank przeprowadził różnymi metodami ponad 220 tys. wywiadów z klientami rynku detalicznego. Plany obejmują stałe zwiększanie liczby monitorowanych procesów (produktów oraz kanałów sprzedaży) pod kątem satysfakcji klientów.

Realizacja badań relacyjnych zlecana jest nadal zewnętrznym firmom badawczym, niemniej w 2019 roku bank uruchomił własny, ciągły, relacyjny pomiar satysfakcji klientów, którego realizacja przebiega w trybie codziennym. Pomiary transakcyjne, bez zmian, realizowane są własnymi zasobami banku za pośrednictwem Call Center.

Dla segmentu klientów korporacyjnych rok 2019 to trzeci pełny rok funkcjonowania Programu Badań Satysfakcji Klientów (wdrożonego również dla spółek PKO Leasing i PKO Faktoring). Kontynuowaliśmy wywiady telefoniczne prowadzone z klientami bankowości korporacyjnej, strategicznej i międzynarodowej, aby lepiej zrozumieć jak postrzegają oni swoją relację z Grupą, poszczególne produkty i kanały obsługi. Klienci dobrze odbierają tę formę dialogu, co potwierdza utrzymujący się wysoki wskaźnik odpowiedzi (Response Rate), na poziomie 63%.

Zadaniem Programu jest reagowanie na potrzeby klientów, zarówno w trybie kontaktu z poszczególnymi podmiotami, jak i budowania długoterminowych rozwiązań. Od początku istnienia programu wdrożono 99 inicjatyw, z czego 28 w 2019 roku. Były to zmiany w zakresie digitalizacji kolejnych procesów obsługi (w szczególności w zakresie kredytów oraz otwierania nowych rachunków), rozszerzono godziny zawierania transakcji walutowych, wprowadzono zmiany w obsłudze posprzedażowej w PKO Leasing (rozwój zdalnych kanałów dostępu/obsługi, zbiorcze faktury).

Głos klienta jest nieodłącznym elementem działania zespołów wykorzystujących zwinne metody pracy. Priorytetyzacja prac uwzględnia zdiagnozowane potrzeby klientów, a przygotowywane rozwiązania weryfikowane są z użytkownikami – przed wdrożeniem – jako makiety UX, po wdrożeniu – poprzez zbieranie informacji zwrotnej od pierwszych klientów korzystających z danej usługi. Pozwala to na szybkie reagowanie i optymalne dopasowanie rozwiązań do potrzeb klientów.

Komunikacja marketingowa

 • [417-3]

PKO Bank Polski działa zgodnie z przepisami wewnętrznymi dotyczącymi zasad prowadzenia działalności marketingowej. Bank w komunikacji marketingowej przestrzega zasad etyki, które zostały opisane w załączniku noszącym nazwę „Ogólne wymogi tworzenia przekazów reklamowych dotyczących obrotu instrumentami finansowymi”. Przepisy wewnętrzne banku dotyczące zasad prowadzenia działalności marketingowej określają cechy właściwego przekazu reklamowego, jak też katalog działań niepożądanych.

Zgodnie z postanowieniami tych zasad przekaz reklamowy, w szczególności:

 • powinien być konstruowany w sposób rzetelny, nie wprowadzać w błąd oraz cechować się poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu oraz dobrych obyczajów,
 • nie może eksponować korzyści w taki sposób, który powodowałby umniejszenie znaczenia kosztów i ryzyk związanych z nabyciem produktu lub usługi,
 • nie powinien wprowadzać w błąd ani stwarzać możliwości wprowadzenia w błąd.

Dodatkowo, poza przepisami wewnętrznymi banku, w ramach komunikacji marketingowej bank kieruje się:

 1. „Kodeksem etyki bankowej” przygotowanym przez Związek Banków Polskich w ramach Zasad dobrej praktyki bankowej,
 2. „Dobrymi Praktykami w zakresie standardów reklamowania kredytu konsumenckiego” wypracowanymi w ramach współpracy Związku Banków Polskich, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Związku Firm Pożyczkowych,
 3. „Zasadami reklamowania usług bankowych” KNF,
 4. „Kanonem dobrych praktyk rynku finansowego” opracowanym przez podmioty sektora finansowo-ubezpieczeniowego.

W ramach swojej działalności marketingowej bank stosuje mechanizmy, które zapobiegają powstawaniu nieetycznych i nierzetelnych komunikatów. Każdorazowo poprawność komunikacji jest konsultowana z jednostkami, które w ramach swoich obowiązków mają za zadanie weryfikację zgodności komunikatów z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady etyki w komunikacji marketingowej i mechanizmy zapobiegania ryzyku nieetycznych przekazów odnoszą się również do materiałów przygotowywanych na zlecenie banku przez podmioty zewnętrzne (agencje reklamowe, agencje eventowe).

Jednakowe standardy stosowane są wobec wszystkich grup klientów. Każdy komunikat musi być formułowany w sposób zrozumiały, rzetelny, wiarygodny, bez względu na to, do jakiego klienta jest kierowany.

Każdy z podmiotów zależnych banku w zakresie swojej działalności marketingowej posiada mechanizmy kontrolne, które zapobiegają ryzyku nieodpowiedzialnej lub nieetycznej komunikacji. Komunikacja marketingowa jest zatwierdzana odpowiednio przez jednostki nadzorujące daną spółkę, bądź dodatkowo – w przypadku spółek, które zawarły z bankiem umowy dotyczące zlecania usług marketingowych dla Grupy – przez odpowiednie komórki merytoryczne banku.

W 2019 roku w zakresie prowadzonej działalności marketingowej nie prowadzono żadnych postępowań administracyjnych związanych z naruszeniem regulacji dotyczących etyki w komunikacji marketingowej i nie odnotowano żadnych przypadków niezgodności w komunikacji marketingowej. [GRI 417-3]

Ochrona prywatności

PKO Bank Polski, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) oraz ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, posiada wewnętrzne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Wspomniane przepisy wewnętrzne dotyczą zasad przetwarzania danych osobowych w banku, w szczególności sposobu ich przetwarzania oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Dodatkowo w banku obowiązują przepisy wewnętrzne dotyczące:

 • bezpieczeństwa informacji chronionych,
 • bezpieczeństwa systemu informatycznego,
 • ochrony osób i mienia,
 • zarządzania incydentami bezpieczeństwa,
 • prowadzenia postępowań wyjaśniających,
 • opracowywania i wdrażania mechanizmów bezpieczeństwa.

W zarządzaniu bezpieczeństwem Grupy Kapitałowej Banku wyodrębniono spółki strategiczne, z którymi podpisano Porozumienia wprowadzające Standardy Bezpieczeństwa. Standardy te adresują następujące zagadnienia: ochrona danych osobowych, zarządzanie ciągłością działania, bezpieczeństwo teleinformatyczne, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa, zasady outsourcingu oraz zasady raportowania stanu bezpieczeństwa. Ponadto obowiązuje polityka Grupy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Obowiązują także polityki wymagające odpowiedniego poinformowania klientów na temat ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa danych, które są gromadzone zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, w tym zasadą minimalizacji danych. Klienci są jednoznacznie i jasno poinformowani o obowiązujących zasadach przetwarzania informacji oraz sposobie ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującym prawem. Ponadto klienci są informowani o swoich prawach, w tym możliwości dostępu, zmiany, wycofania, uzupełniania i aktualizowania informacji. Funkcjonują też procedury reklamacyjne dla klientów, w tym w zakresie wyrażania wątpliwości dot. bezpieczeństwa danych osobowych. Każdy pracownik musi ukończyć stosowne szkolenia z ochrony danych osobowych, szkolenia są realizowane także cyklicznie. Działania na rzecz bezpieczeństwa danych są podejmowane z udziałem Zarządu i realizowane za pomocą najwyższej klasy rozwiązań z zakresu polityki i bezpieczeństwa systemowego. Rozwiązania te zarówno w aspekcie systemowym jak i polityk są przedmiotem ciągłej ewaluacji, działań audytowych i ulepszania zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi. Wszelkie naruszenia są adresowane w sposób zgodny z prawem, w tym w zakresie informowania odpowiednich organów.

Ryzyko nieuprawnionego dostępu do informacji o klientach zarządzane jest zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa w PKO Banku Polskim. Natomiast w Zasadach bezpieczeństwa informacji chronionych są uregulowane kwestie dotyczące poufności informacji i zachowania tajemnicy bankowej oraz bezpieczeństwa danych osobowych, w tym odpowiedzialność pracowników banku w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z tymi zasadami:

 • pracownicy posiadają dostęp do informacji chronionych w banku wyłącznie w zakresie powierzonych zadań i obowiązków służbowych,
 • pracownicy przed rozpoczęciem przetwarzania informacji chronionych realizują szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji chronionych,
 • w przypadku udostępniania podmiotom zewnętrznym materiałów zawierających informacje chronione zawierana jest pomiędzy stronami umowa o zachowaniu poufności, zaś w przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierana jest umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Każdy z pozostałych podmiotów Grupy przetwarzający dane osobowe, na którym spoczywa obowiązek posiadania odpowiednich regulacji w tym zakresie, przepisy takie posiada i stosuje je w praktyce. Są one zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz ze standardami stosowanymi w banku, a w niezbędnym zakresie zawierają regulacje szczególne, adekwatne do specyfiki działalności konkretnego podmiotu.

Zgodnie z RODO przypadki naruszenia ochrony danych osobowych skutkujące ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych są zgłaszane do Prezesa UODO.

Przeciwdziałanie korupcji

 • [205-1]
 • [205-3]

PKO Bank Polski nie toleruje korupcji i przeciwdziała wszelkim praktykom korupcyjnym. Zjawiska takie jak nepotyzm oraz przyjmowanie lub oferowanie jakichkolwiek dóbr materialnych w celu wywarcia wpływu na podejmowane decyzje lub działania są sprzeczne z wyznawanymi przez bank wartościami: wiarygodnością i zaufaniem.

W banku obowiązują przepisy wewnętrzne dotyczące zapobiegania korupcji, w tym przyjmowania korzyści, prezentów lub upominków:

 • Kodeks etyki PKO Banku Polskiego,
 • Kodeks Etyki Bankowej (Zasady Dobrej Praktyki Bankowej) Związku Banków Polskich,
 • Zasady zarządzania ryzykiem braku zgodności oraz ryzykiem postępowania w banku.

Bank stosuje wewnętrzne zasady w zakresie przeciwdziałania korupcji mającą na celu przeciwdziałanie tworzeniu otoczenia sprzyjającego przypadkom popełnienia przestępstw określonych w art. 229, 230a, 296a i 305 Kodeksu Karnego (działania o charakterze korupcyjnym) przez podmioty powiązane z bankiem, obejmujące w szczególności rozwiązania zapewniające:

 • przeciwdziałanie powstawaniu mechanizmów służących udzielaniu korzyści majątkowych i osobistych,
 • zapoznawanie podmiotów powiązanych z bankiem z zasadami odpowiedzialności karnej za przestępstwa, o których mowa powyżej,
 • przestrzeganie przez osoby powiązane z Bankiem Kodeksu Etyki PKO Banku Polskiego oraz przepisów wewnętrznych banku dotyczących zgłaszania przyjęcia korzyści, prezentów lub upominków przez pracowników,
 • przeciwdziałanie podejmowaniu decyzji pod wpływem działań o charakterze korupcyjnym oraz w sytuacji konfliktu interesów,
 • niezwłoczne informowanie przez podmioty powiązane z bankiem właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Centrali oraz organów banku o ewentualnych otrzymanych przez te osoby propozycjach korupcyjnych dotyczących funkcjonowania banku, jak również ich zgłaszanie właściwym organom administracji publicznej.

[GRI 205-1] W Grupie Kapitałowej Banku ryzyka związane z korupcją identyfikowane są w szczególności:

 • w obszarach obsługi klientów (indywidualnych i biznesowych),
 • w obszarze dostaw dóbr i usług dla podmiotów Grupy przez podmioty zewnętrzne,
 • w związku z dokonywanymi darowiznami i umowami sponsorskimi,
 • w obszarze relacji pracowników podmiotów Grupy z organami administracji państwowej.

Obszary te są objęte szczególną uwagą, procesy są szczegółowo regulowane, a decyzje niosące ze sobą poważne skutki finansowe wymagają podwójnej akceptacji.

Przepisy wewnętrzne banku dotyczące zapobiegania korupcji są bardzo szczegółowe. W odniesieniu do pracowników banku i osób działających w imieniu banku obejmują:

1. Zakaz przyjmowania od klientów i potencjalnych klientów, jak również od przedstawicieli podmiotów współpracujących z bankiem lub ubiegających się o nawiązanie współpracy, korzyści, prezentów lub upominków przeznaczonych do osobistego użytku, które mogłyby:

 • skutkować powstaniem nieformalnego zobowiązania wobec danego klienta lub osoby współpracującej z bankiem,
 • powodować konflikt interesów,
 • w inny sposób negatywnie rzutować na sposób wykonywania przez pracownika banku jego obowiązków służbowych.

Powyższy zakaz dotyczy w szczególności środków pieniężnych lub ich ekwiwalentu, darowizn rzeczowych (prezentów i upominków) oraz innych korzyści o charakterze materialnym (w szczególności finansowanie kosztów podróży, wypoczynku lub szkolenia, uczestnictwa w imprezie, bądź użyczenie składnika majątku, np. samochodu, do nieodpłatnego korzystania lub korzystania na zasadach odbiegających od rynkowych), jak również przyjmowania przez osoby zaangażowane w organizowane przez bank postępowania o udzielenie zamówienia jakichkolwiek upominków i korzyści od podmiotów będących oferentami lub potencjalnymi oferentami w tych postępowaniach.

2. Wykluczenie możliwości obejścia ww. zakazu w szczególności przez nakłanianie innych osób (np. osób wspólnie zamieszkujących w gospodarstwie domowym, członków rodziny lub powinowatych) do przyjęcia prezentu w ich imieniu. Wyjątkowo dopuszczalne jest przyjęcie korzyści lub prezentu w relacjach biznesowych, na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych banku dotyczących zgłaszania przyjęcia korzyści, prezentów lub upominków,

3. Zakaz oferowania w imieniu banku klientom, kontrahentom, przedstawicielom organów administracji publicznej oraz innym podmiotom jakichkolwiek korzyści, prezentów, upominków bądź zachęt niebędących elementem oferty produktów i usług banku, w celu nakłonienia tych osób do określonego zachowania, w tym zwłaszcza do podjęcia działań niezgodnych z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.

W przypadku, gdy pracownik banku ma wątpliwości, czy w danej sytuacji przyjęcie korzyści, prezentu lub upominku jest dopuszczalne, ma on obowiązek skonsultować się z przełożonym lub z komórką organizacyjną w banku, która zarządza ryzykiem braku zgodności. Informację na temat tych zasad otrzymuje każdy pracownik rozpoczynający zatrudnienie w banku.

Zachowania korupcyjne są traktowane jako przypadki braku zgodności i jako takie podlegają raportowaniu do Zarządu banku i Rady Nadzorczej. Ryzyko korupcji stanowi element oceny ryzyka braku zgodności.

W pozostałych podmiotach Grupy każdy z podmiotów zależnych, którego działalność związana jest z ryzykiem korupcyjnym, posiada odpowiednie regulacje dotyczące przeciwdziałania praktykom korupcyjnym. Każdy podmiot formułuje odpowiednie regulacje, uwzględniając specyfikę swojej działalności i własną ocenę obszarów ryzyka korupcji i łapownictwa, dlatego w Grupie nie obowiązuje jednolita polityka.

W 2019 roku nie stwierdzono zdarzeń krytycznych w tym zakresie i nie zidentyfikowano takich zachowań korupcyjnych w podmiotach Grupy, które miałyby wpływ na zakłócenie działalności banku lub pozostałych podmiotów.

Bank i pozostałe podmioty Grupy działaniami antykorupcyjnymi obejmują także swoich potencjalnych kontrahentów. Oferent przystępując do postępowania zakupowego oświadcza, że „nie oferuje, ani nie przekazuje żadnych korzyści majątkowych w celu wywarcia wpływu na decyzję o wyborze ich oferty. Nie wpływa na wybór oferty w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz nie bierze udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z innymi podmiotami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie wpływu na ich wybór”.

W banku funkcjonuje system anonimowego zgłaszania naruszeń (instytucja sygnalisty odnosi się do wszystkich działań nieetycznych lub niezgodnych z prawem). Dodatkowo, każdy z pracowników banku, zgodnie z przepisami wewnętrznymi, jest zobowiązany do zgłaszania każdego przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa związanego z prowadzoną przez Bank działalnością. Zgłoszenie dotyczące członka zarządu  jest kierowane do Rady Nadzorczej, w pozostałych przypadkach – do prezesa Zarządu banku. Każda z takich spraw procedowana jest na podstawie wewnętrznych przepisów. W banku obowiązuje cykliczne raportowanie do Zarządu o stwierdzonych przypadkach fraudów, w tym polegających na działaniach korupcyjnych.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez pracownika banku powszechnie obowiązujących przepisów prawa i przepisów wewnętrznych banku, w tym odnoszących się do korupcji, bank stosuje rozwiązania określone przepisami prawa pracy. Osoby zgłaszające podlegają ochronie  – nikt kto dokonał zgłoszenia nie może z tego powodu zostać zwolniony z pracy ani ukarany w inny sposób.

Bank przeprowadza wstępne i regularne szkolenia pracowników w zakresie zgłaszania naruszeń i przypadków braku zgodności (w tym noszących znamiona korupcji) oraz umożliwia im dostęp do niezbędnych informacji i przepisów wewnętrznych w tym zakresie. Każdy z pracowników banku ma obowiązek odbycia szkoleń dotyczących zasad przeciwdziałania wszelkim praktykom korupcyjnym.

Informacje dotyczące zgłoszeń są raportowane do Zarządu i Rady Nadzorczej banku.

Zbieżne rozwiązania są stosowane w wybranych spółkach Grupy w sposób adekwatny do skali i zakresu ich działalności.

[GRI 205-3] W 2019 roku nie potwierdzono żadnych przypadków korupcji.

Prawa człowieka, w tym prawa dzieci

Poszczególne podmioty Grupy, w procesie tworzenia przepisów, procedur i polityk, które odnoszą się do praw człowieka, czerpią z dorobku organizacji międzynarodowych i respektują fundamentalne zasady określone w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka, którą tworzą trzy następujące dokumenty:

 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,
 • Konwencja ONZ: Międzynarodowy Pakt Praw Osobistych i Politycznych,
 • Konwencja ONZ: Międzynarodowa Konwencja Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych.

Przestrzeganie praw człowieka przejawia się, w zależności od wielkości i specyfiki danego podmiotu Grupy, zarówno w przepisach wewnętrznych, podejmowanych inicjatywach, jak i w codziennej praktyce. W szczególności dotyczy m.in. praw do:

 • uznawania podmiotowości każdego z zatrudnionych,
 • głoszenia swoich poglądów i opinii, do wolności myśli, sumienia i wyznania,
 • ochrony dóbr osobistych,
 • równego traktowania,
 • dostępu do informacji,
 • dostępu do ochrony zdrowia,
 • szacunku dla prywatności.

Część podmiotów Grupy zamieściło zapisy odnoszące się do poszanowania praw człowieka i zakazu dyskryminacji w takich dokumentach jak:

 • Regulaminy pracy,
 • Kodeks (Zasady) Etyki,
 • Księga Wartości.

W banku odniesienia do poszanowania praw człowieka zawarte są w:

 • Kodeksie Etyki PKO Banku Polskiego,
 • Zasadach przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz trybie rozpatrywania skarg dotyczących naruszenia uprawnień pracowniczych,
 • Zasadach rekrutacji i w Standardach rekrutacji,
 • Umowach zawieranych z dostawcami usług (dotyczy umów o ochronie danych osobowych),

a także w programach strategicznych takich, jak:

 • Kultura nowoczesnej organizacji oraz
 • Udoskonalanie procesów zarządzania potencjałem pracowników.

Kwestie dotyczące pracy przymusowej i pracy dzieci nie znajdują bezpośredniego odzwierciedlenia w przepisach banku, gdyż:

 • zakaz pracy przymusowej wynika z art. 4 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,
 • zakaz zatrudniania osób, które nie ukończyły 16 lat, wynika z art. 190 par. 2 Kodeksu pracy.

Pozostałe podmioty Grupy uznają, że nie zachodzi potrzeba formalizowania kwestii poszanowania praw człowieka, jednak zarówno w realizowanych procesach, codziennej praktyce, jak i niepisanych zasadach kwestie poszanowania praw człowieka są uwzględniane.

Jednym z najważniejszych elementów/etapów analizy jest identyfikacja praw człowieka w kontekście prowadzonej działalności. Grupa Kapitałowa Banku działa w kilku krajach, gdzie świadczy usługi finansowe, co wyznacza rozpatrywany zakres praw człowieka, a tym samym eliminuje wyzwania, przed którymi stają przykładowo spółki produkcyjne lub wydobywcze. Państwa, w których funkcjonuje Grupa Kapitałowa Banku, charakteryzuje podobny poziom rozwoju, a przez to również wyzwań dotyczących zatrudnienia – nie zidentyfikowano zatrudnienia nieletnich bądź pracy przymusowej.

Ogromnym zadaniem jest kwestia przestrzegania praw człowieka w łańcuchu dostaw, która w kontekście podmiotów Grupy Kapitałowej Banku sprowadza się do relacji z dostawcami oraz outsourcingiem usług (głównie bankowych). Kwestie przestrzegania praw człowieka znajdują odzwierciedlenie w procedurach i umowach podpisywanych z tymi podmiotami.

Poniżej wskazano przykłady działań realizowanych w podmiotach Grupy, w których ujawnia się respektowanie praw człowieka:

 • przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji,
 • opieranie zasad oceny okresowej na dialogu z pracownikiem, współuczestniczenie pracownika w ocenie z możliwością odwołania się pracownika od oceny kompetencji i efektów pracy wystawionej przez przełożonego,
 • stosowanie zasad rekrutacji zapewniających równe traktowanie kandydatów podczas procesu wyboru na wolne stanowiska pracy, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, uprzedzeń i bez pozyskiwania informacji, które mogłyby naruszać prawa i godność osobistą kandydata,
 • opieranie decyzji o awansie zawodowym na obiektywnej ocenie kwalifikacji, umiejętności i wyników pracy,
 • wspieranie różnorodności w zarządzaniu, w szczególności w odniesieniu do wieku, doświadczenia, stylu pracy, myślenia; propagowanie różnorodności wśród menedżerów jako atutu, a nie ograniczenia,
 • umożliwianie pracownikom wyrażania swoich opinii oraz wpływania na ważne kwestie dotyczące organizacji i warunków pracy, zarządzania, kultury organizacyjnej, a także umożliwienie informowania o dostrzeżonych przestępstwach i oszustwach – z zapewnieniem im anonimowości i poufności (mechanizm sygnalisty),
 • ochrona dóbr osobistych (dane osobowe, dane wrażliwe) pracowników i klientów poprzez starannie przygotowane procedury i systemy oraz zamieszczanie restrykcyjnych zapisów w umowach zawieranych z dostawcami usług, którzy mają dostęp do takich danych,
 • tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb związanych z rekreacją i kulturą oraz poszanowania zasady work-life balance,
 • zapewnienie wolności zrzeszania się,
 • stworzenie bezpiecznego środowiska pracy.

Grupa stosuje te same standardy praw człowieka w ramach całego łańcucha dostaw w prowadzonej działalności gospodarczej. W relacjach z podmiotami zewnętrznymi zwraca się szczególną uwagę na:

 • bezpieczeństwo w miejscu pracy,
 • niewykorzystywanie pracy dzieci oraz przymusowego położenia współpracowników i wykonawców,
 • postępowanie w sposób, który nie narusza dóbr osobistych osób współpracujących,
 • przeciwdziałanie jakimkolwiek działaniom mającym charakter dyskryminacji czy mobbingu,
 • bezstronność w wyborze ofert,
 • dbałość o środowisko naturalne i jego zasoby.

Według oceny przeprowadzonej w niniejszym raporcie w 2019 roku w podmiotach Grupy nie wystąpiły przypadki naruszania praw człowieka, a podejmowane działania mają na celu zapobieganie takiej ewentualności. Podmioty Grupy monitorują ryzyka towarzyszące poszczególnym prawom człowieka i zarządzają nimi na poziomie firmy.

Podstawowym narzędziem komunikacji wewnętrznej jest portal intranetowy banku, który jest na bieżąco aktualizowany i zawiera informacje dotyczące świadczeń, przywilejów, praw i obowiązków pracowników banku. Dodatkowo, pracownicy otrzymują pocztą wewnętrzną wszelkiego rodzaju niezbędne informacje w postaci adresowanych do nich biuletynów czy kampanii informacyjnych. Na portalu intranetowym banku pracownicy mogą znaleźć następujące dokumenty:

 • Kodeks Etyki PKO Banku Polskiego (przepisy zaktualizowane i zakomunikowane w organizacji w 2019 roku; w treści zostało uwzględnione wprowadzenie funkcji Ambasadora Etyki, którego rolą jest wspieranie osób zgłaszających naruszenia ich uprawnień wynikających z obszaru etyki, w tym z zakresu mobbingu i dyskryminacji oraz wspieranie pracodawcy w tworzeniu rozwiązań umacniających wartości, zasady, normy postępowania i postawy etyczne, o których mowa w Kodeksie Etyki),
 • Zasady Rekrutacji (przepisy zaktualizowane i zakomunikowane w organizacji w 2018 roku),
 • Standardy rekrutacji (przepisy zaktualizowane i zakomunikowane w organizacji w 2018 roku),
 • Zasady przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz tryb rozpatrywania skarg dotyczących naruszeń uprawnień pracowniczych (przepisy zaktualizowane i zakomunikowane w organizacji w 2018 roku; do treści przepisów została dołączona i zakomunikowana przejrzysta prezentacja dot. zasad przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz trybu rozpatrywania skarg, ułatwiająca pracownikom posługiwanie się procedurą),
 • Zasady oceny okresowej (przepisy zaktualizowane i zakomunikowane w organizacji w 2018 roku), stworzono również specjalną stronę na portalu intranetowym banku dostępną dla menedżerów tj. oceniających, gdzie podkreślone zostały m.in. kwestie dotyczące przebiegu rozmów z pracownikami, sposobów omówienia oceny, jak również wskazówki, jak ustrzec się przed ew. zniekształceniami, zaniżaniem bądź zawyżaniem oceny pracowników; nowi menedżerowie są zapraszani na webinarium, gdzie prowadzący kładą nacisk na podobne kwestie dotyczące właściwej oceny oraz efektywnej rozmowy okresowej),
 • Dobre praktyki w obsłudze osób z niepełnosprawnościami, a także prezentacja wartości, którymi bank kieruje się w stosunku do klientów i pracowników.

Zewnętrzna komunikacja praw człowieka odbywa się poprzez publicznie dostępną stronę internetową banku, gdzie można znaleźć informacje o Fundacji PKO Banku Polskiego i o realizowanej przez nią idei dobroczynności, jako miary szacunku dla otoczenia, w szczególności dla drugiego człowieka. Bank zweryfikował swoje podejście do kwestii przestrzegania praw człowieka upubliczniając raport niefinansowy wszystkim potencjalnym interesariuszom.

Wpływ na otoczenie społeczne

 • [102-12]

Oferowane produkty i inicjatywy na rynku finansowym

 • W 2019 roku PKO Bank Polski i PKO Bank Hipoteczny udzieliły osobom prywatnym kredytów mieszkaniowych w wysokości 15,6 mld PLN (udział w nowej sprzedaży kredytów hipotecznych w 2019 roku na poziomie 25,6%).
 • Od 2014 roku PKO Bank Polski uczestniczy w ogólnopolskiej inicjatywie wspierającej rodziny wielodzietne. Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny Bank wprowadził możliwość obniżenia prowizji za udzielenie kredytu mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny.

PKO Bank Polski odpowiedzialność za prowadzoną działalność traktuje jako integralną część strategii biznesowej. Wspiera klientów, również wtedy, gdy mają problemy z terminową spłatą zobowiązań. W takich sytuacjach bank dostosowuje działania do sytuacji klienta. Do 31 grudnia 2020 roku wydłużono termin obowiązywania oferty wspierającej kredytobiorców posiadających kredyty hipoteczne w CHF, mającej na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających ze zmiany kursu waluty.

Od wielu lat Grupa, a zwłaszcza PKO Bank Polski i PKO Leasing, aktywnie angażuje się we współpracę z jednostkami sektora publicznego. Współpraca obejmuje także kredytowe wsparcie ich działalności, np. w zakresie rozbudowy i remontu szkół, szpitali, inwestycji drogowych czy w ochronę środowiska. Na koniec 2019 roku kredyty dla sektorów O, Q, R (tabela poniżej) stanowiły w banku łącznie 8,4% portfela kredytowego dla sektora podmiotów gospodarczych i publicznych. W Grupie udział ten wyniósł 6,8%.

Udział w portfelu kredytów dla podmiotów gospodarczych i publicznych według wybranych sekcji PKD

GRUPA KAPITAŁOWA w tym: BANK
Sekcja PKD: 2017 2018 2019 2017 2018 2019
O. Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, w tym JST 7,2% 5,3% 4,8% 8,2% 6,0% 6,6%
Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1,3% 1,4% 1,4% 1,1% 1,1% 1,3%
R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
Sekcje O, Q, R łącznie: 9,0% 7,2% 6,8% 9,8% 7,6% 8,4%

PKO Bank Polski zwiększa możliwość kształcenia młodzieży oferując studentom i doktorantom preferencyjny kredyt studencki o niskim oprocentowaniu. Najlepszym absolwentom bank umożliwia umorzenie części kredytu. Na koniec 2019 roku wartość preferencyjnych kredytów studenckich wyniosła 648 mln zł.

 • Bank ma największą sieć oddziałów i agencji wśród banków w Polsce (stan na koniec 2019 roku: 1 115 oddziały, 538 agencji). Zasięg sieci dystrybucji banku umożliwia dostęp do usług bankowych również osobom zamieszkującym w miejscowościach, w których główni konkurenci banku nie mają swoich placówek. Bankowość elektroniczna stanowi istotne uzupełnienie sieci dystrybucji produktów i usług bankowych.
 • Istotne znaczenie w obsłudze klientów segmentu detalicznego ma Contact Center, którego celem jest nie tylko udostępnienie klientom produktów i usług bankowych, ale także zwiększenie bezpieczeństwa zlecanych transakcji.
 • Bardzo ważnym elementem przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu jest wsparcie dla klientów z niepełnosprawnościami.

Od początku swojego istnienia bank uczy Polaków oszczędzania. W 2019 roku skutecznie odpowiadał na potrzeby klientów szukających wartościowych opcji inwestowania kapitału, w tym:

 • Klientom bankowości detalicznej i prywatnej umożliwiał lokowanie środków w fundusze inwestycyjne w ramach współpracy z PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych,
 • Jako jedyny bank w Polsce, umożliwiał klientom inwestowanie w obligacje skarbowe, w tym długoterminowe. Dla beneficjentów programu 500+ istnieje oferta obligacji ROD, ROS dostępna w ponad 1 tys. lokalizacjach, tj. sieci punktów obsługi klienta Biura Maklerskiego banku wraz z siecią Punktów Usług Maklerskich zlokalizowanych w oddziałach banku.
 • Bank uczestniczy w programie „Od papierowej do cyfrowej Polski”, będącym częścią rządowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Pierwszym projek­tem w ramach współpracy z administracją było umożliwienie klientom składania wniosków o świadczenie 500+ z poziomu serwisów banku, kolejnym – umożliwienie tą drogą logowania do Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZU).
 • W 2016 roku bank, jako pierwszy bank w Polsce, umożliwił klientom zakładanie Profilu Zaufanego za pośrednictwem bankowości internetowej. Był to przełom w upowszechnianiu usług e-administracji, poprzez ułatwienie obywatelom i firmom korzystania z usług urzędów przez internet.
 • Na początku 2018 roku bank wprowadził do oferty kolejną usługę dla przedsiębiorców, którzy przez serwis transakcyjny mogą zarejestrować swoją firmę w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
 • W ramach cyfryzacji usług e-administracji w 2018 roku wdrożono usługę wnioskowania o świadczenie Dobry Start 300+ (wyprawka szkolna) poprzez bankowość elektroniczną iPKO Inteligo.
 • W 2019 roku bank wdrożył regulacje eIDAS w ramach których udostępnił klientom usługę tworzenia środka identyfikacji elektronicznej (e-Tożsamości). Klienci posiadający unikalną e-Tożsamość mogą potwierdzać swoje dane w portalach dostawców usług online (komercyjnych lub publicznej e-administracji), którzy są zintegrowani z Węzłem eID (Krajowym lub Komercyjnym).
 • Bank edukuje klientów, pokazując im możliwości i funkcje nowoczesnych produktów, zapewniając im dostęp do praktycznej wiedzy ekonomicznej i dostarczając narzędzia ułatwiające zarządzanie budżetem osobistym oraz firmowym.
 • Istotną rolę w edukacji finansowej banku pełnią wydawnictwa oraz ogólnodostępny portal Bankomania.
 • Bank posiada nowoczesną ofertę kont bankowych. Włączając się w rządowy program 500+, bank umożliwił beneficjentom programu otwarcie Konta za Zero Rodzina 500+.
 • Ważne znaczenie społeczne ma prowadzona od kilkudziesięciu lat edukacja finansowa najmłodszych. Jej celem jest nauka dobrych nawyków w obszarze oszczędzania (nie tylko pieniędzy, ale i zasobów naturalnych, energii, czy zdrowia), świadomego zarządzania budżetem, cyberbezpieczeństwa oraz korzystania z różnych produktów oraz usług bankowych (konto, karta, bankowość internetowa). Bank oferuje produkty edukacyjne dla dzieci poniżej 13. roku życia i ich rodziców poprzez ofertę PKO Junior. Dodatkowo, od 85 lat, Bank współpracuje ze szkołami w ramach programu Szkolnych Kas Oszczędności (SKO). To obecnie najstarszy, największy i jednocześnie najbardziej innowacyjny program edukacji finansowej w Polsce, w którym uczestniczy ponad 4,5 tys. szkół podstawowych (co trzecia szkoła tego typu w Polsce). Łącznie na koniec 2019 roku z oferty PKO Junior i SKO korzystało prawie 570 tys. dzieci.
 • Uczeń, który ukończył 18 lat oraz student do 25 roku życia, którzy mają ważną legitymację szkolną lub studencką w dniu otwarcia w BM rachunku inwestycyjnego z dostępem do internetu po wyrażeniu zgody na trwały nośnik elektroniczny, otrzymują obniżone stawki opłat za prowadzenie rachunku i prowizje od zleceń kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych notowanych na GPW składanych za pośrednictwem systemu internetowego.
 • Postęp technologiczny i cyfryzacja usług bankowych powodują, że kwestie związane z cyberbezpieczeństwem dotyczą nie tylko dużych firm, ale także klientów indywidualnych. Bank na bieżąco ostrzega klientów przed zagrożeniami w sieci i prowadzi szeroko zakrojoną edukację w tym zakresie.
 • Bank, jako pierwszy w Polsce podjął też współpracę z policją, aby skuteczniej zapobiegać tzw. wyłudzeniom „na wnuczka”.

Bank prowadzi konsekwentną i wielopoziomową edukację finansową kierowaną do różnych grup klientów. Głównym jej celem jest ograniczenie wykluczenia finansowego, budowanie świadomości konsumenckiej i działania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Inne inicjatywy

PKO Bank Polski aktywnie zwiększa dostępność swoich usług dla klientów ze szczególnymi potrzebami. Inicjuje i współkreuje także działania innych podmiotów polskiego sektora finansowego mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu w dostępie do usług finansowych. Główne obszary działalności banku objęte polityką wobec osób z niepełnosprawnościami to:

1) Dobór lokalizacji i dostosowanie aranżacji oddziałów

Oddziały spełniają wszystkie normy określone w przepisach dotyczących dostosowania budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo zasady doboru lokalizacji i zapewnienia przyjaznej osobom z niepełnosprawnościami aranżacji oddziałów banku zostały określone w przepisach wewnętrznych. Najważniejsze z nich to: usytuowanie przy głównym ciągu komunikacyjnym dla pieszych oraz dostępność miejsc parkingowych.

Do końca 2019 roku, zgodnie z wewnętrznymi przepisami banku, do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowano 755 oddziałów, tj. 72% łącznej ich liczby.

2) Standard wyposażenia oddziałów i infrastruktury naziemnej banku

Nowy Format Oddziału 

W 2019 roku zaktualizowano w banku standard Nowego Formatu Oddziału (NFO), w którym zastosowano rozwiązania i technologie ułatwiające obsługę klientów w oddziale, rozwój kanałów samoobsługowych i digitalizację procesów sprzedażowych. NFO obejmie także agencje banku, Biura Maklerskie, ROD i ROK. Format ten uwzględnia zalecenia Fundacji Integracja, która na zlecenie banku przeprowadziła audyt przestrzeni dostępnych dla klientów. Wnioski z audytu, w tym dotyczące osób z niepełnosprawnościami, uwzględniane są w nowych lokalizacjach oddziałów oraz w przenoszonych i modernizowanych placówkach.

Wydzielone pomieszczenia w oddziałach

Bank zapewnia możliwość indywidualnej obsługi, dostosowanej do rodzaju i stopnia dysfunkcji klienta, a w wymagających tego sytuacjach, oferuje obsługę w wydzielonym, komfortowym i bezpiecznym pomieszczeniu.

Obsługa osób niedosłyszących i głuchych

Stale podnosimy także standard obsługi osób niedosłyszących i głuchych z wykorzystaniem Polskiego Języka Migowego. W 2019 wdrożyliśmy możliwość skorzystania z darmowego tłumacza języka migowego online (za pośrednictwem smartfonu we wszystkich placówkach i agencjach). Wszyscy doradcy zostali przygotowani do profesjonalnej obsługi klientów głuchych.

Równolegle zrealizowaliśmy kampanię w mediach społecznościowych służącą zwiększeniu świadomości (potencjalnych) klientów w zakresie działań banku służących przełamywaniu barier i zmniejszaniu wykluczenia finansowego.

Bank w 2019 roku współpracował przy wspólnej inicjatywie polskiego środowiska bankowego realizowanej przez Związek Banków Polskich przy wsparciu Polskiego Związku Głuchych dot. aktualizacji i rozszerzenia ogólnodostępnego leksykonu pojęć z zakresu produktów i usług bankowych w Polskim Języku Migowym. Leksykon został udostępniony w internecie w czwartym kwartale.

Obsługa osób niewidomych i niedowidzących

Ułatwiamy korzystanie z usług finansowych także klientom niewidomym i niedowidzącym – systematycznie rośnie liczba bankomatów wyposażonych w panel z alfabetem Braille’a, a także w moduł audio. Na koniec 2019 roku na 3 058 dostępnych dla klientów urządzeń 2 191 (72%) było wyposażonych w moduły audio.

Podpis w formie odcisku palca

Umożliwiamy skorzystanie z opcji odcisku palca osobom, które ze względu na stopień niepełnosprawności nie są w stanie samodzielnie złożyć podpisu na dokumentach.

Elektroniczna Autoryzacja SMS

Rozwijamy system Elektronicznej Autoryzacji SMS w całej sieci oddziałów banku, umożliwiając autoryzację oświadczeń woli bez odręcznego podpisu, poprzez podanie przesłanego kodu w wiadomości SMS. Obecnie za pomocą SMS można autoryzować ponad 20 dyspozycji.Dodatkowo Bank wdrożył testowo możliwość podpisu dyspozycji na ekranie elektronicznym i otrzymania kopii dokumentu na e-mail. Projekt będzie rozwijany w roku bieżącym.

3) Ułatwienia w bankowości nowoczesnej

Aplikacja IKO, serwis telefoniczny oraz bankowość elektroniczna zostały zaprojektowane i są rozwijane z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W 2019 roku banku zaangażował się w kampanię społeczną STOP Barierom koordynowaną przez fundację Neuron Plus w ramach dostępności szeroko rozumianych usług publicznych i komercyjnych na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Równolegle z inicjatywy oddziałów oraz biur regionów organizowane były spotkania edukacyjne dla osób z niepełnosprawnościami służące zwiększeniu ich wiedzy dotyczącej funkcjonowania w świecie bankowym i zarządzania własnymi finansami.

W 2019 roku:

 • w ramach realizacji wymogów w zakresie udostępniania na życzenie klienta regulaminów produktowych oraz ogólnych warunków ubezpieczenia w formie dostępnej – wydruku w alfabecie Braille’a, wydruku powiększoną czcionką, tłumaczenia na Polski Język Migowy, nagrania audio, bank przygotował proces udostępniania takich dokumentów oraz zlecił z własnej inicjatywy tłumaczenia dokumentów najczęściej wydawanych do produktów podstawowych,
 • kontynuowano wyposażanie oddziałów w stanowiska samoobsługowe, z których mogą korzystać wszyscy klienci indywidualni i firmowi posiadający karty do rachunku bankowego; bank planuje sukcesywnie wyposażać w nie kolejne oddziały i poszerzać zakres ich funkcji,
 • następowała dalsza poprawa szybkości i wygody obsługi klientów; realizacji tego celu służyły m.in. inicjatywy zmniejszające liczbę dokumentów papierowych w procesach obsługi,
 • zwiększono liczbę oddziałów banku przyjaznych dzieciom – dorośli, podczas wizyty w takim oddziale, mogą pozostawić dzieci w specjalnie zaaranżowanych kącikach zabaw (na koniec 2019 roku aż 84% oddziałów było wyposażonych w strefę przeznaczoną dla najmłodszych),
 • polskie firmy obecne na rynku niemieckim i czeskim mogą liczyć na bezpośrednią obsługę poprzez oddziały banku za granicą – we Frankfurcie oraz Pradze; przedsiębiorstwom działającym na terytorium Ukrainy usługi bankowe oferuje KREDOBANK SA, wchodzący w skład Grupy,
 • zainicjowano prace nad wdrożeniem formatu „dostępnego PDF” jako podstawowego formatu dokumentów udostępnianych klientom elektronicznie, w szczególności regulaminów produktowych.

Pracownicy banku aktywnie uczestniczą w pracach międzybankowej Grupy ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami przy Związku Banków Polskich. Uczestniczyli m.in. w wypracowaniu wytycznych interpretacyjnych dla sektora bankowego do „Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” przygotowywanej w ramach rządowego projektu „Dostępność plus”.

Podmioty Grupy Kapitałowej Banku, w tym bank, oddziałują na lokalne społeczności poprzez:

 • wpływ na lokalny rynek pracy i dochody ludności

Grupa Kapitałowa Banku to ważny pracodawca, gdyż tworzy miejsca pracy dla 28 tysięcy osób. Dla banku wielkość ta wynosi 23,7 tys., w tym ponad połowa w oddziałach rozsianych po całej Polsce. Oferując poziom wynagrodzeń powyżej średniej krajowej korzystnie wpływają na dochodowość lokalnych społeczności.

 • wpływ na relacje

Poprzez swoją kulturę organizacyjną i prowadzenie polityk w zakresie spraw pracowniczych Grupa kształtuje standardy w relacjach pomiędzy pracownikami i pracodawcą, a także pomiędzy pracownikami.

 • podnoszenie aktywności sportowej i społecznej

Bank, poprzez swoją działalność prospołeczną, w tym organizowania akcji charytatywnych i wydarzeń sportowych aktywizuje lokalną społeczność i wzmacnia więzi międzyludzkie.

 • zasilenie budżetu państwa i budżetów lokalnych

Podatki centralne i lokalne stanowiące dochód budżetu państwa i budżetów lokalnych (w mln PLN)

GRUPA KAPITAŁOWA BANKU BANK
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Podatki centralne w tym: 2929 3403 3477 2586 2924 2978
Podatek dochodowy od osób prawnych 1264 1611 1525 1080 1343 1339
Podatek od niektórych instytucji finansowych 932 950 1022 894 883 931
Podatek dochodowy od osób fizycznych 301 310 316 269 277 281
Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych 248 326 371 243 323 366
Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych 76 77 29 75 77 28
Podatek od towarów i usług 109 129 214 25 22 33
Podatki lokalne, w tym: 86 66 91 21 21 20
Podatek od środków transportowych 40 23 55 0 0 0
podatek od nieruchomości 33 30 24 15 14 13
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego 9 10 9 6 6 6
Pozostałe podatki i opłaty 4 3 3 1 1 1
Podatki razem: 3015 3469 3568 2607 2945 2998

Uwagi: W tabeli zostały uwzględnione dane tych podmiotów zależnych, które stanowiły część Grupy Kapitałowej Banku na koniec roku i miały zobowiązania podatkowe wobec polskiego budżetu.

W ramach prowadzonej działalności bank i pozostałe podmioty Grupy wspierają budżet państwa i budżety lokalne. Według danych podanych przez Ministerstwo Finansów, PKO Bank Polski był w 2018 roku największym płatnikiem podatku CIT w kraju. W odniesieniu do 2019 roku kwota podatków podmiotów Grupy prowadzących działalność na terenie Polski wyniosła łącznie 3 568 mln zł, w tym 3 477 mln zł z tytułu podatków centralnych i 91 mln zł z tytułu podatków lokalnych. Podmioty zależne Banku wpłaciły do ukraińskiego budżetu 314 mln UAH z tytułu podatków centralnych i 105 mln UAH z tytułu podatków lokalnych.

Dodatkowo w 2019 roku wypłacono dywidendę za 2018 rok w wysokości 1 662,5 mln zł. Dywidenda zasiliła budżety akcjonariuszy, w tym budżet państwa i portfele OFE.

Zaangażowanie banku w działalność prospołeczną

[GRI 102-12] Bank od lat inicjuje i realizuje projekty społeczne integrujące cele biznesowe z działaniami na rzecz wszystkich grup interesariuszy. Zgodnie z hasłem aktualnej Strategii, rozwija relacje z otoczeniem prowadząc aktywne działania na rzecz społeczeństwa i z jego udziałem. Wspiera wydarzenia i projekty edukacyjne, obywatelskie, kulturalne oraz sportowe. Bank jest społecznie odpowiedzialną instytucją, dla której wolność i przywiązanie do tradycji to naturalne wartości. Dlatego angażuje się w działania utrwalające świadomość i tożsamość narodową, wspierające budowę dziedzictwa narodowego, a także popularyzujące idee nowoczesnego patriotyzmu. Misję tę bank realizuje m.in. poprzez mecenaty i patronaty nad instytucjami i wydarzeniami.

Zarówno bank w ramach działalności sponsorskiej, jak i Fundacja PKO Banku Polskiego w ramach działalności charytatywnej, każdorazowo weryfikują partnera i beneficjenta udzielanego wsparcia. W 2019 roku nie zidentyfikowano negatywnego wpływu na wizerunek banku w tych obszarach. Dbałość o racjonalność prowadzonej polityki sponsorskiej i charytatywnej osiągana jest także poprzez synergię działań. W fundacji dba o to Rada Programowa, składająca się z przedstawicieli banku.

a) Działalność sponsorska

Cele

Celem działań sponsorskich banku jest kształtowanie jego wizerunku, jako instytucji finansowej godnej zaufania, zaangażowanej społecznie, nowoczesnej i otwartej na potrzeby klientów. Działalność sponsorska ma także za zadanie pokazanie banku jako lidera na rynku finansowym, wytyczającego nowe trendy i kierunki rozwoju dla innych instytucji o tym samym profilu.

Ważnym aspektem działalności sponsorskiej banku jest zaangażowanie w projekty inspirowane historią, promujące postawę patriotyczną oraz dziedzictwo kulturowe naszego kraju. Bank wspiera wydarzenia kulturalne, takie jak wystawy czy koncerty organizowane z okazji rocznic ważnych wydarzeń historycznych czy upamiętniające dokonania i postawy wybitnych Polaków. W 2019 roku, w związku z obchodami 100-lecia banku, w sposób szczególny komunikowano ten ważny dla banku jubileusz podczas części oficjalnych wydarzeń oraz w mediach.

Bank prowadzi projekty sponsorskie zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i w wymiarze lokalnym i koncentruje się na następujących obszarach:

 • kultura i sztuka – ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego, popularyzacja kultury wysokiej,
 • nauka i edukacja – promocja nauk ścisłych, dbałość o edukację ekonomiczną młodych Polaków, wspieranie projektów edukacyjnych, promujących rozwiązania cyfrowe w dziedzinie finansów,
 • sport – zachęcanie do aktywności, promowanie sportu masowego, w tym: biegów (często połączonych z akcjami charytatywnymi i upamiętniających ważne wydarzenia z historii naszego kraju) oraz piłki nożnej poprzez partnerstwo banku z Ekstraklasą,
 • biznes – wspieranie polskich przedsiębiorców, rozwijanie przedsiębiorczości i promowanie innowacyjności,
 • wydarzenia istotne dla lokalnych społeczności – promowanie wizerunku banku jako ważnego i aktywnego partnera środowisk biznesowych, samorządów i ośrodków kultury.

Zasady polityki sponsorskiej

Politykę sponsorską banku normują konkretne zasady oraz kilkustopniowy proces opiniowania i akceptowania nadsyłanych wniosków. Ważnym etapem jest ekspercka ocena, dokonywana według poniższych parametrów:

 • ranga przedsięwzięcia,
 • potencjał biznesowy i/lub wizerunkowy,
 • wiarygodność organizatora – zapewniająca odpowiedni poziom realizacji,
 • otoczenie biznesowe, w jakim bank występuje jako sponsor,
 • możliwości budżetowe.

Pozytywnie ocenione wnioski kierowane są do Komitetu ds. Sponsoringu, gwarantującego rzeczowe i kompleksowe spojrzenie na rozpatrywane propozycje. W 2019 roku wpłynęło do banku 888 nowych wniosków sponsorskich, spośród których 270 skierowano do realizacji. Ogółem w 2019 roku wsparcie finansowe uzyskało 317 projektów sponsorskich (oprócz 270 nowych projektów, kontynuowano realizację 47 projektów zainicjowanych w latach poprzednich).

Przykłady wsparcia w najważniejszych obszarach

 • Biznes: wsparcie wydarzeń gospodarczych np. Kongres 590, Forum Ekonomiczne w Krynicy, Europejski Kongres Finansowy, Forum Wizja Rozwoju, wsparcie przedsięwzięć branżowych np. Kongres Bankowości Detalicznej, Kongres Polska Chemia, Kongres Kolejowy, Kongres Rynku Lotniczego, udział w konkursach branżowych: Konkurs EY Przedsiębiorca Roku, Konkurs Polska Firma Międzynarodowy Czempion. Bank zaangażował się w wydarzenia z obszaru informatyki, m.in. Akademickie Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Europy i Międzynarodowe Akademickie Mistrzostwa w Programowaniu Zespołowym, Niezależne Ogólnopolskie Mistrzostwa w Analizie Danych, Dzień Kariery Kobiety w IT, czy Warsaw Java Meetup. Bank brał czynny udział w wydarzeniach, promujących rozwój innowacji, wykorzystywanych m.in. w bankowości. Były to wydarzenia takie jak: Igrzyska Blockchain, konferencja UX Poland czy międzynarodowy maraton programowania Hack Yeah. Bank aktywnie wspierał przedsięwzięcia, które mają na celu promocję nowoczesnych technologii oraz młodych firm, np. konferencja Infoshare – jedna z największych konferencji technologicznych w Polsce, tworząca ekosystem, łączący fintech z biznesem, która 2019 roku gościła ponad 6000 osób i ponad 300 startupów. W ramach konferencji Infoshare, bank promował platformę rozwoju innowacji „Let’s fintech with PKO Bank Polski”, podejmując rozmowy ze startupami i angażując się w wyszukiwanie najbardziej perspektywicznych rozwiązań technologicznych, dostępnych na rynku.
 • Kultura: Współpraca z muzeami, filharmoniami, operami, teatrami, festiwalami filmowymi. Wsparcie jubileuszów ważnych wydarzeń historycznych czy upamiętniających jubileusze ważnych Polaków jak np. 200-lecie urodzin Stanisława Moniuszki. Bank wspiera od lat MFFMW Ale Kino!, którego celem jest promowanie wartościowego kina światowego dla dzieci i młodzieży, Dzięki wsparciu banku udało się wyeliminować bariery utrudniające dostęp do Festiwalu min. poprzez obniżenie cen biletów. Akcja Ale Autobus! przeprowadzona w szkołach podstawowych umożliwiła dojazd dzieci najbardziej aktywnych w programie SKO na projekcje filmowe do kin w Poznaniu. Festiwal umożliwia bezpłatny udział dzieciom ze środowisk wykluczonych i niezamożnych.W ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia Banku zorganizowano wystawę „Sztuka to wartość. Z kolekcji PKO Banku Polskiego”. Wystawa była owocem wieloletniej współpracy Muzeum Narodowego w Warszawie z PKO Bankiem Polskim, partnerem i mecenasem wielu muzealnych przedsięwzięć. Kolekcja sztuki współczesnej PKO Banku Polskiego powstała w 1998 roku, a wybór dzieł powierzono Andzie Rottenberg, która zgromadziła powstałe w połowie lat 90. XX wieku prace wybitnych polskich artystów trzech pokoleń, takich jak: Stefan Gierowski, Jan Tarasin, Łukasz Korolkiewicz, Zofia Kulik, Teresa Murak czy Olga Wolniak. Wystawa prezentowała wybór ponad 30 z 70 prac ze zbioru dzieł sztuki.
 • Sport: partnerstwo ważnych wydarzeń sportowych.W ramach bankowego programu biegowego „PKO Bank Polski Biegajmy razem”, bank wsparł w 2019 roku 37 różnych imprez biegowych w całej Polsce. Na szczególną uwagę zasługują: PKO Bieg Niepodległości w Warszawie, PKO Bieg Powstania Warszawskiego, PKO Bieg Konstytucji 3-go Maja w Warszawie, PKO Białystok Półmaraton, PKO Bydgoski Festiwal Biegowy, PKO Nocny Wrocław Półmaraton, PKO Poznań Półmaraton, PKO Półmaraton Rzeszów oraz biegi z cyklu PKO Grand Prix Gdyni. W ramach programu „Biegajmy razem”, na blisko 100 stadionach lekkoatletycznych w całej Polsce, odbywają się bezpłatne spotkania biegowe „BiegamBoLubię”. Zajęcia są prowadzone przez profesjonalnych trenerów i są dostępne dla wszystkich, którzy chcą zadbać o dobrą formę i samopoczucie. Poza imprezami biegowymi, bank wsparł również inne prestiżowe imprezy sportowe, takie jak Cavaliada – cykl Międzynarodowych Zawodów w Skokach przez Przeszkody oraz Dni Morza Sail Szczecin 2019. PKO Bank Polski jest Partnerem Tytularnym Ekstraklasy. W ramach współpracy podjęte zostały liczne inicjatywy, m.in. utworzenie profili w social media, współpraca z programem telewizyjnym pn. „Magazyn GOL”, organizacja dziecięcej eskorty przed rozpoczęciem meczów oraz liczne konkursy. Bank, angażując się w długofalową współpracę z Ekstraklasą, chce proaktywnie działać na rzecz rozwoju ligi i młodych piłkarskich talentów w Polsce. Jednym z działań, które wspierają ten cel jest wybór Młodzieżowca Miesiąca PKO Banku Polskiego, czyli najlepszego w danym miesiącu polskiego piłkarza poniżej 21 roku życia. Na początku roku udostępniono Oficjalne Karty Ekstraklasy – wizerunki ekstraklasowych kart płatniczych z poszczególnymi klubami piłkarskimi – jedyny taki produkt na rynku, bardzo dobrze przyjęty przez klientów i media. Karty zapewniają szereg korzyści dla kibiców, m.in. ich posiadacze mogą wygrać zaproszenia na mecze swoich ulubionych drużyn, w tym na specjalną Kanapę Kibica umieszczoną w pobliżu bocznej linii boiska. W drugiej połowie 2019 roku bank uruchomił Program Partnerski dla klubów Ekstraklasy – projekt prorozwojowy i innowacyjny w zakresie marketingu sportowego. Nowa inicjatywa umożliwi klubom pozyskanie dodatkowych, znaczących środków finansowych dzięki promocji produktów bankowych wśród kibiców. To pierwszy projekt w historii polskiej piłki nożnej, który w takiej skali może poprawić stabilność finansową ligowych klubów.

Wsparcie Polskiej Fundacji Narodowej (PFN)

Bank jest jednym z fundatorów PFN, której misją jest „promować nasze sukcesy w nauce, bogatą kulturę, wspaniałą historię i niepowtarzalną przyrodę”. Zgodnie ze statutem PFN, każdy z fundatorów zobowiązany był do wniesienia środków na fundusz założycielski Fundacji i dokonywania przez 10 lat (począwszy od 2017 roku) corocznych wpłat na działalność organizacji.

b) Działania charytatywne

Zasady i cele działalności charytatywnej

Fundacja wspiera merytorycznie i finansowo projekty istotne dla rozwoju Polski, realizowane na rzecz i w porozumieniu ze środowiskiem społeczności lokalnych, służące budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Zakres działalności Fundacji jest określony w Statucie Fundacji, natomiast zasady współpracy banku i Fundacji reguluje umowa. Głównym źródłem finansowania celów statutowych Fundacji w 2019 roku były dotacje przyznawane przez bank na podstawie uchwał Zarządu. Dodatkowo, bank przekazuje Fundacji część dochodu od transakcji bezgotówkowych z tytułu obrotu na kartach dobroczynnych Inteligo Visa payWave „Dobro procentuje” (130 tys. klientów banku posiada takie karty). Wsparcie przeznaczane jest na jedną z czterech inicjatyw charytatywnych, wybraną przez klienta.

Obszary programowe

W 2019 roku do Fundacji wpłynęło 1141 wniosków o przyznanie darowizny pieniężnej na realizację zadań społecznych. Pozytywnie zaopiniowanych zostało 592 projekty. 86 wniosków pozostało do rozpatrzenia w 2020 roku. Darowizna przekazywana jest na podstawie umowy zawartej między fundacją a partnerem projektu.

Za pośrednictwem fundacji przekazywane są także darowizny rzeczowe na rzecz organizacji pozarządowych, w postaci sprzętu IT i mebli wycofywanych z użytku z różnych jednostek bankowych. W 2019 roku darowizna rzeczowa w postaci mebli trafiła do 60 organizacji.

Przykłady wsparcia w najważniejszych obszarach

 • Tradycja: wsparcie inicjatyw utrwalających świadomość narodową, wspierających budowę dziedzictwa narodowego i kształtujących postawy obywatelskie (współpraca m.in. z Muzeum Powstania Warszawskiego, Fundacja im. Macieja Frankiewicza, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego),
 • Edukacja: współpraca m.in. ze Stowarzyszeniem Siemacha, Fundacją Inicjatyw Młodzieżowych, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, a także z Klubem Jagiellońskim w projekcie Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu,
 • Nadzieja: pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem, poszkodowanym oraz niepełnosprawnym, udzielana przy współpracy m.in. ze Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych Kierowców SPiNKa, Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji,
 • Ekologia: pomoc inicjatywom rozbudzającym wrażliwość na otaczającą przyrodę i uczących szacunku dla natury. Wsparcia udzielono m.in. następującym inicjatywom:
 • konkurs plastyczny „Przyroda Twoim przyjacielem – szanuj wodę, szanuj las” o tematyce ekologicznej dla dzieci z rodzin zastępczych, uczestnikom warsztatu terapii zajęciowej, mieszkańcom domu samopomocy, uczniom szkoły specjalnej – połączony z wykładem na temat ochrony przyrody,
 • projekt Wisłobadacze, organizowany przez Fundację Rok Rzeki Wisły, polegający na przeprowadzeniu cyklu zajęć ekologicznych dotyczących rzeki Wisły dla uczniów szkół warszawskich,
 • projekt Fundacji Społeczności Liceum Batorego dot. ochrony środowiska wodnego raf koralowych w Australii, realizowany we współpracy z międzynarodową organizacją IVHQ, w ramach którego przygotowane zostały materiały edukacyjne na temat ochrony przyrody oraz problemów globalnych związanych ze zmianami klimatycznymi.

Projekty własne

Fundacja realizuje również projekty własne, w tym:

 • Integracyjne Spotkania Mikołajkowe dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i dzieci pracowników banku. W 2019 roku, podczas 40 spotkań w 25 miejscowościach w Polsce, we wspólnej świątecznej zabawie wzięło udział ponad 5 000 dzieci, a do działań włączyło się 70 wolontariuszy,
 • Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa, której celem jest wychowywanie kolejnych pokoleń honorowych dawców krwi. W 2019 roku do akcji włączyło się 1 722 osób, dzięki którym udało się przekazać potrzebującym blisko 800 litrów krwi,
 • Charytatywna akcja biegowa „biegnę dla…”. W 2019 roku zorganizowano 70 akcji, w których wzięło udział 42 414 biegaczy, zbierając kwotę 799 tys. zł, z której skorzystało 82 beneficjentów. Od początku istnienia programu, tj. od 2013 roku, przeprowadzono łącznie 448 takich akcji, w których łącznie wzięło udział prawie 202 700 osób, a Fundacja wsparła 511 beneficjentów kwotą ponad 6,075 mln zł,
 • PKO Bieg Charytatywny – w zawodach wzięło udział 9 248 osób, dorosłych i dzieci. Łącznie pokonali 44 862 okrążenia stadionów. W głównym biegu wystartowało 5 725 zawodników, a w PKO Biegu Charytatywnym Młodych wzięło udział 3 523 dzieci. Dzięki nim, fundacja przeznaczyła 1,066 mln zł na rzecz 47 placówek opiekuńczo-wychowawczych, na dodatkową edukację pozaszkolną podopiecznych. Ponadto, kibice najlepiej dopingujący swoje sztafety mogli wskazać dodatkowy cel charytatywny, na który fundacja przekazała 130 tys. zł, wspierając kolejne 17 placówek i 3 osoby (proces leczenia). Ponadto, w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia banku, zorganizowany został piknik rodzinny, podczas którego całe rodziny mogły wziąć udział w zabawach sprawnościowych lub zrelaksować się po biegu,
 • Kolekcja Zbiorów Bankowych – w ramach programu promującego twórczość młodych artystów, fundacja zrealizowała szereg działań, mających na celu wspieranie i promocję polskiej sztuki współczesnej: zorganizowała i sfinansowała plenery uczelni plastycznych oraz wystawy indywidualne wybitnych studentów. Ponadto wsparła artystyczne działania pracowników banku „po godzinach”, eksponując ich dzieła (witraże, biżuteria, obrazy itp.). W ramach programu odbyła się również wystawa podopiecznej Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci oraz młodzieży z Zespołem Downa z Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Warszawie,
 • Pomoc na start – projekt zrealizowany ze środków finansowych, wygenerowanych w ramach akcji charytatywnej banku „Pomaganie przez zbliżanie”. Założeniem projektu było udzielenie pomocy finansowej pełnoletnim wychowankom domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, pieczy zastępczej oraz pełnoletnim wychowankom, którzy opuścili już placówkę lub pieczę zastępczą. Celem udzielonej pomocy było wsparcie procesu usamodzielniania i wyrównania szans społecznych. Projekt zrealizowany został ze wsparciem 52 wolontariuszy (pracowników banku) z całej Polski. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie z zaangażowaniem pracowników banku w regionach, na tak znaczącą skalę. W rezultacie podjętych działań, 128 osób otrzymało wsparcie. Pomoc skierowana została głównie do osób rozpoczynających samodzielne życie,
 • Busola na start – autorski projekt Fundacji, realizowany we współpracy z bankiem. Projekt jest odpowiedzią na znaczące potrzeby społeczne, zauważone w raporcie NIK ,,Pomoc w usamodzielnianiu się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej’’ z grudnia 2014 roku. Działania ukierunkowane są na systemową pomoc młodym ludziom, polegającą na umożliwieniu im odbycia praktyk lub staży z perspektywą zdobycia stałego zatrudnienia. Pod specjalną opieką kompetentnego partnera, na co dzień pracującego z młodymi ludźmi, kształtowane są wśród uczestników projektu umiejętności praktycznego radzenia sobie w dorosłym życiu, natomiast w strukturach banku i ze wsparciem opiekunów merytorycznych rozwijane są kompetencje zawodowe oraz inne praktyczne umiejętności, wspierające proces wkraczania w samodzielne życie poza placówką. Do końca 2019 roku przyjęte zostały 22 osoby na praktyki, z których 4 osoby zostały zatrudnione.

Działalność prospołeczną w imieniu pozostałych podmiotów Grupy prowadzą bank (w zakresie działalności sponsorskiej) oraz fundacja (w zakresie działalności na rzecz dobra publicznego). Ponadto, w 2019 roku, niektóre z podmiotów zależnych zrealizowały kilkanaście projektów z własnej inicjatywy, skierowanych do lokalnych społeczności:

 • PKO Leasing, realizując autorski program charytatywny „Razem możemy więcej, niż tylko w biznesie”, w którym biorą udział pracownicy spółki, odnowił i doposażył pomieszczenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrołęce, zbudował interaktywną przestrzeń dla Dzieci z Domu Dziecka w Szymanowie, wybudował Terapeutyczny Potok Wspomnień oraz wyremontował Dom Samotnej Matki w Łodzi,
 • PKO TFI wspomogło osoby fizyczne znajdujące się w ciężkiej sytuacji życiowej w związku z niepełnosprawnością, chorobą, biedą czy okolicznościami losowymi,
 • PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe i PKO Towarzystwo Ubezpieczeń angażowały się w akcje społeczne związane z ochroną zdrowia oraz pomoc potrzebującym, np.: Mammobus (prewencja w zakresie raka piersi), pomoc dla domu seniora czy pomoc dla bezdomnych zwierząt w schroniskach,
 • spółka „Sopot Zdrój” sp. z o.o. z Grupy Kapitałowej Centrum Haffnera wspierała lokalne inicjatywy społeczne poprzez udostępnianie pomieszczeń konferencyjnych i uczestnictwo pracowników, np.: mikołajki dla dzieci z MOPS, poczęstunek wigilijny dla seniorów objętych opieką MOPS, organizacja szlachetnej paczki dla potrzebującej rodziny,
 • własną aktywność prospołeczną prowadzi również KREDOBANK SA (m.in. otwarte lekcje na temat wiedzy finansowej w szkołach).

Fundacja zachęca pracowników wszystkich podmiotów Grupy do angażowania się na rzecz lokalnych społeczności. Zaangażowanie pracowników w działalność dobroczynną systematycznie wzrasta (1 583 zarejestrowanych wolontariuszy na koniec 2019 roku, o 141 więcej niż rok wcześniej). Wolontariusze nie tylko włączają się do inicjowanych przez fundację przedsięwzięć, ale często sami je inicjują.

W  dniach 3-4 grudniu 2019 roku odbyła się bankowa zbiórka darów dla podopiecznych Domów Samotnej Matki w całej Polsce „Nie czekamy pomagamy”. Mieszkańcy placówek obdarowani zostali żywnością o długim terminie przydatności do spożycia, środkami czystości i kosmetykami, nowymi ubraniami dla dzieci oraz zabawkami i książkami. Z otrzymanych przez fundację relacji wynika, że do przedświątecznej akcji charytatywnej włączyli się pracownicy z ponad 80 jednostek w całej Polsce i wsparli rzeczowo 26 placówek.

Projekt Pomoc na start (realizowany ze środków finansowych wygenerowanych w czasie akcji charytatywnej PKO Banku Polskiego „Pomaganie przez zbliżanie”, którego celem było wsparcie procesu usamodzielniania i wyrównania szans społecznych wychowanków domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych i pieczy zastępczej) odbył się z zaangażowaniem 52 wolontariuszy z całej Polski, którzy po rozpoznaniu potrzeb wskazali konkretne osoby do wsparcia, pomagając jednocześnie w dopełnieniu formalności poprzez złożenie wniosku i rozliczeniu się z udzielonego wsparcia. W rezultacie podjętych przez wolontariuszy działań, 128 osób otrzymało wsparcie w procesie usamodzielniania się – rozpoczęcia samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu.

Od 2017 roku funkcjonuje autorski projekt Fundacji „Busola na start”. W związku z potrzebą udzielenia wychowankom pieczy zastępczej systemowej pomocy w procesie aktywizacji zawodowej, bank umożliwia odbycie praktyk/staży z szansą uzyskania stałego zatrudnienia. Opiekunowie merytoryczni (pracownicy banku) nie tylko dbają o rozwój zawodowy młodych osób, ale także są opiekunami/mentorami w procesie zdobywania praktycznych umiejętności życiowych. Każdy z opiekunów jest jednocześnie wolontariuszem.

Korzystanie z pomocy publicznej i zlecenia publiczne

W 2019 roku w banku nie odnotowano istotnych przysporzeń ze środków publicznych. Bank oraz dwie spółki zależne otrzymały ulgi w podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 188 tys. zł*. Ostatecznym beneficjentem tej pomocy był w większości przypadków leasingobiorca nieruchomości, której ulga dotyczyła.

*Informacja nie obejmuje przysporzeń pomiędzy podmiotami.

W 2019 roku trzy spółki zależne uzyskały przychody z tytułu sprzedaży produktów i usług podmiotom publicznym w trybie zamówień publicznych w łącznej wysokości 7,5 mln zł.

Bank od wielu lat finansuje i prowadzi obsługę bankową podmiotów publicznych, w tym:

 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • jednostek okołobudżetowych,
 • podmiotów, dla których samorząd jest organem założycielskim/podmiotem tworzącym,
 • spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
 • Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i jej jednostek organizacyjnych,
 • komorników.

Bank jest również członkiem Fundacji Polska Bezgotówkowa, która promuje rozwój bezgotówkowych transakcji płatniczych.

Bank pozostaje liderem współpracy z sektorem publicznym, obsługując budżety 9 województw oraz 9 miast wojewódzkich. Udział kredytów dla instytucji samorządowych wynosił na koniec 2019 roku 16,5%.

Wieloletnie, bogate doświadczenie banku we współpracy z klientami sektora publicznego, rozległa sieć dystrybucji, kompleksowa oferta produktów z zakresu cash management, a także najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne podążające za zmieniającym się otoczeniem rynkowym oraz zapewniające bezpieczeństwo zdeponowanych środków, znajdują uznanie wśród klientów tego segmentu. W związku ze zmianą ustawy z 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, do oferty banku wprowadzony został także przeznaczony dla tej grupy klientów rodzaj rachunku o cechach wypełniających wymogi ustawy.

W 2019 roku Bank zawarł m.in. następujące umowy z klientami sektora publicznego:

 • umowa o otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych rachunków FUS, FEP oraz ZUS i realizację wypłat masowych,
 • kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Poznania oraz jego jednostek organizacyjnych z kredytem w rachunku bieżącym,
 • kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Gorzów Wielkopolski oraz jego jednostek organizacyjnych z kredytem w rachunku bieżącym,
 • kompleksowa obsługa bankowa budżetu Województwa Wielkopolskiego raz jego jednostek organizacyjnych z kredytem w rachunku bieżącym,
 • kredyt konsorcjalny dla spółki Fabryka Wody sp. z o.o. na finansowanie inwestycji związanej z budową Parku Wodnego „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie w kwocie 329,6 mln zł (z czego udział banku wyniósł 109,9 mln zł),
 • kredyt konsorcjalny dla spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne sp. z o.o. na finansowanie inwestycji związanych z modernizacją dróg wojewódzkich w kwocie 125 mln zł (z czego udział banku wyniósł 62,5 mln zł).

W lutym 2019 roku PKO Bank Polski wspólnie z konsorcjum zagranicznych banków zorganizował i uplasował na eurorynku trzecią i czwartą emisję polskich obligacji rządowych typu green (zielone obligacje). Konsorcjum banków z udziałem PKO Banku Polskiego sprzedało 10-cio i 30-to letnie zielone obligacje o łącznej wartości 2 mld EUR. 10-letnie obligacje zostały sprzedane w kwocie 1,5 mld EUR z rentownością 1,057% (tj. 35 pb. powyżej średniej stopy swapowej), a 30-letnie papiery w kwocie 500 mln EUR z dochodowością 2,071% (77 pb. ponad mid swap). W transakcji wzięło udział ponad 200 inwestorów.

Warto podkreślić, że bank brał również udział w poprzednich dwóch emisjach zielonych obligacji, w tym w pierwszej (w 2016 roku), pionierskiej emisji zielonych obligacji polskiego rządu, która jednocześnie była pierwszą taką transakcją na świecie.

Zielone obligacje to instrumenty dłużne, które służą pozyskiwaniu środków na finansowanie inwestycji służących zmniejszaniu negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. Spektrum finansowanych projektów jest bardzo szerokie: od infrastruktury transportowej, przez energooszczędne budownictwo i odnawialne źródła energii po gospodarkę odpadami.

Pozostałe kwestie społeczne i rynkowe

 • [414-1]
 • [414-2]

Ryzyko operacyjne związane ze zlecaniem usług podmiotom zewnętrznym w zakresie działalności bankowej

Bank prowadzi działalność bankową wspomagając się podmiotami zewnętrznymi, w związku z czym narażony jest na ryzyko operacyjne wynikające ze zlecania usług innym podmiotom.

Zgodnie z Zasadami zarządzania ryzykiem operacyjnym, Zasadami powierzania wykonywania czynności na rzecz banku innym podmiotom zewnętrznym niż agenci i pośrednicy (outsourcing), Zasadami współpracy z agentami oraz Zasadami współpracy z pośrednikami i pośrednikami internetowymi, zarządzanie ryzykiem związanym z powierzaniem czynności podmiotom zewnętrznym w banku dotyczy wszystkich etapów powierzenia, począwszy od planowanego powierzenia czynności, przez wybór podmiotu, który będzie realizował czynności, zawarcie umowy outsourcingowej, monitoringu współpracy i jej zakończenia.

W ramach zarządzania ryzykiem operacyjnym związanym ze zlecaniem usług podmiotom zewnętrznym bank w szczególności:

 • dokonuje oceny wykonawcy na etapie wyboru podmiotu, w szczególności jego wiarygodności i sytuacji finansowej oraz możliwości zapewnienia ciągłości wykonywania powierzonych czynności w ramach umów outsourcingowych,
 • prowadzi i na bieżąco aktualizuje ewidencje zawartych umów, w tym informacji o podmiotach zewnętrznych, którym bank powierzył wykonywanie czynności na jego rzecz,
 • dba o właściwe zabezpieczenie interesów swoich i swoich klientów w umowach z wykonawcami (w tym zabezpieczenie danych objętych tajemnicą bankową),
 • posiada plany awaryjne, w celu zapewnienia ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności w zakresie objętym umową outsourcingową i dokonuje przeglądów aktualności tych dokumentów,
 • ocenia ryzyko związane z powierzeniem czynności na etapie planowanego powierzenia czynności, w przypadku każdej istotnej zmiany umowy oraz raz w roku przy dokonywaniu rocznej oceny ryzyka operacyjnego związanego z realizacją umowy outsourcingowej,
 • prowadzi nadzór nad realizacją umów, raportuje nieprawidłowości w realizacji umów, oblicza i monitoruje wskaźniki KRI informujące o skali naruszeń przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
 • dokonuje rocznej oceny współpracy z podmiotami zewnętrznymi realizującymi umowy outsourcingowe, a jej wyniki raportuje stosownym organom.

W Grupie zarządzanie ryzykiem operacyjnym związanym ze zlecaniem usług podmiotom zewnętrznym (outsourcing) odbywa się również w PKO Banku Hipotecznym, który jako podmiot zależny w całości wykorzystuje najlepsze praktyki banku w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym outsourcingu. Wdrożone w PKO Banku Hipotecznym procedury odpowiadają standardom stosowanym w banku.

Współpraca KREDOBANK SA z agentami i partnerami uregulowana została w przepisach wewnętrznych KREDOBANK SA. Nawiązanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w celu powierzenia im wykonywania czynności na rzecz KREDOBANK SA poprzedzone jest dokonaniem oceny ryzyka związanego z powierzeniem czynności.

Zadaniem Departamentu Zakupów w banku jest nadzór nad procesem udzielania zamówień w celu zapewnienia terminowego dostarczania pożądanych towarów i usług w wymaganej jakości. Oprócz szeroko pojętego interesu banku, departament stoi na straży etyki postępowań zakupowych, w tym równego traktowania wszystkich uczestników procesu. Dokonując wyboru dostawcy, bank kieruje się także pozacenowymi kryteriami wyboru, w tym zasadami zgodnymi z etyką biznesu, dążąc do przejrzystych relacji z dostawcami. Polityka zakupowa kształtowana jest w oparciu o najlepsze praktyki rynkowe. Głównymi przepisami wykonawczymi są Zasady oraz Tryb zakupu towarów i usług w banku.

Relacje z dostawcami budowane są w oparciu o uczciwość, przejrzystość działań, wzajemny szacunek oraz profesjonalizm, w tym w szczególności poprzez:

 • dotrzymywanie przyjętych ustaleń i zobowiązań,
 • regulowanie płatności i innych zobowiązań terminowo i zgodnie z ustalonymi warunkami umów,
 • rozwiązywanie w drodze dialogu sytuacji trudnych i konfliktowych,
 • weryfikowanie dostawców wyłącznie na podstawie przesłanek merytorycznych i biznesowych,
 • informowanie dostawców o standardach postępowań.

Okresy płatności w umowach z dostawcami różnią się w zależności od standardu umów danego dostawcy i indywidualnych ustaleń. W banku standardowy termin to 30 dni (ponad połowa badanych umów), w pozostałych przypadkach jest to czas krótszy, najczęściej 14 dni. W Grupie terminy są krótsze za sprawą podmiotów zależnych: najwięcej jest płatności 14-dniowych (60% umów) oraz regulowanych w indywidualnych umowach z dostawcami, w zależności od rodzaju umowy i polityki spółki.

W 2019 roku, podobnie jak w roku ubiegłym wartość faktur zapłaconych po terminie, od których z tego tytułu naliczono odsetki, stanowiła marginalny odsetek wszystkich zapłaconych faktur i w ujęciu Grupy znacząco spadła. Wykaz nie obejmuje płatności, których ewentualne opóźnienie zostało uzgodnione z dostawcą.

Udział wartości faktur, od których zapłacono odsetki, w łącznej wartości zapłaconych faktur

GRUPA KAPITAŁOWA BANK
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Udział w łącznej wartości faktur (%) 0,024 0,114 1,053 0,001 0,039 0,003

Zainteresowani podjęciem współpracy z bankiem dostawcy mogą samodzielnie rejestrować się w platformie zakupowej PKO Zakupy.

Oddziaływanie na dostawców w zakresie kwestii społeczno-środowiskowych ma miejsce na etapie każdego zapytania ofertowego wysyłanego przez bank lub każdy z pozostałych podmiotów Grupy. Zgodnie z jego treścią, dostawcy – przystępując do postępowania zakupowego – mają obowiązek złożenia deklaracji, iż w całym łańcuchu dostaw kierują się nadrzędną zasadą poszanowania prawa, poczuciem sprawiedliwości i odpowiedzialności społecznej oraz rozumieją wpływ wywierany swoją działalnością na środowisko naturalne, otoczenie, drugą stronę, na swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców i partnerów biznesowych, a także kierują się zasadami etyki.

W dalszej części oświadczenia są szczegółowe deklaracje dotyczące:

 • dbania o bezpieczeństwo w miejscu pracy,
 • kierowania się współdziałaniem, zaufaniem, odpowiedzialnym i partnerskim podejściem do drugiej strony,
 • przestrzegania zasad dotyczących wymiaru czasu pracy i wynagradzania za pracę,
 • przestrzegania praw człowieka,
 • przeciwdziałania korupcji,
 • dbania o środowisko naturalne.

Dostawcy raz w roku otrzymują od banku ankietę, dzięki której pozyskiwane są cenne informacje dotyczące procesu zakupowego. Wyniki ankiety i otrzymane uwagi zbierane są w zanonimizowanej formie, agregowane i są przedmiotem dalszych analiz. Dzięki tej ankiecie bank regularnie dokonuje przeglądu obowiązujących polityk zakupowych w celu optymalizacji procesu zakupu towarów i usług.

W 2019 roku bank przystąpił do odnowienia uzyskanego w 2016 roku certyfikatu CIPS (Chartered Institute of Procurement and Supply) będący potwierdzeniem wdrożenia w organizacji najwyższych standardów zakupowych. Certyfikacja Korporacyjna CIPS jest rozpoznawalnym na całym świecie wyróżnieniem dla organizacji potwierdzającym osiągnięcie przez nią najwyższej globalnej jakości w obszarze Zakupów. Jest też świadectwem działań zgodnych z zasadami etyki oraz światowymi trendami w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Tym samym Certyfikat jest dowodem na to, że PKO Bank Polski jest dla swoich klientów i dostawców wiarygodnym i solidnym partnerem biznesowym oraz dba o ciągłe doskonalenie swych procesów operacyjnych. PKO Bank Polski jest pierwszą instytucją finansową w Polsce, która uzyskała ten prestiżowy certyfikat.

[GRI 414-1] W 2019 roku sprawdzono pod względem kryteriów społecznych wszystkich nowych dostawców (417).

[GRI 414-2] Nie odnotowano żadnych negatywnych efektów społecznych w łańcuchu dostaw.

Wyniki wyszukiwania: