Środowisko

Ze względu na charakter działalności gospodarczej, bezpośrednie oddziaływanie banku i Grupy Kapitałowej Banku na środowisko naturalne jest ograniczone.

Raport roczny
2019

Skala wpływu na środowisko naturalne

 • [307-1]
 • [303-5]

Bezpośredni wpływ na środowisko zależy od sposobu użytkowania ograniczonych zasobów naturalnych. Wszystkie podmioty Grupy monitorują zużycie takich zasobów oraz angażują się w działania przyczyniające się do zmniejszenia ich konsumpcji. W poprzednich latach szereg podmiotów Grupy wykonał audyt energetyczny (2017 – bank, 2018 – PKO Leasing SA, PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA, PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA), na podstawie którego określono obszary o największym potencjale energooszczędnym i plany działania, które są obecnie sukcesywnie wdrażane. W 2019 roku żaden z podmiotów Grupy nie przeprowadzał audytów efektywności energetycznej.

[GRI 303-5] Na potrzeby niniejszego raportu podjęliśmy próbę oszacowania konsumpcji wody przez wszystkie podmioty Grupy. Wybrane podmioty, wchodzące w skład grup kapitałowych (CENTRUM HAFFNERA sp. z o.o., Merkury – fiz an, PKO Leasing SA oraz KREDOBANK SA), zużyły 65,9 tys. m3 wody (+17% r/r), a pozostałe podmioty rozliczane są na podstawie opłaty eksploatacyjnej.

Jednym z celów strategicznych banku na lata 2016-2020 jest uproszczenie i usprawnienie procesów poprzez ograniczenie dokumentacji papierowej. W 2017 roku rozpoczęliśmy realizację projektu SMARTOP, dotyczącego cyfryzacji procesów sprzedażowych i obsługowych.

W 2019 roku udostępniliśmy klientom możliwość składania kolejnych dyspozycji poprzez bankowość internetową iPKO. Do końca roku wdrożono 40 takich dyspozycji. Klienci skorzystali z tej możliwości około 340 tys. razy od momentu ich udostępnienia. Możliwość złożenia wniosku zdalnie wpływa pozytywnie na zadowolenie klientów oraz powoduje zmniejszenie liczby dokumentów drukowanych w oddziale.

Równolegle prowadziliśmy prace nad cyfryzacją procesów realizowanych w oddziale. W 2019 roku w całej sieci oddziałów i agencji wdrożyliśmy mobilną autoryzację dyspozycji przy użyciu aplikacji IKO. Ta zmiana oraz wdrożona w 2018 roku autoryzacja SMS zamiast tradycyjnego podpisu na dokumencie papierowym spowodowały, iż w grudniu 2019 roku ponad 51% głównych dyspozycji zlecanych w placówkach było realizowanych w formule „bez papieru”.

W wyniku wszystkich zrealizowanych w banku działań w 2019 roku nastąpił spadek zużycia papieru o okolo 24% w porównaniu z 2018 rokiem, co stanowi kontynuację stałego trendu spadkowego w zakresie zużycia papieru w oddziałach od 2016 roku.

57%
Spadek zużycia papieru A4 przez ostatnie 3 lata
24%
Spadek zużycia papieru A4 do poprzedniego roku
51%
Głównych dyspozycji zlecanych w placówkach było realizowanych w formule „bez papieru”

W 2019 roku bank realizował również inne działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne:

 • wyposażenie nieruchomości banku w stojaki na rowery i szatni dla pracowników dojeżdżających w ten sposób do pracy,
 • sukcesywnie wprowadzanie segregacji odpadów komunalnych w kolejnych nieruchomościach banku (obecnie w 12 spółkach prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów),
 • eliminowane z użycia plastikowych kubków jednorazowych do spożywania wody z dystrybutorów galonowych ulokowanych w placówkach banku na rzecz papierowych kubków BIO,
 • wymiana butlowych dystrybutorów wody źródlanej w placówkach banku na dystrybutory filtrujące podłączone do sieci wodociągowej,
 • redukcja wysyłanej z banku korespondencji niescentralizowanej o 19% r/r.

Gospodarka odpadami

Bank oraz pozostałe podmioty Grupy stosują się do przepisów dotyczących ochrony środowiska, zarówno w zakresie wypełniania obowiązków związanych z właściwym zagospodarowaniem odpadów, kompletowaniem stosownej dokumentacji, jak również wypełnianiem obowiązku sprawozdawczości, m.in. prowadzenia ewidencji odpadów. Na tej podstawie bank na bieżąco monitoruje rodzaj i ilości wytworzonych odpadów.

 • [306-2]

[GRI 306-2] Niebezpieczne odpady elektryczne i elektroniczne są przekazywane wyspecjalizowanemu podmiotowi i poddawane procesowi przetwarzania i recyklingu w 100%, z zachowaniem nowoczesnych europejskich standardów poprzez wdrożenie w procesie odzysku odpadów najnowszych dostępnych technologii. Papierowa dokumentacja bankowa jest odbierana do niszczenia przez wyspecjalizowany podmiot. Dodatkowo w 2019 roku w podmiotach Grupy prowadzona była selektywna zbiórka odpadów komunalnych. W 2019 roku bank wytworzył 843 t odpadów innych niż komunalne (+9% r/r), a cała Grupa 897 t (+15% r/r).

BANK GRUPA KAPITAŁOWA BANKU SPÓŁKI
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
Razem 783 850 773 843 824 894 782 897 41 44 9 54
niebezpieczne* 10 16
pozostałe 763 827
w tym:
wielkogabarytowe 491 488
elektroniczne i elektryczne 106 136
magnetyczne i optyczne nośniki informacji 0,5 2
odpady z papieru i tektury (segregatory) 4 4
odpady z żelaza i stali 133 152
wyposażenie 29 44

 

*Sprzęt elektryczny i elektroniczny taki jak klimatyzatory, stare monitory, lodówki

Zużycie energii i paliw

Systematycznie poprawiamy ewidencję zużycia energii oraz paliw. W 2019 roku po raz pierwszy dokonaliśmy kompleksowego szacunku zużycia energii i paliw oraz obliczeń śladu węglowego. Obliczenia dotyczą zużyć energii i paliw w 2019 roku dla 100% wykorzystywanych powierzchni oraz transportu, przy czym:

 

 • dla dostępnych rzeczywistych danych z okresu styczeń-wrzesień 2019 roku zaraportowane zostały zużycia zmierzone na fakturach zakupu nośników energii, natomiast za okres październik-grudzień 2019 roku zostały oszacowane na podstawie rzeczywistych danych z faktur z okresu październik-grudzień 2018 roku,
 • dla 85% zużycia energii elektrycznej dane zebrano na podstawie rzeczywistych zużyć, natomiast pozostałe 15%, dla których rzeczywiste dane nie były dostępne, zostały oszacowane poprzez opracowane wskaźniki na podstawie 85% danych rzeczywistych dla poszczególnych typów powierzchni,
 • dla 63% zużycia energii cieplnej dane zebrano na podstawie rzeczywistych dostępnych danych oraz obliczeń na podstawie wskaźnika wyznaczonego z rzeczywistych danych, pozostałe 37% zostało oszacowanych,
 • dla 67% zużycia gazu ziemnego dane zebrano na podstawie rzeczywistych danych oraz obliczeń na podstawie wskaźnika wyznaczonego z rzeczywistych danych, pozostałe 33% zostało oszacowanych,
 • dane dotyczące oleju opałowego, oleju napędowego, LPG, benzyny oraz węgla kamiennego pochodzą w 100% z danych rzeczywistych, przy czym w zakresie paliw wykorzystywanych do transportu jako okres bilansowy przyjęto listopad 2018 roku do października 2019 roku.

Ponieważ po raz pierwszy dokonano tak kompleksowego szacunku danych, rok 2019 jest rokiem bazowym i nie jest możliwe porównanie z poprzednimi latami. Zużycie wszystkich paliw przeliczono na ekwiwalent energetyczny w MWh. Podmioty Grupy kupowały energię elektryczną i cieplną, nie odnotowano zakupów pary technologicznej i chłodu. Zakupiona energia w zdecydowanej większości pochodziła ze źródeł nieodnawialnych.

 • [302-1]

BANK SPÓŁKI GRUPA
2019
Całkowite zużycie energii 208 862,13 30 149,74 239 011,87
Zużycie energii elektrycznej i cieplnej 154 672,32 17 771,01 172 443,33
Energia elektryczna zakupiona 84 093,77 11 111,85 95 205,62
Energia cieplna zakupiona 70 578,55 6 659,16 77 237,71
Gaz ziemny 21 836,39 2 320,66 24 157,05
Olej opałowy 3 367,59 132,43 3 500,02
Olej napędowy 27 567,06 4 109,79 31 676,86
w budynkach 81,47 16,76 98,23
w pojazdach 27 485,59 4 093,03 31 578,63
LPG 0 5,72 5,72
Węgiel 207,67 0 207,67
Benzyna 1 211,09 5 810,14 7 021,23

Zużycie energii elektrycznej było monitorowane i raportowane od 2018 roku dla banku i 10 spółek zależnych. Zużycie energii cieplnej jest monitorowane i raportowane od 2019 roku. Zmiany zużycia poszczególnych paliw (gazu oraz paliw wykorzystywanych w pojazdach) oraz zużycia energii elektrycznej pomiędzy rokiem 2019 a 2018 wynikają częściowo z udoskonalenia metodologii gromadzenia danych wprowadzonej w 2019 roku. Dane za lata 2019 i 2018 nie powinny być bezpośrednio porównywane. Częściowo zmiany zużycia energii wynikają ze zmian operacyjnych, takich jak zmiany powierzchni nieruchomości oraz zmiany w wielkościach floty pojazdów wykorzystywanych w działalności operacyjnej banku i pozostałych podmiotów.

Program optymalizowania zużycia energii w banku

 • [302-4]

[GRI 302-4] Przygotowujemy plan wdrożenia Systemu Zarządzania Energią zgodnie z ISO50001, w celu optymalizacji wykorzystania energii w przedsiębiorstwie, wprowadzenia jednego systemu kontroli nad jej zużyciem oraz zintensyfikowania działań mających na celu redukcję zużycia nośników energii. Decyzja o tym ma zapaść w 2020 roku.

Ponadto realizujemy zadania w kierunku optymalizacji zużycia energii przy jednoczesnej polityce optymalizacji kosztów. Na bieżąco definiujemy nowe obszary, w których można podjąć działania związane z ograniczeniem zużycia energii.

Z racji charakteru działalności biznesowej banku (duże rozproszenie małych nieruchomości) oraz przyjętej zasady, że działania oszczędnościowe mają mieć też uzasadnienie ekonomiczne (uwzględniające cykl życia obiektu), optymalizowanie zużycia energii bank prowadzi równolegle z innymi procesami, np. planowanymi zadaniami inwestycyjnymi. W zakresie zużycia energii główne efekty działań optymalizowania w 2019 roku to:

 • wykonanie modernizacji jednej z największych stacji chłodu w banku, generujące roczne oszczędności z tytułu zużycia energii elektrycznej na poziomie około 1 350 MWh,
 • wykonanie optymalizacji i modernizacji jednego z największych węzłów ciepła w centrali banku, generujące oszczędności na poziomie około 810 MWh,
 • sukcesywna wymiana oświetlenia na oświetlenie typu LED,
 • bieżąca optymalizacja projektowa przy modernizacjach i inwestycjach.

Rotunda

W IV kwartale 2019 roku otwarto po modernizacji budynek Oddziału Rotunda w Warszawie, w którym zastosowano najnowsze rozwiązania technologiczne pozwalające na:

 • ograniczenie zużycia energii elektrycznej poprzez:
  • wykorzystanie w całym obiekcie zaawansowanych rozwiązań oświetlenia LED,
  • zastosowanie systemu umożliwiającego sterowanie natężeniem oświetlenia dla poszczególnych opraw oraz pomieszczeń i stref według aktualnych potrzeb,
  • zastosowanie odpowiednich rozwiązań architektoniczno-budowlanych (przegrody, izolacje, podwójna fasada),
  • montaż paneli fotowoltaicznych pozwalających na pozyskiwanie „zielonej” energii elektrycznej z energii słonecznej.
 • ograniczenie zużycia wody poprzez:
  • wykorzystanie specjalnej wodooszczędnej armatury, która dodatkowo pozwala na efektywne monitorowanie tego zużycia,
  • wykorzystanie wód opadowych do podlewania roślin.
 • ograniczenie zużycia energii cieplnej poprzez centralne sterowanie instalacją HVAC,
 • poprawienie mikroklimatu budynku poprzez stworzenie całorocznej tzw. zielonej ściany, naturalnej roślinności wewnątrz budynku.

W trakcie wszystkich prac modernizacyjnych i budowlanych ograniczyliśmy do niezbędnego minimum wykorzystanie materiałów zawierających Lotne Związku Organiczne (LZO), a także stosowano materiały o jak najkrótszej drodze transportowej, w części również pochodzące z recyklingu. Efekt prac modernizacyjnych zostanie zwieńczony certyfikacją LEED oraz BREEAM.

Standard oddziału

W 2019 roku zaktualizowaliśmy standard Nowego Formatu Oddziału (NFO), w którym określiliśmy rozwiązania i technologie ułatwiające obsługę klientów w oddziale, rozwój kanałów samoobsługowych i digitalizację procesów sprzedażowych. NFO obejmuje Obszar Rynku Detalicznego oraz Korporacyjnego, Biuro Maklerskie oraz agencje banku. Format uwzględnia zalecenia Fundacji Integracja, która na zlecenie banku przeprowadziła audyt przestrzeni dostępnych dla klientów. Wnioski z audytu, w tym dotyczące osób z niepełnosprawnościami, uwzględniane są w nowych lokalizacjach oddziałów oraz w przenoszonych i modernizowanych placówkach.

Standard ten obejmuje takie aspekty jak: ograniczenie powierzchni oddziałów o 20%, oświetlenie LED, przepływowe podajniki wody, segregacja odpadów oraz zieleń „żywa”. W 2019 roku zmodernizowano 40 oddziałów banku, zgodnie z przyjętym standardem NFO.

-20%
Ograniczenie powierzchni oddziałów

Emisje gazów cieplarnianych

 • [305-1]
 • [305-2]

[GRI 305-1, GRI 305-2] Od 2019 roku monitorujemy emisje gazów cieplarnianych w wyniku działalności operacyjnej Grupy. Do oceny poziomu intensywności emisji wykorzystujemy 4 wskaźniki emisji gazów cieplarnianych wskazane poniżej.

Granice raportowanych emisji (organizational boundaries) obejmują:

 • w przypadku danych dla PKO Banku Polskiego wyłącznie ten podmiot (100% emisji),
 • w przypadku danych dla Grupy: bank i wszystkie podmioty zależne banku według kontroli operacyjnej (100% emisji każdej z jednostek). Konsolidacja obejmuje wszystkie poziomy Grupy.

Zakres raportowanych emisji (operational boundaries):

 • w przypadku danych zarówno dla podmiotu dominującego, jak i dla Grupy, raportowane emisje obejmują zakres 1, jak i zakres 2,
 • zakres 1 (scope 1) obejmuje emisje bezpośrednie powstałe w wyniku spalania paliw w źródłach będących własnością firmy (np. kotłownie, samochody służbowe),
 • zakres 2 (scope 2) obejmuje emisje pośrednie powstałe w wyniku używania zakupionej energii elektrycznej i cieplnej.

W odniesieniu do trendów zmiany emisji w czasie:

 • rok 2019 został uznany za rok bazowy (base year) dla raportowania emisji w przypadku PKO Banku Polskiego i Grupy,
 • raportowane emisje gazów cieplarnianych zostały obliczone zgodnie ze standardem „The Greenhouse Gas Protocol (GHG) Corporate Accounting and Reporting Standard” w wersji zrewidowanej.

Emisje zostały obliczone z wykorzystaniem narzędzi udostępnianych przez GHG Protocol. Szczegółowe informacje na temat przyjętej metodologii obliczeń emisji są zawarte w pełnym raporcie PKO Banku Polskiego na temat emisji gazów cieplarnianych za rok 2019.

W wyniku przeprowadzonych kalkulacji osiągnęliśmy wskaźnik pewności danych (rozumiany jako udział procentowy danych pozyskanych ze źródeł w całkowitych danych używanych do obliczeń, na które składają się dane pozyskane ze źródeł i dane szacowane) na poziomie określanym jako dobry (good) w metodologii standardu GHG Protocol.

 • [305-1]
 • [305-2]
 • [305-4]

BANK SPÓŁKI GRUPA
2019
Zakres 1 (Scope 1) – emisje bezpośrednie 12 093,42 3 049,38 15 142,80
Emisje będące skutkiem zużycia paliw w budynkach 5 462,25 512,94 5 975,19
Emisje będące skutkiem zużycia paliw w pojazdach 6 631,17 2 536,44 9 167,61
Zakres 2 (Scope 2) – emisje pośrednie, które są skutkiem zakupu energii 89 562,16 9 346,80 98 908,96
Emisje będące skutkiem zakupu energii elektrycznej 64 331,73 7 008,42 71 340,15
Emisje będące skutkiem zakupu energii cieplnej 25 230,42 2 338,38 27 568,80
Zakres 1 + Zakres 2 (Scope 1 i Scope 2) – łącze emisje 101 655,58 12 396,18 114 051,76

Wskaźnik Jednostka Wartość
Emisje GHG Zakres 1+2 (Scope 1+2) na pracownika Mg CO2e / osobę 4,07
Emisje GHG Zakres 1+2 (Scope 1+2) na Klienta kg CO2e / osobę 10,94
Emisje GHG Zakres 1+2 (Scope 1+2) na 1 mln zł aktywów kg CO2e / 1 mln zł aktywów 327,69
Emisje GHG Zakres 1+2 (Scope 1+2) na 1 mln zł zysku netto Mg CO2e / 1 mln zł zysku netto 28,29

Wkład banku i pozostałych podmiotów Grupy w emisje gazów cieplarnianych

W 2019 roku emisje gazów cieplarnianych w zakresach 1 i 2 wyniosły w Grupie Kapitałowej Banku łącznie 114 tys. Mg CO2e (ton ekwiwalentu dwutlenku węgla), z czego ponad 89% przypadło na jednostkę dominującą. Większość emisji w przypadku Grupy (87%) przypadało na zakres 2. Emisje w zakresie 2 pochodziły w ponad 72% z kupowanej energii elektrycznej, a reszta przypadała na zakupioną energię cieplną. Struktura emisji była bardzo podobna w przypadku jednostki dominującej.

Rozszerzona odpowiedzialność środowiskowa: produkty i usługi

Rozszerzona odpowiedzialność środowiskowa Grupy zawiera się m.in. w polityce finansowania działalności podmiotów gospodarczych i publicznych. Bank od lat podejmuje inicjatywy służące dbałości o środowisko. Dotyczy to różnych obszarów działania:

 1. Bank wraz z pozostałymi podmiotami Grupy wspiera rozwój gospodarki przez finansowanie inwestycji w nowe technologie, modernizowanie linii technologicznych, energooszczędne przedsięwzięcia.
 2. Bank wpływa na postawy klientów, uczestnicząc w finansowaniu projektów proekologicznych, w tym budowy spalarni śmieci, oczyszczalni ścieków, systemów wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu nowoczesnych, proekologicznych technologii.
 3. Od wielu lat bank aktywnie angażuje się we współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego (JST), w tym poprzez finansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska, czy modernizacji pro-środowiskowej obiektów użyteczności publicznej.
 4. Bank w ocenie kredytowej uwzględnia wpływ danej działalności gospodarczej na środowisko naturalne, spełnienie wymogów formalno-prawnych w zakresie decyzji środowiskowych czy uwarunkowań geograficzno-środowiskowych. W ocenie modelu biznesowego kredytobiorców i identyfikacji ryzyk uwzględniana jest koncepcja zrównoważonego rozwoju biznesu oraz korzyści, które może przynieść dany biznes społeczności lokalnej i środowisku naturalnemu.
 5. W procesie analizy wycen nieruchomości bank ocenia ryzyka środowiskowe, jakie mogą powstać w przypadku wykorzystywania nieruchomości do działalności powodującej zanieczyszczenie/dewastację środowiska, w szczególności: emisja pyłów, zanieczyszczenie wody, odprowadzanie ścieków, składowanie lub produkcja materiałów toksycznych, łatwopalnych, wybuchowych.
 6. Bank finansuje transformację polskiej energetyki, z wyłączeniem transakcji finansujących inwestycje oparte na węglu, o ile nie dotyczą inwestycji mających na celu poprawę efektywności i dostosowanie do rosnących wymogów środowiskowych. Obszary transformacji obejmują nie tylko zeroemisyjne lub niskoemisyjne źródła produkcji energii, ale również poprawę efektywności energetycznej podmiotów o wysokiej konsumpcji energii niezbędnej do procesów produkcyjnych oraz modernizację sieci przesyłowej.
 7. W 2019 roku przyjęto polityki w zakresie: Finansowania Sektora Energii Wysokoemisyjnej, Finansowania Sektora Chemia, Ropa, Gaz oraz Finansowania Jednostek Samorządu Terytorialnego. Bank posiada również następujące polityki sektorowe: Handel, Budownictwo i materiały budowlane, Dealerzy samochodowi i firmy CFM, Nieruchomości przychodowe, Publiczna służba zdrowia.

Polityka finansowania sektora energii wysokoemisyjnej

Głównym założeniem polityki jest stopniowa zmiana struktury portfela kredytowego poprzez sukcesywne ograniczanie zaangażowania wobec klientów i transakcji opartych na węglu, przy jednoczesnym zwiększaniu zaangażowania w podmioty/transakcje wspierające zeroemisyjne lub niskoemisyjne źródła energii. Jest to zbieżne z europejską polityką klimatyczną oraz trendami rynkowym, związanymi m.in. z koniecznością spełnienia standardów BAT, ustaleń tzw. Pakietu Zimowego, Porozumienia Paryskiego.

Polityka obejmuje m.in. branże wydobycia węgla kamiennego i brunatnego, produkcji maszyn dla górnictwa (i inne okołowęglowe), wytwarzanie energii elektrycznej (z wyłączeniem odnawialnych źródeł energii) i działalności uzupełniające związane z energetyką (przesył, dystrybucja, elektrociepłownie) i zakłada:

0,52%
Zaangażowanie bilansowe w sektory energii wysokoemisyjnej
 • w zakresie wydobycia węgla kamiennego i brunatnego (lignitu), produkcji pieców, palenisk i palników piecowych (dot. produkcji pieców węglowych) – redukcję zaangażowania (wyjątek węgiel koksowy jako surowiec wpisany na listę surowców krytycznych UE),
 • w zakresie produkcji energii – niefinansowanie nowych źródeł opartych na węglu kamiennym i brunatnym oraz stopniową redukcję dotychczasowego zaangażowania,
 • ograniczanie finansowań na cele ogólne i przekształcanie ich w finansowania ESG, służące poprawie efektywności energetycznej, zmiany miksu energetycznego bądź modernizacji sieci przesyłowych (dopuszcza się finansowanie inwestycji opartych na węglu pod warunkiem, że środki zostaną przeznaczone na cele modernizacyjne pozwalające na spełnienie rosnących wymogów środowiskowych; w takim przypadku istnieje obowiązek precyzyjnego określania celu finansowania i kontroli wykorzystania środków),
 • w zakresie branż okołowęglowych (np. produkcja maszyn dla górnictwa) – stopniowe ograniczanie zaangażowania, precyzyjne określanie celu finansowania i kontrola wykorzystania, dopuszczalne finansowanie podmiotów ze zdywersyfikowanym portfelem odbiorców (tj. generujących znaczące przychody z innych źródeł nie związanych z górnictwem) lub przekształcających swoją działalność.
0,98%
Zaangażowanie bilansowe w branże zielone

W Banku, według stanu na 31 grudnia 2019 roku, udział zaangażowania bilansowego (kredyty i dłużne papiery wartościowe) związanego z branżami określanymi jako zielone (produkcja energii z OZE, kredyty termomodernizacyjne, odprowadzanie ścieków, odpadów, zbieranie/obróbka odpadów, transport kolejowy, kredyty termomodernizacyjne, pożyczka na zakup paneli fotowoltaicznych) stanowi 0,98% sumy bilansowej (0,91% w 2018 roku).

Udział zaangażowania bilansowego (kredyty i dłużne papiery wartościowe) w sektory energii wysokoemisyjnej stanowi 0,52% sumy bilansowej (0,54% w 2018 roku). Powyższe wskazuje na realizację przyjętej polityki, czyli stopniową redukcję zaangażowania w branże wysokoemisyjne.

Polityka finansowania sektora chemia, ropa, gaz

Polityka określa ramy finansowania podmiotów działających w sektorach wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, wytwarzania i dystrybucji paliw ciekłych i gazowych, produkcji i obrotu wyrobami chemicznymi oraz produkcji i sprzedaży wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Bank przyjął strategię redukcji zaangażowania w przypadku działalności, które będą objęte Dyrektywą UE dot. plastików oraz ostrożne podejście do branż górnictwa ropy naftowej i gazu czy produkcji chemikaliów, wyrobów chemicznych i wyrobów z gumy. Ostrożne podejście odzwierciedlone jest m.in. w rozpoznaniu spełnienia norm środowiskowych i wpływu na otoczenie oraz ocenie modelu biznesowego w zakresie koncepcji zrównoważonego rozwoju biznesu.

W 2019 roku wprowadziliśmy do oferty kolejne produkty, wspierające zrównoważony rozwój w obszarze środowiska i podjęlismy następujące inicjatywy pro-środowiskowe:

 • PKO Leasing wprowadził do oferty dla przedsiębiorców leasing lub pożyczkę na finansowanie urządzeń fotowoltaicznych do 250 tys. zł,
 • bank wprowadził do oferty Ekopożyczkę na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych do kwoty 50 tys. zł,
 • PKO Bank Polski wspólnie z PKO Bankiem Hipotecznym wprowadził do oferty opcję „zielonej hipoteki”, dzięki której, na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej dla nieruchomości, klienci mogą otrzymać niższą marżę kredytu hipotecznego,
 • oba banki przystąpiły również jako pierwsze banki z Polski do pilotażowego europejskiego projektu Energy Efficient Mortgages (EEM), którego celem jest stworzenie wystandaryzowanych rozwiązań dla kredytów hipotecznych na finansowanie mieszkań i domów, uwzględniających energooszczędne rozwiązania,
 • bank wprowadził dla klientów korporacyjnych nowe produkty skarbowe: transakcje na uprawnienia do emisji CO2 – Swap Towarowy i Forward Towarowy,
 • wspólnie z konsorcjum zagranicznych banków, bank zorganizował i uplasował na eurorynku emisję polskich „zielonych” obligacji rządowych o wartości 2 mld EUR,
 • PKO Bank Hipoteczny wyemitował pierwsze w Polsce zielone listy zastawne, a w sumie w 2019 roku przeprowadził dwie emisje zielonych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł,
 • Grupa uczestniczyła w konsorcjum pięciu banków, które udzieliło finansowania Grupie Energa SA w formule odnawialnego kredytu odpowiedzialnego społecznie (ESG-linked loan) w wysokości 2 mld zł,
 • bank wprowadził gwarancje BIZNESMAX z BGK i ma możliwość zabezpieczania kredytów przeznaczonych na inwestycje proekologiczne,
 • PKO TFI uruchomił nowy fundusz inwestycyjny „PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny” – aktywa funduszu są inwestowane w podmioty, które działają proekologicznie i których działania generują pozytywny wpływ na społeczeństwo, a pierwsza wycena miała miejsce 23 października 2019 roku.

Wyniki wyszukiwania: