Otoczenie makroekonomiczne

Rekordowy zysk Grupy PKO Banku Polskiego w 2019 roku został zrealizowany w warunkach stabilnego wzrostu gospodarczego w Polsce.

Raport roczny
2019

Umiarkowane osłabienie wzrostu gospodarczego

W 2019 roku tempo wzrostu gospodarczego systematycznie hamowało. Dane opublikowane przez GUS wskazują, że dynamika PKB wyhamowała do 4,1% wobec 5,1% w 2018 roku. Główną rolę we wzroście PKB nadal odgrywała konsumpcja prywatna, którą stymulowały wciąż solidny wzrost wynagrodzeń i optymistyczne nastroje konsumentów. Inwestycje, które miały znaczny wkład do wzrostu PKB na przełomie 2018 i 2019 roku, w połowie roku wyhamowały, głównie za sprawą wygasania publicznych projektów finansowanych z wykorzystaniem funduszy europejskich, jednak ich całoroczny wzrost wyniósł solidne 7,8%. Eksport z Polski rósł, pomimo spowolnienia w światowym handlu, a jego odporność wynikała z dywersyfikacji geograficznej, znaczącego udziału dóbr konsumpcyjnych oraz przeszłego napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Nadal rosło znaczenie Polski jako eksportera usług.

Kontynuacja poprawy sytuacji na rynku pracy

Stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2019 roku spadła do 5,2% z 5,8% na koniec 2018 roku. W ciągu roku stopa bezrobocia pozostała w trendzie spadkowym, notując rekordowo niski poziom 5,0% w październiku. Miało to miejsce pomimo oznak wyhamowania popytu na pracę i przy utrzymujących się ograniczeniach podażowych (brak wykwalifikowanych pracowników). Te same czynniki stały za wyhamowaniem wzrostu zatrudnienia. Dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w drugiej połowie 2019 roku hamowała, co mogło odzwierciedlać wstrzymywanie podwyżek płac przed zaplanowaną na 2020 rok podwyżką płacy minimalnej o ponad 15%.

Wyraźny wzrost inflacji

Inflacja CPI od maja 2019 roku utrzymywała się powyżej celu Narodowego Banku Polskiego (2,5% r/r). W grudniu inflacja CPI wyniosła 3,4% r/r, a więc zbliżyła się do górnego graniczenia pasma dopuszczalnych odchyleń od celu. To był najwyższy poziom inflacji CPI od 2012 roku. Średnioroczna inflacja CPI wyniosła 2,3% wobec 1,6% w 2018 roku. Inflacja bazowa (CPI bez żywności i energii) przyspieszyła z 0,8% r/r w styczniu do 3,0% r/r w grudniu. Jej wyraźny trend wzrostowy stanowił odzwierciedlenie rosnących w ostatnich latach napięć na krajowym rynku pracy oraz zmian cen administrowanych.

Poprawa sytuacji finansów publicznych

Deficyt sektora finansów publicznych (według unijnej metodologii ESA2010) w 2019 roku wyniósł 0,7% PKB wobec 0,2% PKB w 2018 roku. Dług publiczny w relacji do PKB obniżył się do 46,0% według metodologii unijnej oraz do 43,8% według metodologii krajowej. Przez cały 2019 rok utrzymywała się bardzo dobra sytuacja budżetu centralnego. Deficyt budżetowy wyniósł 13,7 mld zł wobec 28,5 mld zł założonych w ustawie budżetowej. W porównaniu do 2018 roku, deficyt wzrósł jedynie o 3,2 mld zł pomimo rozpoczęcia realizacji nowego pakietu fiskalnego (wypłaty dodatkowej emerytury w łącznej wartości około 10 mld zł oraz rozpoczęcia wypłat świadczenia Rodzina 500+ na pierwsze dziecko). Ambitne plany rządu, by w 2020 roku po raz pierwszy w historii zrównoważyć dochody i wydatki budżetowe, na początku 2020 roku zburzył wybuch pandemii i wywołanego przez nią na całym świecie kryzysu gospodarczego, pociągającego konieczność rozpoczęcia stymulacji fiskalnej.

Stabilizacja polityki pieniężnej

W 2019 roku Rada Polityki Pieniężnej (RPP) nie zmieniła poziomu podstawowych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (NBP). W ciągu roku pojawiały się zarówno wnioski o podwyżkę, jak i obniżkę stóp procentowych. Na koniec 2019 roku stopy procentowe były na poziomie:

1,50%
Referencyjna
1,75%
Redyskonta weksli
2,50%
Lombardowa
0,50%
Depozytowa

Wyniki wyszukiwania: