Obszar zarządczy

Raport roczny
2019

Model biznesowy

Pozycja rynkowa banku i Grupy

Grupa Kapitałowa Banku jest wiodącą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Bank, podmiot dominujący Grupy, jest największym bankiem komercyjnym w Polsce pod względem wartości aktywów i kapitałów własnych, wartości kredytów i depozytów, wielkości sieci dystrybucji, a także liczby klientów i pracowników.

Bank, jako jedyna polska spółka, został zaliczony do grupy dużych spółek indeksu rynków rozwiniętych FTSE Russell, a wyniki europejskich testów warunków skrajnych potwierdzają, że PKO Bank Polski jest jednym z najbezpieczniejszych banków w Europie. Na koniec 2019 roku był największą spółką notowaną na GPW.

W 2019 roku podjęliśmy szereg działań służących poprawie jakości raportowania niefinansowego, co znalazło odzwierciedlenie w poprawie ratingów ESG:

 • w czerwcu 2019 roku FTSE Russell podwyższył ocenę z 1,6 do 3,3, w skali od 1 do 5 (najwyższa ocena),
 • w sierpniu 2019 roku Sustainalytics obniżył ocenę ryzyka ESG z poziomu 32,9 do 24,0 (w skali od 0 do 100), co oznacza jego spadek z poziomu wysokiego na średnie,
 • we wrześniu 2019 roku MSCI podwyższył rating z poziomu BB do BBB.

Rating ESG Sustainalytics jest wykorzystywany jako jeden z elementów korekty udziału banku w uruchomionym od 3 września 2019 roku indeksie WIG-ESG. Udział banku w indeksie jest na najwyższym możliwym poziomie i wynosi 10%.

43 mld PLN
Wartość rynkowa banku na koniec 2019 roku
348
mld PLN
Aktywa Grupy
na koniec 2019 roku
17,9%
Udział w rynku kredytów
PKO Banku Polskiego i
PKO Banku Hipotecznego
1 653
Liczba oddziałów i agencji
na koniec 2019 roku
10,9 mln
Klientów banku
27,7 tys.
Pracowników Grupy

Segmenty biznesowe

Prowadzimy działalność biznesową w ramach segmentu detalicznego oraz segmentu korporacyjnego i inwestycyjnego.

179
mld PLN
Należności od klientów w segmencie detalicznym
263
mld PLN
Wolumen oszczędności w segmencie detalicznym
74
mld PLN
Należności od klientów w segmencie korporacyjnym i inwestycyjnym
50
mld PLN
Wolumen depozytów w segmencie korporacyjnym i inwestycyjnym

Identyfikujemy długoterminowe wyzwania sektora bankowego, które wpływają na kierunki działania Grupy:

Zrównoważony rozwój banku wspierają następujące działania:

PKO Bank Polski oraz jednostki zależne stosują zasady społecznej odpowiedzialności w łańcuchu dostaw poprzez zarządzanie relacjami z podmiotami zewnętrznymi, które:

 • przestrzegają zasad uczciwej konkurencji,
 • terminowo regulują swoje zobowiązania, zapewniając płynność w łańcuchu dostaw,
 • w ramach polityki zakupów, na etapie zapytania ofertowego zobowiązują dostawców do kierowania się zasadami odpowiedzialności społecznej i środowiskowej,
 • wspierają różnorodność w polityce zatrudnienia i współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

W procesie realizacji Strategii 2016-2020, Zarząd banku monitorował szereg wskaźników efektywności, które uznane zostały za kluczowe (KPI). Przedstawiamy listę wybranych niefinansowych wskaźników w podziale na obszary:

Wskaźnik KPI Definicja Jedn. 2019 2018 2017
Obszar innowacji
Udział aktywnych indywidualnych klientów cyfrowych Odsetek klientów, którzy zalogowali się do kanałów zdalnych w określonym okresie % 52,4 49,8 46,5
Sprzedaż w kanałach zdalnych Udział sprzedaży w kanałach zdalnych (MSP) % 14,0 20,4 15,1
Elektronizacja produktów Zakres produktów CMGT (produktów do zarządzania gotówką) nieobsługiwanych kompleksowo w kanałach elektronicznych szt. 4 4 9
Wzrost transakcyjności iPKO biznes Udział liczby przelewów klientów korporacyjnych realizowanych przez iPKO biznes w liczbie wszystkich przelewów realizowanych za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej % 96 98 96
Liczba wdrażanych innowacji Liczba innowacyjnych rozwiązań wdrożonych do wykorzystania przez projekty biznesowe szt. 10 6 2
Obszar pracowniczy
Zatrudnienie w sieci oddziałów Liczba pracowników w oddziałach etaty 12 820 13 525 13 981
Wskaźnik zaangażowania pracowników Wskaźnik w skali 0-100 pkt 70,6 b.d. 64
Wskaźnik fluktuacji Odsetek pracowników, którzy w ciągu badanego roku odeszli z banku (wszystkie rodzaje odejść) % 14,1 15,7 15,7
Odejścia z inicjatywy pracowników Wskaźnik fluktuacji uwzględniający odejścia inicjowane przez pracownika, po wyłączeniu przejść na emeryturę lub rentę % 7,8 8,6 7,7
Średni czas rekrutacji pracownika Czas mierzony od momentu formalnego zapotrzebowania na pracownika pracodawcy do momentu akceptacji proponowanych warunków zatrudnienia dni 42,1 34,8 30,8
Wskaźnik absencji chorobowych Odsetek dni roboczych, w których pracownicy przebywali na zwolnieniach chorobowych % 6,2 6,1 6,5
Obszar środowiskowy
Optymalizacja kosztów wydruku Skala spadku kosztu wydruków w badanym okresie % 7,1 5,9 4,7
Redukcja dokumentów papierowych Redukcja ilości dokumentów papierowych w optymalizowanych procesach % b.d. 8,0 b.d.

W związku z ogłoszeniem pod koniec 2019 roku zaktualizowanej strategii „PKO Bank Przyszłości. Wspieramy rozwój Polski i Polaków” na lata 2020-2022, bank przygotowuje nowe niefinansowe kluczowe wskaźniki efektywności.

Ład zarządczy

Struktura zarządcza

 • [GRI 102-18]

[GRI 102-18] Struktura zarządcza PKO Banku Polskiego oraz podmiotów Grupy oparta jest na standardowych, rynkowych zasadach zarządzania. Struktura organizacyjna banku dzieli się na 9 obszarów, które odzwierciedlają jego sfery działalności:

26_05_003_PL_poprawione-02 26_05_003_PL_poprawione-02

W 2019 roku w ramach Obszaru Finansów wyodrębniona została jednostka organizacyjna – Biuro Raportowania Działalności Grupy. Zadaniem biura jest zbieranie, analizowanie oraz upublicznianie informacji w zakresie zagadnień społecznych i środowiskowych. Oznacza to, że zagadnienia środowiskowo-społeczne uzyskały kierownicze umocowanie w strukturze banku.

 • [102-43]
 • [102-44]

Zgodnie z § 1 Statutu bank prowadzi działalność na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu banku oraz zgodnie ze standardami rynkowymi przyjętymi przez bank, z zachowaniem jego narodowego charakteru.

Statut banku wskazuje, że ze wszystkich akcji banku wynikają te same prawa i obowiązki. Żadna z akcji nie jest uprzywilejowana, w szczególności w zakresie prawa głosu lub dywidendy. Statut ogranicza natomiast prawa głosu, przysługujące akcjonariuszom dysponującym powyżej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu (§ 10 Statutu). Ograniczenie nie dotyczy Skarbu Państwa oraz akcjonariuszy działających wspólnie z tym podmiotem (§ 10 ust. 6 Statutu).

Postanowienia Statutu banku dotyczące kompetencji organów banku oraz zasad zarządzania składnikami aktywów trwałych poddają część działalności banku szczególnej kontroli Rady Nadzorczej. W związku z powyższym istnieje np. konieczność uzyskiwania zgody tego organu na zawarcie przez bank określonych kwotowo (oraz takich, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana) umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem (§ 15 ust. 1 pkt 11 Statutu).

Statuty oraz umowy podmiotów należących do Grupy oparte są na właściwych w tym zakresie powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Statuty oraz umowy podmiotów bezpośrednio zależnych są wystandaryzowane zgodnie z zaleceniami banku z uwzględnieniem specyfiki działalności danego podmiotu.

W PKO Banku Polskim funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, obejmujący całokształt jego działalności i dostosowany do skali i charakteru tej działalności, jak również otoczenia regulacyjnego i społecznego banku. W ramach systemu kontroli wewnętrznej wyodrębnia się:

 • funkcję kontroli,
 • komórkę do spraw zgodności,
 • komórkę audytu wewnętrznego.

Funkcja kontroli zapewnia przestrzeganie mechanizmów kontrolnych oraz obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne banku i usytuowane w nich stanowiska odpowiedzialne za realizację zadań zaliczanych do tej funkcji.

Komórka do spraw zgodności jest wyodrębnioną organizacyjnie, niezależną komórką. Pełni kluczową rolę w zapewnieniu zgodności i zarządzaniu ryzykiem braku zgodności, rozumianym jako ryzyko poniesienia sankcji prawnych, powstania strat finansowych bądź utraty reputacji wskutek nieprzestrzegania przepisów prawa oraz przyjętych przez bank standardów rynkowych.

Audyt wewnętrzny stanowi niezależną i obiektywną działalność o charakterze zapewniającym i doradczym, polegającą na systematycznej i dokonywanej w uporządkowany sposób ocenie poszczególnych obszarów działania banku oraz wskazywaniu kierunków działań wpływających na podniesienie jakości i efektywności jego funkcjonowania.

Informacje dotyczące nieprawidłowości identyfikowanych w ramach systemu kontroli wewnętrznej, wyniki ocen ryzyka oraz ocen adekwatności i efektywności mechanizmów kontrolnych przedstawiane są w okresowych raportach przeznaczonych dla Zarządu, Rady Nadzorczej banku i Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

W pozostałych podmiotach Grupy funkcjonują systemy kontroli wewnętrznej, dostosowane do specyfiki i charakteru prowadzonej przez te podmioty działalności. Podmioty te określają i wprowadzają regulacje wewnętrzne po uprzednim zasięgnięciu opinii banku oraz z uwzględnieniem jego rekomendacji i postanowień przepisów prawa.

Podmioty Grupy podporządkowane są standardowym procedurom audytowym. Dodatkowo, podobnie jak bank, przyjęły inne, wyższe standardy w zakresie ładu korporacyjnego.

Bank buduje relacje z rynkiem w oparciu o wzajemne zaufanie, przejrzystość działania i równe traktowanie akcjonariuszy. Dlatego przyjął „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (poza zasadą dotyczącą przeprowadzania elektronicznych Walnych Zgromadzeń ze względu na ryzyko techniczne i prawne). Wdrażając zasady, bank dążył do jak najszerszego spełniania rekomendacji i zasad wyznaczonych w zbiorze dobrych praktyk, w zakresie relacji i komunikacji z akcjonariuszami oraz inwestorami, Walnych Zgromadzeń, Zarządu i Rady Nadzorczej oraz konfliktów interesów i wynagrodzeń.

Bank na bieżąco monitoruje zakres przestrzegania zasad i raportuje o (incydentalnych) naruszeniach. Zgodnie z przepisami wewnętrznymi w banku funkcjonuje system regularnego monitorowania i corocznych przeglądów w zakresie stosowania rekomendacji oraz zasad wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”. W okresie ostatnich 3 lat bank nie naruszył żadnej z tych zasad.

Bank i pozostałe podmioty Grupy, podlegające nadzorowi KNF, przyjęły „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (z nielicznymi wyjątkami), wydane przez ten organ nadzoru. Niektóre podmioty Grupy przyjęły wyższe standardy w zakresie swojej działalności poprzez zaadaptowanie właściwych kodeksów branżowych lub kodeksów etyki. Wyniki oceny stosowania przyjętych zasad bank prezentuje w ramach corocznych Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

Akcjonariat banku jest w dużej mierze rozproszony. W celu utrzymywania prawidłowych relacji ze wszystkimi akcjonariuszami, bank przyjął zasady polityki informacyjnej. Zgodnie z jej postanowieniami nadrzędnym celem działań informacyjnych banku jest zagwarantowanie wysokich standardów komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego – standardów będących wyrazem poszanowania zasad powszechnego i równego dostępu do informacji. W ramach prowadzenia polityki informacyjnej bank bierze pod uwagę interesy wszystkich inwestorów, o ile nie są one sprzeczne z interesami banku. Celem polityki informacyjnej jest określenie mechanizmów komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego gwarantujących właściwy, rzetelny i kompletny dostęp do informacji o banku dla wszystkich inwestorów, bez preferencji w stosunku do któregokolwiek z nich. Więcej informacji o aktywności w zakresie kontaktów z akcjonariuszami przedstawiamy w sekcji dotyczącej Relacji Inwestorskich.

[GRI 102-43] Ze względu na strukturę właścicielską Grupy Kapitałowej, w której funkcjonuje 13 podmiotów bezpośrednio zależnych (ze 100% udziałem banku), spółki raportują do banku jako podmiotu dominującego – w granicach obowiązujących przepisów.

[GRI 102-44] W 2019 odnotowano dość umiarkowane zainteresowanie inwestorów, zarówno krajowych jak i zagranicznych, zagadnieniami społecznymi i środowiskowymi. W porównaniu do 2018 roku inwestorzy częściej zadawali pytania dotyczące środowiska. Inwestorów interesowały m.in. informacje o podejściu banku do finansowania branż wysokoemisyjnych oraz sektora wydobywczego. Podczas spotkań przedstawiciele funduszy inwestycyjnych zarządzających środkami o istotnej na danym rynku skali informowali, że posiadają lub będę tworzyć w najbliższej przyszłości fundusze inwestujące w spółki spełniające standardy ESG. Inwestorzy ci wskazywali, że w trakcie analizy i doboru spółek do portfeli korzystają zarówno z ocen kwestii ESG przygotowanych przez zewnętrzne podmioty, jak i sporządzają własne narzędzia.

Z rozmów przedstawicieli banku z inwestorami wynika, że w przyszłości będzie rosło znaczenie kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego w procesie inwestycyjnym.

Zarządzanie etyką

 • [102-16]

[GRI 102-16] Najważniejszym dokumentem regulującym kwestie etyki w PKO Banku Polskim jest Kodeks Etyki. Wspiera on obowiązującą w banku kulturę organizacyjną. Upowszechnia i wdraża wartości banku, którymi są wiarygodność, satysfakcja klienta, przedsiębiorczość oraz ciągłe doskonalenie. Według tych wartości powinni postępować wszyscy pracownicy, niezależnie od zajmowanego przez nich stanowiska czy pełnionej funkcji. Oprócz niego stosujemy również „Kodeks Etyki Bankowej (Zasady Dobrej Praktyki Bankowej)” Związku Banków Polskich.

Bank intensywnie promuje etykę wśród pracowników. W 2019 roku przeprowadziliśmy dwie duże kampanie, w związku ze zmianą przepisów z zakresu etyki oraz w związku z wyborami na Ambasadorów Etyki. Ambasadorzy Etyki tworzą nową funkcję społeczną w banku, są wybierani w wyborach powszechnych przez wszystkich pracowników spośród kandydatów pozytywnie ocenianych i szanowanych w środowisku zawodowym i poza nim. Ich rolą jest wspieranie osób zgłaszających naruszenia uprawnień, wynikających z obszaru etyki, w tym z zakresu mobbingu i dyskryminacji oraz wspieranie pracodawcy w tworzeniu rozwiązań umacniających wartości, zasady, normy postępowania i postawy etyczne, o których mowa w Kodeksie Etyki.

Pierwsze wybory Ambasadorów Etyki przeprowadziliśmy w październiku 2019 roku w poszczególnych okręgach wyborczych, odpowiadających podziałowi struktur banku na regiony detaliczne. W pierwszych wyborach zostało wyłonionych 12 Ambasadorów Etyki, których kadencja rozpoczęła się 25 października i potrwa 2 lata.

Zakres zastosowania Kodeksu Etyki banku obejmuje cztery obszary:

 • relacje banku z klientami,
 • relacje pomiędzy pracownikami banku,
 • podejście banku do współpracy z kontrahentami,
 • działalność banku poza obszarem biznesowym.

Kodeks Etyki I Regulamin Pracy banku zawierają postanowienia dotyczące m.in. przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, religię i wyznanie, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony i nieokreślony oraz zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Oprócz powyższych zagadnień odnoszą się do takich kwestii jak niewykorzystywanie informacji poufnych do celów prywatnych, niepodejmowanie działań, które kolidowałyby z obowiązkami służbowymi, zakaz prowadzenia działań mobbingowych i przeciwdziałanie praktykom korupcyjnym. Moduł z zakresu etyki jest częścią szkolenia adaptacyjnego dla nowych pracowników.

Aby przeciwdziałać naruszeniom etyki w banku, stosuje się przepisy wewnętrzne dotyczące zasad przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz rozpatrywania skarg dotyczących naruszenia uprawnień pracowniczych. Bank analizuje sprawy również pod kątem braku zgodności i naruszenia konfliktów interesów. Pracownicy zgłaszają ewentualne przypadki w tym zakresie na specjalnie wyznaczone skrzynki. Wątpliwości w zakresie etyki zgłaszane przez pracowników są na bieżąco wyjaśniane. W Grupie Kapitałowej Banku:

 • część podmiotów zależnych w realizowaniu polityki zarządzania etyką posługuje się sformalizowanym zbiorem norm i zasad postępowania w postaci kodeksu etyki,
 • część podmiotów zależnych ma zdefiniowane wartości organizacji,
 • zgłaszanie naruszeń z zakresu etyki w podmiotach zależnych następuje na specjalną anonimową skrzynkę lub telefonicznie,
 • zachowania niezgodne z regulaminami i przepisami prawa podlegają odpowiednim sankcjom wynikającym z przepisów Kodeksu Pracy oraz Regulaminu Pracy podmiotu,
 • odpowiedzialność za zarządzanie kwestiami etycznymi spoczywa co do zasady na Zarządach spółek, którym wsparcia udzielają struktury HR,
 • nie istnieje – poza możliwością zgłaszania naruszeń – uniwersalny mechanizm dotyczący zasięgania porad i wyjaśnienia wątpliwości etycznych,
 • na stronach internetowych dostępnych dla kontrahentów lub klientów nie są upubliczniane wewnętrzne kodeksy etyki lub równoważne przepisy z zakresu etyki.

Wyniki wyszukiwania: