Struktura Grupy

W skład Grupy PKO Banku Polskiego wchodzi bank, który jest jednostką dominującą Grupy, oraz 41 jednostek zależnych pośrednio i bezpośrednio.

Raport roczny
2019

W skonsolidowanych danych finansowych ujęto PKO Bank Polski oraz jednostki zależne Grupy w rozumieniu przepisów MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”. W wykazie prezentujemy udział banku w kapitale zakładowym spółki, a w przypadku funduszy – udział posiadanych certyfikatów inwestycyjnych funduszu. Wszystkie wykazane jednostki zależne ujmowane są metodą pełną, a ich kompletny wykaz dostępny jest w Nocie 38. Poniżej przedstawiamy wykaz jednostek zależnych bezpośrednio:

struktura_grupy_pl-01 struktura_grupy_pl-01

Najważniejsze zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Banku w 2019 roku

5 września 2019 roku zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki Operator Chmury Krajowej (OChK) sp. z o.o. w wysokości 60 mln zł objęte przez Polski Fundusz Rozwoju SA oraz zmieniony Akt Założycielski spółki.

Kapitał zakładowy Operatora Chmury Krajowej wynosi 120 mln zł po podwyższeniu i dzieli się na 1 200 000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Bank posiada 600 000 udziałów spółki o łącznej wartości 60 mln zł, które stanowią 50% jej kapitału zakładowego i uprawniają do 50% głosów na zgromadzeniu wspólników.

PKO Bank Polski zmienił również klasyfikację OChK z jednostki zależnej na jednostkę będącą wspólnym przedsięwzięciem.

Ponadto w 2019 roku PKO Bank Polski dokapitalizował swoje jednostki zależne poprzez objęcie akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale tych jednostek w łącznej wysokości 406 mln zł, w tym PKO Banku Hipotecznego w wysokości 350 mln zł oraz Operatora Chmury Krajowej w wysokości 56 mln zł.

PKO Leasing, który jest spółką zależną banku, nabył 100% akcji spółki publicznej Prime Car Management SA (PCM), w tym:

  • 27 maja 2019 roku nabył 11 244 402 akcji PCM (stanowiących 94,42% udziału w kapitale zakładowym spółki i uprawniających do 94,42% głosów na walnym zgromadzeniu) w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji PCM, ogłoszonego 18 kwietnia 2019 roku w trybie art. 74 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poprzez rozliczenie transakcji nabycia akcji objętych zapisami w ramach I fazy ww. wezwania,
  • 24 czerwca 2019 roku nabył pozostałe akcje PCM (664 438 akcji) w ramach przeprowadzenia przymusowego wykupu w trybie art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z 14 listopada 2005 roku w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu.

Łączna cena nabycia wyniosła 283 mln zł. Zakup akcji został sfinansowany z kredytu w rachunku bieżącym udzielonego PKO Leasing przez PKO Bank Polski.

Przedmiotem działalności nabytej spółki jest prowadzenie działalności leasingu finansowego i operacyjnego oraz zarządzanie flotą pojazdów.

Kapitał zakładowy spółki według stanu na 31 grudnia 2019 roku wynosił 23 817 680 zł i dzielił się na 11 908 840 akcji o wartości nominalnej 2 zł każda.

Akcje PCM do 17 czerwca 2019 roku były przedmiotem obrotu na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, natomiast 31 października 2019 roku zostały wykluczone z obrotu na rynku regulowanym.

W związku z nabyciem spółki PCM, w skład Grupy Kapitałowej PKO Leasing weszły jej spółki zależne. Przedmiotem działalności spółek zależnych PCM jest przede wszystkim wynajem samochodów osobowych, leasing finansowy, sprzedaż pojazdów mechanicznych oraz obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych.

Spółka Kapitał zakładowy (PLN) Liczba udziałów/akcji Wartość nominalna udziału/akcji (PLN)
Masterlease sp. z o.o. 7 905 000 158 100 50
MasterRent24 sp. z o.o. 2 850 000 28 500 100
Futura Leasing SA 1 689 320 1 689 320 1

Nabycie PCM wraz z jej spółkami zależnymi ma na celu umocnienie przez Grupę Kapitałową PKO Leasing pozycji lidera w sektorze leasingowym oraz rozbudowanie usług zarządzania flotą pojazdów i wynajmu samochodów.

Jednocześnie PKO Bank Polski udzielił spółce PCM dwóch kredytów w łącznej wysokości 1 890 mln zł w celu zmiany struktury finansowania PCM i jej grupy kapitałowej – zrefinansowania dotychczasowych zobowiązań PCM wynikających z zawartych umów kredytowych i wyemitowanych obligacji oraz sfinansowania działalności bieżącej.

28 czerwca 2019 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) właściwym dla spółki przejmującej zostało zarejestrowane połączenie Qualia Development sp. z o.o. (spółki zależnej banku) jako spółki przejmowanej i PKO Leasing SA jako spółki przejmującej. Połączenie zostało dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej i wymianą udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej.

Po połączeniu PKO Bank Polski posiada 34 785 566 akcji spółki PKO Leasing o łącznej wartości nominalnej 347 855 660 zł, które stanowią 100% jej kapitału zakładowego i uprawniają do 100% głosów na walnym zgromadzeniu.

26 września 2019 roku spółka PKO Leasing sprzedała portfel sekurytyzowanych wierzytelności leasingowych do spółki celowej Polish Lease Prime 1 DAC z siedzibą w Dublinie, która zgodnie z MSSF 10 spełnia definicję jednostki zależnej PKO Leasing i jest objęta konsolidacją.

Transakcje z jednostkami powiązanymi

W 2019 roku PKO Bank Polski świadczył na warunkach rynkowych na rzecz jednostek podporządkowanych usługi w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, przyjmowania lokat, udzielania kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, udzielania gwarancji i bieżących operacji wymiany oraz oferowania jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych funduszy, produktów leasingowych, faktoringowych i ubezpieczeniowych spółek z Grupy Kapitałowej Banku, a także usług oferowanych przez nasze Biuro Maklerskie.

Bank pośredniczył na rzecz PKO Banku Hipotecznego w sprzedaży kredytów mieszkaniowych dla osób fizycznych, realizacji czynności obsługi posprzedażowej tych kredytów oraz czynności wspomagających w ramach umowy outsourcingowej, a wybranym spółkom Grupy udostępniał infrastrukturę i oferował usługi teleinformatyczne oraz wynajmował powierzchnię biurową. Bank wspólnie z Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService świadczył również usługi rozliczania transakcji płatniczych.

Zestawienie znaczących transakcji PKO Banku Polskiego z jednostkami podporządkowanymi, w tym zadłużenie kredytowe tych jednostek wobec banku znajduje się w Nocie 46.

Wyniki wyszukiwania: