Zarządzanie etyką

[GRI 102-16] Najważniejszym dokumentem regulującym kwestie etyki w PKO Banku Polskim SA jest Kodeks Etyki Banku. Oprócz niego w Banku stosuje się również „Kodeks Etyki Bankowej (Zasady Dobrej Praktyki Bankowej)” Związku Banków Polskich.

Kodeks Etyki Banku wspiera obowiązującą w Banku kulturę organizacyjną. Jest również narzędziem wspierającym upowszechnianie i wdrażanie wartości Banku, którymi są wiarygodność, satysfakcja Klienta, przedsiębiorczość oraz ciągłe doskonalenie. Według tych wartości powinni postępować wszyscy pracownicy Banku, niezależnie od zajmowanego przez nich stanowiska czy pełnionej funkcji.

Raport roczny
2019

Bank intensywnie promuje etykę wśród pracowników. W tym celu w 2019 roku zostały przeprowadzone dwie duże kampanie. Pierwsza, przeprowadzona w styczniu była związana ze zmianą przepisów z zakresu etyki, a druga, była przeprowadzona w październiku w związku z wyborami na Ambasadorów Etyki.

Ambasadorzy Etyki tworzą nową funkcję społeczną w Banku, są wybierani w wyborach powszechnych przez wszystkich pracowników Banku spośród kandydatów pozytywnie ocenianych i szanowanych w środowisku zawodowym i poza nim.

Pierwsze wybory Ambasadorów Etyki zostały przeprowadzone w październiku 2019 roku w poszczególnych okręgach wyborczych, odpowiadających co do zasady podziałowi struktur Banku na regiony detaliczne. W pierwszych wyborach zostało wyłonionych 12 Ambasadorów Etyki, których kadencja rozpoczęła się 25 października i potrwa 2 lata.

Rolą Ambasadorów Etyki jest wspieranie osób zgłaszających naruszenia ich uprawnień wynikających z obszaru etyki, w tym z zakresu mobbingu i dyskryminacji oraz wspieranie pracodawcy w tworzeniu rozwiązań umacniających wartości, zasady, normy postępowania i postawy etyczne, o których mowa w Kodeksie Etyki Banku. Szczegółowe zadania w zakresie promocji etyki są uzgadniane z Ambasadorami Etyki.

Zakres zastosowania Kodeksu Etyki Banku obejmuje cztery obszary:

 • relacje Banku z Klientami,
 • relacje pomiędzy Pracownikami Banku,
 • podejście Banku do współpracy z Kontrahentami,
 • działalność Banku poza obszarem biznesowym.

Kodeks Etyki Banku oraz Regulamin Pracy Banku zawierają postanowienia dotyczące m.in. przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, religię i wyznanie, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony i nieokreślony oraz zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Oprócz powyższych zagadnień Kodeks Etyki i Regulamin Pracy Banku odnoszą się do takich kwestii jak niewykorzystywanie informacji poufnych do celów prywatnych, niepodejmowanie działań, które kolidowałyby z obowiązkami służbowymi, zakaz prowadzenia działań mobbingowych i przeciwdziałanie praktykom korupcyjnym.

Każdy pracownik ma obowiązek przestrzegania Kodeksu Etyki Banku oraz udziału w rozwoju i promowaniu kultury organizacyjnej oraz wartości z nią związanych. Moduł z zakresu etyki jest częścią szkolenia adaptacyjnego dla nowych pracowników.

Wątpliwości w zakresie etyki zgłaszane przez pracowników są na bieżąco wyjaśniane.

W celu przeciwdziałania naruszeniom etyki stosuje się w Banku przepisy wewnętrzne dotyczące zasad przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz rozpatrywania skarg dotyczących naruszenia uprawnień pracowniczych. Bank analizuje sprawy również pod kątem braku zgodności i naruszenia konfliktów interesów. Pracownicy dokonują zgłoszeń w tym zakresie na specjalnie wyznaczone skrzynki.

Obok promocji wartości wśród pracowników, Bank prowadzi również monitoring skarg pracowniczych pod kątem potencjalnego naruszenia standardów etyki. Zachowania niezgodne z etyką mogą podlegać sankcji.

W Grupie Kapitałowej Banku:

 • część podmiotów zależnych w realizowaniu polityki zarządzania etyką posługuje się sformalizowanym zbiorem norm i zasad etycznego postępowania w postaci kodeksu etyki,
 • część podmiotów zależnych ma zdefiniowane wartości organizacji,
 • zgłaszanie naruszeń z zakresu etyki w podmiotach zależnych następuje na specjalną anonimową skrzynkę lub telefonicznie,
 • zachowania niezgodne z regulaminami i przepisami prawa podlegają odpowiednim sankcjom wynikającym
  z przepisów Kodeksu Pracy oraz Regulaminu Pracy podmiotu,
 • odpowiedzialność za zarządzanie kwestiami etycznymi spoczywa co do zasady na Zarządach spółek, którym wsparcia udzielają struktury HR,
 • nie istnieje – poza możliwością zgłaszania naruszeń – uniwersalny mechanizm dotyczący zasięgania porad
  i wyjaśnienia wątpliwości etycznych,

na stronach internetowych dostępnych dla kontrahentów lub Klientów nie są upubliczniane wewnętrzne kodeksy etyki lub równoważne przepisy z zakresu etyki.

Wyniki wyszukiwania: